ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำแนะนำด้านบัญชี นิด้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ้ง
บริการรับทำบัญชี พิมพ์ อีเมล

 

รับทำบัญชี ด้วยทีมงานคุณภาพและมีประสบการณ์กว่า 20 ปี

 

 

เราคือผู้ช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการ ให้ไม่ต้องกังวลใจในเรื่องบัญชีอีกต่อไป

 มาตรฐานในการจัดทำบัญชีของเรา

     - วางระบบบัญชีและระบบภายในของบริษัทให้มีมาตรฐาน

   - ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร

   - งบการเงินถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตรงต่อเวลา ลดภาระภาษี

 บริการด้านการจัดทำบัญชีการเงิน

    - ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของบริษัท ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี

  - รับทำบัญชีด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี

  - การจัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดรายวันซื้อ-ขาย

       สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท

  - ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และระบบบัญชีของกิจการ

  - วิเคราะห์เอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้-รายจ่าย ตลอดจนการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ

       ใบแจ้งหนี้ เอกสารรับชำระหนี้ ใบนำฝากธนาคาร(Pay-in) ฯลฯ

  - ปิดงบการเงิน แสดงข้อมูลทุกเดือน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที

  - การจัดทำงบการเงินประจำปี ได้แก่

  ● Bank Reconcile (งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี)

  ● ลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

  ● ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

 บริการบัญชีภาษีอากร และ ประกันสังคม

จัดเตรียมข้อมูลภาษี พร้อมยื่นชำระภาษีต่อกรมสรรพากรรายเดือน ได้แก่

- แบบ ภ.ง.ด.1 (ภาษีเงินได้เงินเดือนค่าจ้าง หักจากบุคคลธรรมดา)

- แบบ ภ.ง.ด.3 และ 53 (ภาษีหักที่จ่าย จากบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)

- แบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

จัดเตรียมข้อมูลภาษี พร้อมยื่นชำระภาษีต่อกรมสรรพากรประจำปี (เมื่อสิ้นงวดบัญชี) ได้แก่

- จัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้ครึ่งปี สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)

- จัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้ประจำปี คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.50)

- จัดทำแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

จัดเตรียมข้อมูล คำนวณแบบพร้อมนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

บริการด้วยน้ำใจ.......

บริษัทพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาทางบัญชีและภาษีอากรที่พบจากเอกสารทางบัญชี

ด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบ เอกสารเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา

เน้นคุณภาพ และลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-961-6220-1 , 097-096-2584 

ผ่านทางอีเมลล์โดยคลิกที่นี่ค่ะ ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

Line@ ID : @nidapro