Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 16:19

มิถุนายน 2565

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก

วันที่

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

พฤ.09
มิ.ย.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI

ห้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร
       

ศ.10
มิ.ย.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
       

อ.14
มิ.ย.

ปัญหา การจัดทำบัญชีและภาษีอากรสำหรับ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)       

พ.15
มิ.ย.

ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร

แบบครบวงจร

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร
       

พฤ.16
มิ.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์       

ศ.17
มิ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
       

ศ.17
มิ.ย.

INCOME TAXES

การคำนวณและการบันทึกภาษีเงินได้ (TAS 12)

   วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)       

ส.18
มิ.ย.

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

SALE PROMOTION

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร
       

อ.21
มิ.ย.

ครบเครื่องเรื่องบัญชี

สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
       

อ.21
มิ.ย.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน

(CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์       

พ.22
มิ.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

Statement of Cash Flows

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์       

พ.22
มิ.ย.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
       

พฤ.23
-ศ.24
มิ.ย.

การจัดทำบัญชี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
       

ศ.24
มิ.ย.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ

การจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ส.25
มิ.ย.

การจัดการคลังสินค้า

บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing Stock Management and Control 4.0 era

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.25
มิ.ย.

เคล็ดลับ การหัก ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก

รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร
       

อ.28
- พ.29
มิ.ย.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI

(Work Shop)...2 วัน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)
       

พ.29
มิ.ย.

เคล็ดลับ!...รายจ่ายต้องห้าม

ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติ

เพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษี

ที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

พฤ.30
มิ.ย.

การจัดทำบัญชี สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต
       

พฤ.30
มิ.ย.

หลักการบัญชีและการอ่านวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Accounting & Financial Analysis

for Non-Finance Executive and Officer

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

อ.07
มิ.ย

การจัดซื้อจัดหา

MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

พ.08
มิ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

พ.08
มิ.ย.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

พฤ.09
มิ.ย.

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

Export and Import Process with Customs Formalities

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)
       

พฤ.09
มิ.ย.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวันเช้า)

ศ.10
มิ.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทํารายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

ศ.10
มิ.ย.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงนการจัดซื้อและซัพพลาย

Strategic Risk Management in Purchasing and Supply

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (เต็มวัน)
       

ส.11
มิ.ย.

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย

Basic in bidding process and supplier selection

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

จ.13
มิ.ย.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

อ.14
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

อ.14
มิ.ย.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

Preparing thr Purchasing and Supply Contracts

วิทยากร : อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม (เต็มวัน)
       

พ.15
มิ.ย.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledde Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

พ.15
มิ.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

พฤ.16
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

พฤ.16
มิ.ย.

การทำ Cost Savings อย่างมืออาชีพ

ในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

Cost Savings Professionally in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

พฤ.16
มิ.ย.

กฏกติกาเกี่ยวกับเครดิตในการนำเข้า-ส่งออก

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ

Make import-export documents to reduce the risk

วิทยากร : อาจารย์มนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)
       

ศ.17
มิ.ย.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวันเช้า)

ศ.17
มิ.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : อาจารย์สุชาติ ประเสริฐสม (เต็มวัน)
       

ศ.17
มิ.ย.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะ

งานจัดซื้อให้ธุรกิจ

Procurement : Reinforce your procurement performance

วิทยากร : อาจารย์ธีรทูล แก้วเครื่อคำ (ครึ่งวันเช้า)

ส.18
มิ.ย.

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน

Basic in Procurement Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

จ.20
มิ.ย.

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากร

รูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากร ปี 2560

วิทยากร : อ.มนตรี ยุวชาติ / อ.วิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)
       

อ.21
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

อ.21
มิ.ย.

เตรียมความพร้อม

เพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

พ.22
มิ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

พฤ.23
มิ.ย.

LEAN PROCUREMENT (Work Shop)

ปรับระบบจัดซื้อให้ลีน

โดยขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนจัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)       

พฤ.23
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

ศ.24
มิ.ย.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์มนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)
       

ศ.24
มิ.ย.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : อาจารย์กิตติกร โชติสกุลรัตน์ (เต็มวัน)
       

ศ.24
มิ.ย.

กฎหมายการควบคุมการนำเข้า-ส่งออก

International Trade Control Lows

วิทยากร : อาจารย์มนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)
       

ศ.24
มิ.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (เต็มวัน)
       

ส.25
มิ.ย.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing Stock Management and Control 4.0 era

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.25
มิ.ย.

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Basic in Spare Part and Maintenance Service Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

จ.27
มิ.ย.

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

ภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

Customs Privileges Under Free Trade Agreement

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)
       

อ.28
มิ.ย.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)
       

อ.28
มิ.ย.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและ

การจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier

Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที (เต็มวัน)
       

พ.29
มิ.ย.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส (เต็มวัน)
       

พ.29
มิ.ย.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)
       

พฤ.30
มิ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read adn Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)
       

LAST_UPDATED2