ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

พฤษภาคม 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.16
พ.ค.

แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.16
พ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ศ.17
พ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.23
พ.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.24
พ.ค.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.24
พ.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ

การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.29
พ.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

บชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

พ.29
พ.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พ.29
พ.ค.

หลักเกณฑ์และความรู้ สำหรับมืออาชีพ

ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.30
พ.ค.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.30
พ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤษภาคม 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ส.4
พ.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

อ.7
พ.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.9
พ.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

Risk Management in Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

ศ.10
พ.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่

New Professional Purchaser

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ส.11
พ.ค.

การต่อรองราคา สำหรบงานก่อสร้าง, งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction, Engineering work

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.13
พ.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Volue Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.14
พ.ค.

การบริหารงานจัดซื้อจัดหายุคใหม่

Modern Purchasing ฿ Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.15
พ.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.15
พ.ค.

งานจัดซื้อในยุคเทคโนโลยีก้าวหน้าแบบถล่มทลาย

Purchasing Under Technology Disruption

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.16
พ.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.16
พ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พ.22
พ.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.22
พ.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.23
พ.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.24
พ.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.24
พ.ค.

แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.24
พ.ค.

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ อัตราภาษีร้อยละศูนย์

ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.25
พ.ค.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

ส.25
พ.ค.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล แบบก้าวกระโดด

Exponential Strategic Procurement and KPIs

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

จ.27
พ.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

จ.27
พ.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply

Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.29
พ.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.29
พ.ค.

หลักเกณฑ์และความรู้ สำหรับมืออาชีพ

ในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.30
พ.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.30
พ.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พฤ.30
พ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์