ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2019 เวลา 14:46

กุมภาพันธ์ 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

กุมภาพันธ์ 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.21
ก.พ.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พฤ.21
- ศ.22
ก.พ.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.22
ก.พ.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

จ.25
ก.พ.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

อ.26
ก.พ

การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.27
ก.พ.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.27
ก.พ.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ
ใบกำกับภาษี (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
ทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ สินค้าและวัตถุดิบ
(พร้อม ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ใบแทนใบกำกับภาษี

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พฤ.28
ก.พ.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.28
ก.พ.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

กุมภาพันธ์ 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

พฤ.7
ก.พ.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
Lean Procurement

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.9
ก.พ.

 

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
Purchasing Cost Saving Strategy

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

ส.9
ก.พ.

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์
Spending Analysis for Supply Positioning Strategy

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.11
ก.พ.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
Ideal Purchasing Role

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.13
ก.พ.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.13
ก.พ.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อ
และการขายสินค้าระหว่างประเทศ

Terms and Conditions for International
Purchasing & Sales Managerment

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พฤ.14
ก.พ.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

จ.18
ก.พ.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

พ.20
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.20
ก.พ.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์
Price – Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.21
ก.พ.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.22
ก.พ.

นักจัดซื้อมือใหม่
New Professional Purchaser

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ส.23
ก.พ.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง
Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.25
ก.พ.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.26
ก.พ.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่
Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.28
ก.พ.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

LAST_UPDATED2