Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

แนวปฏิบัติ...เกี่ยวกับสินทรัพย์ทุกประเภท และการด้อยค่าของสินทรัพย์ พิมพ์ อีเมล

แนวปฏิบัติ...เกี่ยวกับ

สินทรัพย์ทุกประเภท

 และ การด้อยค่าของสินทรัพย์

 

CPA. / CPDนับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้ รออนุมัติ

หัวข้อการสัมมนา

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1. สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลง จากฉบับเดิม

2. การรับรู้รายการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็นสินทรัพย์ของกิจการ

3. การวัดมูลค่าเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขการรับรู้รายการ

4. การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

5. การตัดรายการ และการเปิดเผยข้อมูล

การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

1. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ จากฉบับเดิม

2. การระบุสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า

3. การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

4. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า

5. การเปิดเผยข้อมูล

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

1. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า

2. การรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย

3. การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ

4. อายุการให้ประโยชน์

5. การเลิกใช้และการจำหน่าย

6. การเปิดเผยข้อมูล

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่มีไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 

1. การจัดประเภทของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนฯ

2. การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนฯ

3. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

4. การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

หลักสูตรนี้ รุ่นต่อไปยังไม่มีกำหนดเปิด