ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล
คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

มกราคม 2563

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)  

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

พ.15
ม.ค.

INCOTERMS ®  2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.22
ม.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ การปรับปรุงและปิดบัญชี

ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่ล่าสุดบังคับใช้ 2563

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (รออนุมัติ)

พฤ.23
ม.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (รออนุมัติ)

ศ.24
ม.ค.

เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน

TAX FOR CASHIER

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (รออนุมัติ)

ส.25
ม.ค.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของธุรกิจ

วิทยากร อ.ทวีชัย มีลาภ

ส.25
ม.ค.

เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก

รู้แล้วไม่มีทางหักผิด

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (รออนุมัติ)

พฤ.30
ม.ค.

การจัดทำบัญชีของ

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (รออนุมัติ)

พฤ.30
ม.ค.

เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม

ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ

พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็นรายจ่าย

ทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (รออนุมัติ)

พฤ.30
ม.ค.

BUDGETING

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (รออนุมัติ)

ศ.31
ม.ค.

เทคนิคการทำบัญชีภาษีอากร

(เคล็ดลับการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (รออนุมัติ)

มกราคม 2563

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

ศ.10
ม.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.11
ม.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร อ.ปัลลพ สัจจรักษ์

อ.14
ม.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร  อ.สุชาติ ประเสริฐสม

อ.14
ม.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

พ.15
ม.ค.

INCOTERMS ®  2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.16
ม.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

Risk Management in Procurement

วิทยากร อ.ณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.16
ม.ค.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

วิทยากร อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.17
ม.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.18
ม.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง , งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction , Engineering work

วิทยากร อ.ปัลลพ สัจจรักษ์

จ.20
ม.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.21
ม.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่

New Professional Purchaser

วิทยากร อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

พ.22
ม.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.22
ม.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

ส.25
ม.ค.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล

แบบก้าวกระโดด

Exponential Strategic Procurement and KPls

วิทยากร อ.ปัลลพ สัจจรักษ์

อ.28
- พ.29
ม.ค.

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

Effective Purchasing to gain more benefits

วิทยากร  อ.สุชาติ ประเสริฐสม

อ.28
ม.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ

และ การจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in

Purchasing & Supplier Management Professionally

วิทยากร อ.จรูญโรจน์ เทพที

พ.29
ม.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

พฤ.30
ม.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร อ.เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.30
ม.ค.

BUDGETING

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุรรณโรจน์ (CPA)

ศ.31
ม.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร อ.สมเกียรติ ลีรัตนขจร

มกราคม 2563

อบรมสัมมนา การนำเข้า-ส่งออก

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

อ.14
ม.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

พ.15
ม.ค.

INCOTERMS ®  2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.22
ม.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ

พ.29
ม.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร อ.จันทรา สิงหพันธุ