ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

พิมพ์ อีเมล

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

พฤศจิกายน 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.07
พ.ย.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ศ.09
พ.ย.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

ศ.09
พ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.14
พ.ย.

เจาะลึก!..รายได้ที่ยกเว้นภาษีและรายจ่ายที่ต้องบวกกลับ พร้อมการบันทึกปรับปรุงรายรับ-รายจ่ายต้องห้าม ตามแนวทางสรรพากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ:6ชม.)

พ.14
พ.ย.

ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

ศ.16
พ.ย.

การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์
Cost Reduction in Logistics Rational and Significant

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ศ.16
พ.ย.

เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

อ.20
พ.ย.

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ
Tax for Purchasing

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

อ.20
พ.ย.

INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พ.21
พ.ย.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พฤ.22
พ.ย.

BUDGETING
การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ:6ชม.)

พฤ.22
พ.ย.

การวางแผนภาษี BOI อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ:6ชม.)

พฤ.22
พ.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

จ.26
พ.ย.

แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) กับกฎหมายภาษีอากร

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

พฤ.29
พ.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

พฤ.29
พ.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน
การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

พฤศจิกายน 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.06
พ.ย.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
Lean Procurement

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.07
พ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
Excellent Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พฤ.08
-ศ.09
พ.ย.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง
The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ศ.09
พ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

จ.12
พ.ย.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
Green Procurement Policy for Subtainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.13
พ.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.13
พ.ย.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

พ.14
พ.ย.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.15
พ.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
Purchasing Preformance Measurement
/ Reporting / KPI Setting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.16
พ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.16
พ.ย.

เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.16
พ.ย.

การลดต้นทุนในระบบงานโลจิสติกส์
Cost Reduction in Logistics Rational and Significant

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ส.17
พ.ย.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง/ งานวิศวกรรม
Price Negotiation for Construction / Engineering work

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.19
พ.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.20
พ.ย.

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ
Tax for Purchasing

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.21
พ.ย.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์
Strategic Sourcing Option

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.22
พ.ย.

BUDGETING
การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 
(ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.22
พ.ย.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
Risk Management in Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พฤ.22
พ.ย.

การเขียนระเบียบ และคู่มือจัดซื้อ
Writing a Purchasing Policy & Manual

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

ศ.23
พ.ย.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน
Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.23
พ.ย.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง
Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

ส.24
พ.ย.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ
Best Practice for Modern Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

อ.27
พ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
Ideal Purchasing Role

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.28
พ.ย.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.29
พ.ย.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
Strategic Risk Management
in Purchasing and Supply Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.29
พ.ย.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
How to Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.30
พ.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่
New Professional Purchaser

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA