ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

ราคาพิเศษ CPD by ZOOM!!!

อบรมระบบ  เก็บ CPD ได้

ผู้ทำบัญชี ได้กิจกรรมอื่น 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี ได้ชั่วโมงไม่เป็นทางการ 6 ชั่วโมง

(สามารถแปลงเป็นชั่วโมงทางการได้ 4 ชั่วโมง)

โดยไม่ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนจบ

 

ตุลาคม 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร by ZOOM...คลิ๊ก

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก by ZOOM...คลิ๊ก

วันที่

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร by ZOOM

ส.09
ต.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

อ.12
ต.ค.

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

ศ.15
ต.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

ส.16
ต.ค.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

จ.18
ต.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

อ.19
ต.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

พ.20
ต.ค.

เคล็ดลับ การหักภาษี ณ ที่จ่ายทางธุรกิจ แบบเจาะลึก

รู้แล้วไม่มีทางหักผิด (พร้อม E-With Holding Tax)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

คอร์ส 1,300-1,500 บาท

พ.20
ต.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

พ.20
ต.ค.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

พฤ.21
ต.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

ศ.22
ต.ค.

การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

ศ.22
ต.ค.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุง

เอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

คอร์ส 800-900 บาท

อ.26
ต.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

พ.27-พฤ.28
ต.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 12 ชั่วโมง  

พ.27
ต.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

พ.27
ต.ค.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

คอร์ส 800-900 บาท

พฤ.28
ต.ค.

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

Sale Promotion

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

คอร์ส 1,300-1,500 บาท

ศ.29
ต.ค.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

ส.30
ต.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  ZOOM เก็บชั่วโมง ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง  

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ by ZOOM

ส.02
ต.ค.

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด

Expanential Precurement Development

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

จ.04
ต.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.05
ต.ค.

ความรู้เบี้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)

สำหรับนักจัดซื้อ

Basics fo MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พ.06
ต.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พ.06
ต.ค.

การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากร

รูปแบบใหม่ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร ปี 60

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ / คุณวิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)

พฤ.07
ต.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.08
ต.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

ส.09
ต.ค.

พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และจ้างงานซ่อมบำรุง

Basic in Spare Part and Maintenance Service Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

จ.11
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.12
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

อ.12
ต.ค.

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร

Road to Purchasing & Supply Professional

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันเช้า)

อ.12
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันเช้า)

พฤ.14
ต.ค.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวันเช้า)

พฤ.14
ต.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement Workshop

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.15
ต.ค.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะ

งานจัดซื้อให้ธุรกิจ

Procurement : Reinforce your procurement performance

วิทยากร : อาจารย์ธีรทูล แก้วเครื่อคำ (ครึ่งวันเช้า)

ส.16
ต.ค.

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม

Basic in Price Negotiation for Construction/Engineering

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

จ.18
ต.ค.

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต

Purchasing Role in Combating the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันเช้า)

จ.18
ต.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันบ่าย)

อ.19
ต.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Seting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.19
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (ครึ่งวันเช้า)

พ.20
ต.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พฤ.21
ต.ค.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

จ.25
ต.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันเช้า)

จ.25
ต.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤต

Managing Suppliers During the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันบ่าย)

อ.26
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.27
ต.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พฤ.28
ต.ค.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวันเช้า)

พฤ.28
ต.ค.

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

Cost Savings in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.29
ต.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวันเช้า)

ศ.29
ต.ค.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

ส.30
ต.ค.

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน / Basic in Procurement Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 135 บุคคลทั่วไป ออนไลน์