ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

กุมภาพันธ์ 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)
คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

วันที่

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)

พ.3
ก.พ.

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร

Road to Purchasing & Supply Professional

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.9
ก.พ.

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.18
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.24
ก.พ.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

พฤ.11
ก.พ.

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อ.16
ก.พ.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.17
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.17
ก.พ.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI 

ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

   วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

พฤ.18
ก.พ.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พฤ.18
ก.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.19
ก.พ.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.19
ก.พ.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสาร

รับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ส.20
ก.พ.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.20
ก.พ.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

(e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ส.20
ก.พ.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

จ.22
ก.พ.

ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

อ.23
ก.พ.

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

SALE PROMOTION

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พ.24
ก.พ.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.25
ก.พ.

การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.25
ก.พ.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

พฤ.11
ก.พ.

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

จ.15
ก.พ.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

อ.16-
พ.17
ก.พ.

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Effective Purchasing to gain more benefits

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.16
ก.พ.

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.17
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.18
ก.พ.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พฤ.18
ก.พ.

หลักการบริหารงานจัดซื้อ 

Purchasing Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.19-
ส.20
ก.พ.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ศ.19
ก.พ.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.19
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ส.20
ก.พ.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ส.20
ก.พ.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

จ.22
ก.พ.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

จ.22
ก.พ.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.23
ก.พ.

วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย

Spending Analysis พร้อม Case Study และ ฝึกปฏิบัติ

The Best Practice for Spending Analysis For Strategic Procurement

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

อ.23
ก.พ.

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต Workshop

Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.24
ก.พ.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.24
ก.พ.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พฤ.25
ก.พ.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.25
ก.พ.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.25
ก.พ.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

พฤ.11
ก.พ.

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อ.16
ก.พ.

การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกอย่างมืออาชีพ

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.17
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.19
ก.พ.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.19
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.25
ก.พ.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์