ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 17:03

ตุลาคม 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.17
ต.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ

ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรักอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.17
ต.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.18
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.24
ต.ค.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.24
ต.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ศ.25
ต.ค.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด

ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิตขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.25
ต.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.25
ต.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธ์ุ

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

อ.29
ต.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิตขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

อ.29
ต.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

อ.29
ต.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.30 -
พฤ.31
ต.ค.

บัญชีต้นทุน (WORK SHOP)

สำหรับธุรกิจอุตสาหรรม

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชม.)

พฤ.31
ต.ค.

BUDGETING (WORK SHOP)

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พฤ.31
ต.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

ตุลาคม 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.11
ต.ค.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

ศ.11
ต.ค.

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล

Digital Transformation of Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.15
ต.ค.

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ

Excellent Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พ.16
ต.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.16
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.17
ต.ค.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.17
ต.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

Global Strategic Sourcing Option

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

ศ.18
ต.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.18
ต.ค.

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to Supervise Import Process for Utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.18
ต.ค.

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่

Purchasing Guidance for New Purchaser

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

ศ.18
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ส.19
ต.ค.

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

Purchasing Cost Saving Strategy

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

ส.19
ต.ค.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.21
ต.ค.

หลักการบริหารงานจัดซื้อ

Principle of Purchasing Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.24
ต.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พฤ.24
ต.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.25
ต.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อจัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

ศ.25
ต.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.26
ต.ค.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.28
ต.ค.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

อ.29
ต.ค.

เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

และบริการทางวิศวกรรม

Procurement Techniques in Construction Work

& Engineering Services

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.29
ต.ค.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.29
ต.ค.

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to Supervise Export Process for Utmast Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.29
ต.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.30
ต.ค.

BUDGETING (WORK SHOP)

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

LAST_UPDATED2