ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

BUDGETING การจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ) พิมพ์ อีเมล

 BUDGETING

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี

(ภาคปฏิบัติ)

 

(ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : อื่นๆ 6 ชั่วโมง)

เรียนท่านผู้บริหาร

         ธุรกิจระดับแนวหน้าส่วนใหญ่ ต่างให้ความสำคัญกับ Budgeting ซึ่งธุรกิจ ดังกล่าวจะยอมสละเวลา

1-2 เดือน ในช่วงกลางปี-ปลายปี เพื่อจัดทำแผนงบประมาณของปีถัดไป นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับแผน

ระยะยาวคือแผน 3 ปี และแผน 5 ปี เพราะการกำหนด เป้าหมายขององค์กร การติดตามวัดผลที่จริงจัง

จะได้รับประโยชน์ และผลตอบแทน ในอนาคต ที่คุ้มค่าจนประเมินมูลค่าตอบแทนไม่ได้

          มีบริษัทอีกหลายบริษัทที่มองข้ามความสำคัญและประโยชน์ ที่จะได้รับทำให้การดำเนินธุรกิจ

ไร้จุดมุ่งหมายและขาดประสิทธิภาพเพราะไม่ได้กำหนดแผนงาน หรือ Budget ไว้ล่วงหน้า

          แต่ก็มีบริษัทอีกไม่น้อยที่มีความสนใจ และตั้งใจที่จะจัดทำ Budgeting แต่ยังไม่ทราบว่า ควรจะเริ่มต้นที่

จุดไหนและดำเนินการในการจัดทำอย่างไร

          สถาบันฯ มีความเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนา เรื่องนี้ขึ้น และเสาะหาวิทยากรที่มีความรู้

ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการจัดทำงบประมาณ ของธุรกิจระดับแนวหน้าจริงๆ เพื่อที่ผู้เข้าสัมมนา

จะนำไปใช้ได้จริงๆ ในธุรกิจ ของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ระบบงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และความจำเป็นในการจัดทำงบประมาณ

2. ปัจจัยที่กระทบต่อการวางแผนงบประมาณ

3. การจัดเตรียมข้อมูลและขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณ

4. เทคนิคการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อความร่วมมือ ในการสร้างงบประมาณ ที่มีคุณภาพ

5. การจัดทำงบประมาณขั้นแรกถึงขั้นสุดท้ายอย่างมีหลักเกณฑ์

          - ประมาณการยอดขาย (Sales Forecast)

         - ประมาณการต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

         - การจัดทำงบประมาณรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ

6. เทคนิคในการจัดทำงบประมาณเงินสด

7. การนำงบประมาณต่าง ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

8. เทคนิคการสร้างระบบการรายงานผล และติดตามผลให้เป็นไปตามงบประมาณ

9. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อผลการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามงบประมาณ

10. การประเมินความเปลี่ยนแปลงเพื่อ การปรับตัวเลขในงบประมาณให้สอดคล้องกับ

       สภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง

11. การปรับกลยุทธ์เมื่อเกิดโครงการพิเศษนอกเหนืองบประมาณที่ทำไว้เพื่อโอกาสทางธุรกิจ

12. การบริหารควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจและแผนกต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่ยอมรับได้

     ก่อนที่จะสายเกินไปจนเกิดความเสียหาย

วิทยากร

อาจารย์ เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากว่า 30 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 51

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)


 (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม