ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

สำคัญมาก!

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ทำบัญชี (CPDต้องอบรมไม่น้อยกว่า 12 ขั่วโมง/ปี

ผู้สอบบัญชี (CPA) ต้องอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/ปี

 
พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

ตุลาคม 2558

การอบรม บัญชีและภาษีอากร

หลักสูตรนับชั่วโมง CPD และ CPA

ศ.9
ต.ค.

 

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.15
ต.ค.

 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

วิทยากร สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.16
ต.ค.

 

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.16
ต.ค.

 

การจัดระบบเอกสารและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พ.21
ต.ค.

 

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พ.28
ต.ค.

 

V A T   U P D A T E

สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พ.28
ต.ค.

 

ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน (CASHIER)

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.29
ต.ค.

 

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER)

ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.29
ต.ค.

 

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.30-
ส.31
ต.ค.

 

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตร

วิทยากร มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 12 ชม.)

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ ตุลาคม 2558

พ.7-
ศ.9
ต.ค.

แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน
Sustainable Development Plan : Purchasing

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พ.14
ต.ค.

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
Excellent Purchasing & Supply Management

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.15
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.15
ต.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่
New Professional Purchaser

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.16
ต.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
Price – Cost Analysis

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.17
ต.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
Modern Strategies in Purchasing &
Supplier Management Professionally

วิทยากร คุณจรูญโรจน์ เทพที

จ.19
ต.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.20
ต.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
Lean Procurement

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.21
ต.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.27
ต.ค.

การวิเคราะห์และวิธีหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงใน
ฝ่ายจัดซื้อ
Analysis, Mitigation,and Avoidance the “RISK” in Purchasing

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พ.28
ต.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.29
ต.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies
อย่างมีประสิทธิภาพ
Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.29
ต.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง
Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ศ.30
ต.ค.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)
สำหรับนักจัดซื้อ
Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 
บทความ อื่นๆ ...
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์