Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) กับกฎหมายภาษีอากร พิมพ์ อีเมล

แนวปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs)  กับกฎหมายภาษีอากร

 

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี CPD (บัญชี 3 ช.ม./อื่นๆ 3 ช.ม.) ผู้สอบบัญชี CPA (บัญชี 3 ช.ม./อื่นๆ 3 ช.ม.)

 

**พร้อมอัพเดททิศทาง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับกิจการขยาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)**

ความสำคัญ

            ปัญหาที่มีอยู่เสมอก็คือ แนวปฎิบัติตามหลักการบัญชี กับแนวปฎิบัติทางกฎหมายภาษีไม่สอดคล้อง

หรือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

            หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทางเข้าใจทั้งสองหลักเกณฑ์ อันนำไปสู่แนวปฎิบัติที่ถูกต้องตามบัญชี NPAEs

และสรรพากรยอมรับ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปมาตรฐานบัญชี NPAEs ที่มีผลกระทบต่อภาษีสรรพากร

2. ความเหมือนและความต่างระหว่างบัญชี NPAEs กับภาษี พร้อมแนวปฎิบัติที่ทุกฝ่ายยอมรับ

3. นิยามสินทรัพย์ หนี้สิน ในแม่บทการบัญชี ต่างจากกฎหมายภาษีอย่างไร

4. สัญญาเช่าการเงิน กับ สัญญาเช่าดำเนินงาน

5. เกณฑ์คงค้าง กับ เกณฑ์สิทธิ

6. เกณฑ์การรับรู้รายได้ทางบัญชี NPAEs ที่สรรพากรยอมรับ

7. รายจ่ายทางบัญชี NPAEs กับ ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร

8. แนวปฏิบัติสำหรับ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(NPAEs)

          - การรับรู้ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ทางบัญชี กับค่าใช้จ่ายทางภาษี

          - การวัดมูลค่า ทุนเดิม ทุนปัจจุบัน มูลค่าที่จะได้รับ มูลค่าปัจจุบัน สรรพากรคิดอย่างไร

          - การด้อยค่าของสินทรัพย์ และการปรับปรุงทางภาษีสรรพากร

9. ปัญหาสินค้าคงเหลือ(NPAEs)

          - มูลค่าสินค้าคงเหลือทางบัญชีกับทางภาษีอากร

          - ราคาตลาด (Market Price)ทางภาษี กับ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)ทางบัญชี

          - วิธีตีราคาสินค้าคงเหลือที่ถูกต้องตามบัญชี NPAEs และไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ภาษี

10. หลักเกณฑ์ของลูกหนี้การค้า(NPAEs)

          - การรับรู้ทางบัญชี และ ทางภาษีอากร

          - ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ 3 วิธี สรรพากรยอมรับวิธีใด

          - การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และ การตัดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

11. เงินลงทุน  (NPAEs)

          - การรับรู้ต้นทุนของสินทรัพย์

          - ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จะรับรู้เป็นต้นทุนหรือบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 11

หลักสูตรนี้ รุ่นต่อไปยังไม่มีกำหนดเปิด