ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

PDF พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2014 เวลา 17:03

ธันวาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

ธันวาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

ส.15
ธ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ
การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

อ.18
ธ.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

อ.18
ธ.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

พ.19
ธ.ค.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร
(ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.19
ธ.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER)
ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พฤ.20
ธ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.20
-ศ.21
ธ.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( บัญชี:12ชม.)

ศ.21
ธ.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

จ.24
ธ.ค.

VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

อ.25
ธ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

ธันวาคม 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ส.15
ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการ
ซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พ.19
ธ.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
Managing the Purchasin of MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.20
ธ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.20
ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.20
ธ.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ
Costing and Financial Issue
for Purchasing & Supply Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

ศ.21
ธ.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร
Developing Supp;y Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

ส.22
ธ.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

อ.25
ธ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

LAST_UPDATED2