Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

 กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคม กำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์ กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายน กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
 กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

      
      

      
      

พิมพ์ อีเมล

กุมภาพันธ์ 2566

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

สถานที่

BOOKING

09

ก.พ.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0
Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

10

ก.พ.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้
(วางแผน วางระบบ ควบคุม)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ก.พ.

ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

ZOOM

เต็มวัน

15

ก.พ.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า

 การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

16

ก.พ.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

 การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

16

ก.พ.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

 การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

16

ก.พ.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน

 (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

17

ก.พ.

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

21

ก.พ.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ

การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

22

ก.พ.

TFRS for NPAEs 2566

สรุป 17 บทแก้ไข 6 บทใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

 

พิเศษ ZOOM

1,500 บาท

22

ก.พ.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบ และ

การปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

23

ก.พ.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

 และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

 รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

23

ก.พ.

เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ

แบบเจาะลึก รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

ZOOM

เต็มวัน

24

ก.พ.

เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

25

ก.พ.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0

Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

   วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

25

ก.พ.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI

ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

   วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

ZOOM

เต็มวัน

27

ก.พ.

ภาษีิเงินได้บุคคลธรรมดา และ

การวางแผนภาษี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

ภาคเช้า

28

ก.พ.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

   วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

สถานที่

BOOKING

04

ก.พ.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และ
การวัดผลแบบก้าวกระโดด
Exponential Strategic Procurement and KPIs

  วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

04

ก.พ.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

   วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

07

ก.พ.

การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก

Cost & Process Awareness for Import-Export

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

07

ก.พ.

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

Export and Import Process with Customs Formalities

   วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

07

ก.พ.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

08

ก.พ.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

09

ก.พ.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

Incoterms 2020

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ZOOM

ภาคเช้า

09

ก.พ.

การจัดซื้อและบริหาร
MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

09

ก.พ.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0

Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

   วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

09

ก.พ.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable procurement

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ZOOM

ภาคเช้า

09

ก.พ.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ

E-Procurement : Reinforce your procurement performance

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ZOOM

ภาคบ่าย

10

ก.พ.

LEAN PROCUREMENT (Workshop)

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

11

ก.พ.

วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Analysis พร้อม Case Study และผึกปฏิบัติ

How to Make a Contunue of Cost Saving by Spending Analysis and Case Study + Work Shop

   วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

11

ก.พ.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

   วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

14

ก.พ.

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

Customs Privileges under Free Trade Agreement

   วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

14

ก.พ.

รู้ทันภาษีสำหรับงานจัดซื้อ / Tax for Purchasing

   วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ (TA)

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

14

ก.พ.

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ

Purchasing Cost Saving Strategy

   วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

15

ก.พ.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ก.พ.

การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

16

ก.พ.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

   วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

16

ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Foundation of Purchasing Process

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

17

ก.พ.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

Global Strategic Sourcing Option

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

17

ก.พ.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม

Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

   วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

17

ก.พ.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา

Preparing the Purchasing and Supply Contract

   วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ZOOM

เต็มวัน

18

ก.พ.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally

   วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

18

ก.พ.

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย

Basic in bidding process and supplier selection

   วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ZOOM

ภาคเช้า

20

ก.พ.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

21

ก.พ.

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency

   วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

22

ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

22

ก.พ.

วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่

Cost Savings in Modern Procurement & Supply

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

23

ก.พ.

ครบเครื่องเรื่อง

INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

23

ก.พ.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

23

ก.พ.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

   วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

24

ก.พ.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

   วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

24

ก.พ.

เสริมทักษะทีมงานในการนำเข้า-ส่งออก

How to encourage Teams for Import-Export Process

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

25

ก.พ.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต๊อกยุค 5.0

Warehousing-Inventory Management & control for 5.0

   วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

รร.เซนต์เจมส์

สุขุมวิท 26

25

ก.พ.

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน / Basic in Procurement Process

   วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ZOOM

ภาคเช้า

27

ก.พ.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

28

ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

28

ก.พ.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price-Cost Analysis & Total Cost of Ownership

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

28

ก.พ.

การทำการค้าระหว่างประเทศ และ

พิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

   วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ / คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

วันที่

คอร์ส นำเข้า - ส่งออก

สถานที่

BOOKING

07

ก.พ.

การตระหนักถึงต้นทุนและกระบวนการนำเข้า-ส่งออก

Cost & Process Awareness for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

07

ก.พ.

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

Export and Import Process with Customs Formalities

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

09

ก.พ.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ZOOM

ภาคเช้า

14

ก.พ.

สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

Customs Privileges under Free Trade Agreement

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

15

ก.พ.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

17

ก.พ.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม

Letter of Credit & UCP 600  เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

22

ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

23

ก.พ.

ครบเครื่องเรื่อง

INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

24

ก.พ.

เสริมทักษะทีมงานในการนำเข้า-ส่งออก

How to encourage Teams for Import-Export Process

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ

28

ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

รร.จัสมิน ซิตี้

สุขุมวิท 23

28

ก.พ.

การทำการค้าระหว่างประเทศ และ

พิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ / คุณวิรัตน์ บาหยัน

รร.แกรนด์

เมอร์เคียว

กรุงเทพฯ