ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี CPA ได้ บัญชี : 6 ชั่วโมง

ความสำคัญ

          เครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร ย่อมหนีไม่พ้นข้อมูลทางการบัญชีไม่ว่าจะเป็น งบดุล งบกำไร-

ขาดทุน นอกจากนี้ยังมี งบประมาณ งบประมาณเงินสด ตลอดจน งบกระแสเงินสด โดยทั้งหมดนี้เป็นงบที่ใช้ในการ

วางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการบริหารสินค้าคงเหลือ การขยายกิจการ วางแผนเรื่องเครื่องจักรใหม่หรือ

พัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยี หรือแม้แต่การพัฒนาบุคคลากร

        สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาขึ้น โดยหวังให้ ท่านผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และ

เจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่นักบัญชี มีความเข้าใจในหลักการบัญชีเบื้องต้น สามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี-การเงิน

ได้ ที่สำคัญจะทำให้ทราบถึงฐานะการเงินของธุรกิจ ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ สามารถ

วางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการองค์กร

ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรนี้

                ผู้บริหาร                       - เจ้าของกิจการ

                 - ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ    - หัวหน้างานฝ่ายหรือแผนกต่าง   

                 - ผู้วิเคราะห์สินเชื่อ           - เจ้าหน้าที่ทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

  1. สาระสำคัญทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ

  2. การใช้ความรู้ทางการเงินและบัญชีเป็นเครื่องมือในการบริหาร

  3. บัญชีและหลักการบัญชีสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

  4. โครงสร้างต้นทุนเบื้องต้น

  5. ความเชื่อมโยงของงบการเงินต่างๆ เช่น งบต้นทุนงบกำไร ขาดทุน และงบดุล

  6. การวิเคราะห์งบการเงินด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

  7. การวิเคราะห์งบการเงินด้วย Common Size และ Trend Analysis

  8. ความแตกต่างของงบประมาณและงบประมาณเงินสด

  9. การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

10. Work Shop เพื่อเพิ่มความเข้าใจ

11. จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี

 

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 35

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 14

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 15

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 16

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

รุ่นที่ 17

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรม จัสมิน ซิตี้ กรุงเทพ สุขุมวิท 23

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

อัตราค่าสัมมนา

3,400 + VAT 238 = 3,638 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 102 บาท)

พิเศษ! เพียงสำรองก่อนวันสัมมนา 7 วัน

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 96 บาท)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%