Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

การจัดเตรียมและการแก้ปัญหาเอกสาร เพื้อบริหารความเสี่ยงในการนำเข้า-ส่งออก / Risk Management in Import-Export พิมพ์ อีเมล

                                                                                     

การจัดเตรียมและการแก้ปัญหาเอกสารเพื่อ

บริหารความเสี่ยงในการนำเข้า - ส่งออก

Risk Management in Import - Export

วัตถุประสงค์

       ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านการนำเข้าและการส่งออกล้วนแล้วใช้

อกสารในการเรียกเก็บเงินค่าสินค้าจากผู้ส่งออกไปยังผู้นำเข้า เอกสารอาจจะออกโดย...

               * ผู้ส่งออกส่วนหนึ่ง และบางส่วนก็ต้องใช้เอกสารที่ออกโดย...

               * ส่วนราชการ     * บริษัทรับขนส่งสินค้า     * บริษัทประกันภัย           * ฯลฯ

        ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในการจัดทำหรือจัดหาก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการ

องผู้ซื้อ มีความถูกต้องตามเงื่อนไขของเครื่องมือการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ รวมถึง

อาจขอหลักประกัน

        จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น

ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้ต้องให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

         การสัมมนาหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถเลือกจัดทำหรือจัดหาเอกสาร

ได้อย่างถูกต้อง ตามเงื่อนไขของเครื่องมือในการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสม ไม่เสียเปรียบในเชิง

การค้าและจะทำให้เกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมด้านการเงินสำหรับการทำธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ ภายใต้เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องการปฏิเสธการชำระเงิน

และเอกสารต่างๆ ก็จะทำให้ผู้นำเข้ามีความรู้ที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนั้นได้อย่าง

แม่นยำก่อนที่จะมีการชำระเงินเพราะถ้าตรวจพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องผู้ซื้อก็มีสิทธิ์ที่จะ

ไม่ชำระเงินได้

หัวข้อสัมมนา

A. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาซื้อ-ขาย

     (PURCHASE CONTRACT, PROFORMA INVOICE)

       1. ข้อความที่สำคัญที่จะต้องกำหนดทุกครั้ง

       2. ข้อความที่ควรระวัง

B. การเลือกใช้เครื่องมือในการชำระเงินค่าสินค้า

       a. Letter of Credit วิเคราะห์เงื่อนไขในเครดิต และการจัดทำและตรวจเอกสาร

           พร้อมนำเสนอ กติกาUCP 600

              - การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit

              - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)

              - เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)

              - เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

              - การจัดทำเอกสารภายใต้เงื่อนไข Letter of Credit

                            * AT SIGHT

                            * TERMS   

       b. ตั๋วเรียกเก็บ (BILL FOR COLLECTION) มี 2 ชนิด

              - D/P Document Against Payment

              - D/A Document Against Acceptance

       c. Open Account

       d. Advance of Payment

C. เครื่องมือของความเชื่อถือในการทำธุรกิจ

               - STANDBY L/C

               - ADVANCE BOND

               - PERFORMANCE BOND

               - WARRANTY BOND

วิทยากร 

อาจารย์มนตรี ยุวชาติ

ผู้ประนีประนอม ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ์ : ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

กำหนดการสัมมนา

เวลา 09.00-16.00 น.

รุ่นที่ 12

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 13

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 14

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (สุขุมวิท 23) / ZOOM

รุ่นที่ 15

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 16

วันพุธที่ 25 กันยายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

รุ่นที่ 17

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567

โรงแรม แรมแบรนดท์ (สุขุมวิท 18) / ZOOM

อัตราค่าสัมมนา

Online by ZOOM   3,300 + vat 231 = 3,531 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย    99 บาท)

Onsite Hotel          4,300 + vat 301 = 4,601 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่าย 129 บาท)

ห้ามบันทึกภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่