Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดทำงบการเงินรวมและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย พิมพ์ อีเมล

การจัดทำงบการเงินรวม และ วิธีปฏิบัติทางบัญชี

สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 / มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 / มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46

รายละเอียดในการสัมมนา

1)  การนำเสนอการเปิดเผยข้อมูลและขอบเขตที่ต้องจัดทำในงบการเงินรวม

2)  ความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญเพื่อการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้อง

          -   บริษัทร่วม

          -   บริษัทย่อย

          -   อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ

          -   การควบคุม

          -   วิธีส่วนได้เสีย

          -   วิธีราคาทุน

3)  การบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

          -   การจำหน่ายเงินลงทุนและการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย

          -   การปรับปรุงราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

4)  ขั้นตอนในการจัดทำงบการเงินรวม

5)  การตัดรายการบัญชีสำหรับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

6)  กระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

7)  แนวปฏิบัติกรณีเกิดรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

8)  ภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทร่วม

9)  แนวปฏิบัติกรณีมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

หลักสูตรนี้ รุ่นต่อไปยังไม่มีกำหนดเปิด