Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

บัญชีภาษีอากร
1 การจัดทำงบประมาณเงินสด (Cash Budget)
2 การคำนวณและการหักภาษี ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน
3 สรุป ประเด็นสำคัญ...ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของ มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4 VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
5 การจัดทำงบการเงินรวมและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
6 อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่
7 แนวปฏิบัติ...เกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกประเภท และการด้อยค่าของสินทรัพย์
8 มาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร ข้อแตกต่างที่นักบัญชีมืออาชีพต้องวางแผน เพื่อลดปัญหาและข้อโต้แย้งกับกรมสรรพากร
9 มาตรฐานการบัญชี สำหรับทุกธุรกิจ
10 แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) กับกฎหมายภาษีอากร
11 การจัดทำงบการเงินรวม และ วิธีปฎิบัติทางบัญชี
12 เจาะลึก! ปัญหาและแนวปฏิบัติ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
13 รับมือกับ...มาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ
14 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี (1) ที่เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจ
15 TAX UPDATE ความเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร พร้อมแนวปฏิบัติ
16 การวางแผนการลงทุน เพื่อการตัดสินใจ
17 ปัญหาและแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงการออกใบกำกับภาษีใหม่
18 อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ
19 INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
20 การจัดทำบัญชี สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด)
21 บัญชีและภาษีอากรสำหรับการเช่าซื้อ การขายผ่อนชำระสัญญาเช่าระยะยาว (Leasing)
22 การจัดทำงบการเงิน และ นำเสนองบการเงิน
23 ประเด็นสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาตรฐานการบัญชี 6 ฉบับ
24 DEFERED INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชี ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
25 ปัญหาและข้อควรระวัง ในการจัดทำ และ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
26 เจาะลึก! ...19+1 มาตรการลดหย่อนภาษี ปี 2551 พร้อมแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
27 การคำนวณกำไรสุทธิ และ การปรับปรุงบัญชี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ครึ่งปี
28 3 มาตรฐานการบัญชีใหม่ ฉบับที่ 52 (ปรับปรุง 2549), 53, 54
29 ACCOUNTING & FINANCE FOR EXECUTIVEการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี