ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

PDF พิมพ์ อีเมล

มิถุนายน 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.19
มิ.ย.

แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.20
มิ.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

บชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.20
มิ.ย.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.21
มิ.ย.

หลักเกณฑ์และความรู้ สำหรับมืออาชีพ

ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.26
มิ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.26
มิ.ย.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.27
มิ.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.27
- ศ.28

มิ.ย.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

(WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชม.)

พฤ.27
มิ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.28
มิ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

มิถุนายน 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

พ.12
มิ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.12
มิ.ย.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

พฤ.13
มิ.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พฤ.13
มิ.ย.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)

สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.14
มิ.ย.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่

Modern Warehousing, Stock Management and control

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

อ.18
มิ.ย.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.18
มิ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ

Excellent Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พ.19
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.19
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.20
มิ.ย.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ศ.21
มิ.ย.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อ

และการขายสินค้าระหว่างประเทศ

Terms and Conditions

for International Purchasing & Sales Managerment

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.21
มิ.ย.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.21
มิ.ย.

หลักเกณฑ์และความรู้ สำหรับมืออาชีพใน

การจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.21
มิ.ย.

การบริหารการ 'นำเข้า' สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Import Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ส.22
มิ.ย.

ยุทธศาสตร์ใหม่ ในการบริหาร

งานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing

& Supplier Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

ส.22
มิ.ย.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

อ.25
มิ.ย.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พ.26
มิ.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.26
มิ.ย.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.26
มิ.ย.

การบริหารการ 'ส่งออก' สินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.27
มิ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงานจัดซื้อ ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.28
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.28
มิ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.29
มิ.ย.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA