ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
2 ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี
4 เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด
5 ต้นทุนมาตรฐาน *การจัดทำและการบันทึกบัญชี *การวิเคราะห์ผลต่าง
6 BUDGETING การจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)
7 บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ
8 บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม / มอบวุฒิบัตร
9 การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
10 เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
11 เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้าและกลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
12 การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI
13 บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
14 การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม