Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การคำนวณและการหักภาษี ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน พิมพ์ อีเมล

การคำนวณและการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ

ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

 

ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับชั่วโมง อื่นๆ 6 ช.ม.

 

เหมาะสมสำหรับ

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำค่าจ้าง/เงินเดือน

 

รายละเอียดในการสัมมนา

1) วิธีการคำนวณและการปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ที่ถูกต้องตามหลักสรรพากร

2) วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณี:-

          - การจ่ายบำเหน็จ

          - เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง

          - เกษียณอายุ

          - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          - ทุพพลภาพ

          - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

3) การยกเว้นภาษีเงินได้จากการให้ออกจากงานตามกฎกระทรวง

4) ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินชดเชยตามคำพิพากษาของศาล

5) การพิจารณาประโยชน์เพิ่ม อันเนื่องจากสวัสดิการพนักงานต่างๆ อาทิ:-

          - ออกค่าเช่าบ้านให้/มีบ้านพักให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

          - เลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน

          - ให้เครื่องแบบ/ให้ผ้า/ให้ค่าตัดเย็บ

          - บริการรถรับ-ส่ง/ให้รถประจำตำแหน่ง/ให้ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน

          - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

          - ให้ทุนการศึกษาพนักงาน/บุตร

          - ออกค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงาน/บุตร/บิดามารดา

          - ออกภาษีให้พนักงาน

          - สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

6) การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากค่าจ้างแรงงาน

7) ข้อแตกต่างและเกณฑ์การพิจารณาเงินได้ ตามมาตรา 40(1) กับ 40(2)

8) ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่

    จ่ายในการซื้อหรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด

9) แนวปฏิบัติการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

    และคนไทย ที่ไปทำงานในต่างประเทศ

10) กรณีนายจ้างไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือหักผิดพลาดจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

11) การยกเว้นเงินได้กรณีต่างๆ และค่าลดหย่อนที่สรรพากรยกเว้นให้

12) กรณี หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสูญหายจะออกใบแทนได้หรือไม่

13) แบบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่พร้อมข้อผ่อนปรนของกรมสรรพากร

 

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา

 

หลักสูตรนี้ รุ่นต่อไปยังไม่มีกำหนดเปิด