ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

พฤศจิกายน 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)  

วันที่

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.07
พ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.15
พ.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อ.19
พ.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.21
-ศ.22

พ.ย.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชม.)

พฤ.21
พ.ย.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ

ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรักอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.22
พ.ย.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.27
พ.ย.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ

การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.27
พ.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.27
พ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.28
พ.ย.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

เลื่อนเป็น
ศ.29
พ.ย.

การวางแผนภาษีทั่งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

เลื่อนการสัมมนาจากวันที่ 28 เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เนื่องจากท่านวิทยากรติดภาระกิจสำคัญ

พฤ.28
พ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.29
พ.ย.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.29
พ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิตขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.29
พ.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธ์ุ

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พฤศจิกายน 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

พฤ.07
พ.ย.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ศ.08
พ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

จ.11
พ.ย.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.12
พ.ย.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply

Management Professional

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.13
พ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.15
พ.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.15
พ.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ส.16
พ.ย.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง,งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction , Engineering work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.18
พ.ย.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

Risk Management in Procurement

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

อ.19
พ.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่ / New Professional Purchaser

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

อ.19
พ.ย.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.20
พ.ย.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.22
พ.ย.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.22
พ.ย.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.23
พ.ย.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.25
พ.ย.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.27
พ.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.27
พ.ย.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.27
พ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.28
- ศ.29
พ.ย.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พฤ.28
พ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.29
พ.ย.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.29
พ.ย.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร คุณจรูญโรจน์ เทพที

ส.30
พ.ย.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล

แบบก้าวกระโดด

Exponential Strategic Procurement and KPls

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA