Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม บัญชี ภาษีอากร
1 บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ I
2 บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (Work Shop)
3 การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
4 การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
5 เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย
6 เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
7 BUDGETING การจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)
8 บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
9 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
10 ต้นทุนมาตรฐาน *การจัดทำและการบันทึกบัญชี *การวิเคราะห์ผลต่าง
11 เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)
12 เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
13 การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
14 ปัญหารายจ่ายต้องห้าม การคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากรที่ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
15 การบันทึกบัญชีและภาษีอากรเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
16 ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ–จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
17 รวมคอร์ส บัญชีและภาษีอากร
18 กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด
19 บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)
20 รู้ครบจบภาษีสำหรับงานการเงิน (Tax for Cashier)
21 การจัดทำบัญชี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Work Shop)
22 เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
23 บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้ (วางแผน วางระบบ ควบคุม)
24 การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน
25 การวิเคราะห์ การใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน สำหรับผู้บริหาร / Financial Statements and Financial Analysis
26 ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร
27 การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับ BOI (Work Shop) พร้อมสิทธิประโยชน์
28 การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง (Work Shop)
29 ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (Work Shop)