ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

มีนาคม 2563

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

พ.11
มี.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน

(TAX FOR CASHIER)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.12
มี.ค.

เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ

พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้าม

กลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.13
มี.ค.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.13
มี.ค.

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN

ด้วยสิทธิพิเศษภาษี 0%

(Asean trade in goods agreement (ATIGA))

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.14
มี.ค.

เจาะลึก ภาษีป้าย!

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นป้าย

วิทยากร : คุณทวีชัย มีลาภ

อ.17
มี.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ การปรับปรุงและปิดบัญชี

ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ใหม่ล่าสุดบังคับใช้ 2563

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.18
มี.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.18
มี.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( บัญชี 6 ชม.)

พฤ.19
มี.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( บัญชี 6 ชม.)

พฤ.19
มี.ค.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา

เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.21
มี.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

อ.24
มี.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.24
มี.ค.

UPDATE มาตรฐานการบัญชี TAS,TFRS ฉบับปรับปรุง

ที่ต้องจัดทำปี 2563

(การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.25
มี.ค.

เทคนิคการทำบัญชีภาษีอากร

(เคล็ดลับการปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.25
มี.ค.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชีล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.26
มี.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.26
-ศ.27
มี.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( บัญชี 12 ชม.)

ศ.27
มี.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

(Warehousing, Stock Management and control 4.0 era)

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ศ.27
มี.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ

การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี( บัญชี 6 ชม.)

ส.28
มี.ค.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของธุรกิจ

วิทยากร : คุณทวีชัย มีลาภ

ส.28
มี.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ

เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

จ.09
มี.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

(Managing Vendors and Value Added Assessment)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.10
มี.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies

อย่างมีประสิทธิภาพ

(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.11-
พฤ.12
มี.ค.

การจัดซื้อจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

(Effective Purchasing to gain more benefits)

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.11
มี.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

(How to prepare yourself to be an overseas buyer)

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.12
มี.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

(Risk Management in Procurement)

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

ศ.13
มี.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

(Proactive Purchasing Strategy)

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.13
มี.ค.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)

สำหรับนักจัดซื้อ

(Basics of MRP (Materials Requirements Planning)

for Purchasers)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.13
มี.ค.

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN

ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0%

(Asean trade in goods agreement (ATIGA))

   วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.14
มี.ค.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล

แบบก้าวกระโดด

(Exponential Strategic Procurement and KPls)

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.14
มี.ค.

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพ

(Purchase Cost Saving and Inventory

Management Efficiency)

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

จ.16
มี.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

(Purchasing Performance Measurement

/ Reporting / KPI Setting)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.17
มี.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ

และ การจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

(Modern Strategies in Purchasing & Supplier

Management Professionally)

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

อ.17
มี.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

(Purchasing & Procurement Contracts)

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.18
มี.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

(Important Knowledge for Import-Export)

   วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.18
มี.ค.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

(Non-Secret Issues in Purchasing Process)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.18
มี.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.19
มี.ค.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา

เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.19
มี.ค.

การจัดซื้อในยุค 4.0 (Procurement 4.0 era)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.20
มี.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.20
มี.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่ (New Professional Purchaser)

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ส.21
มี.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง , งานวิศวกรรม

(Price Negotiation for Construction , Engineering work)

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.21
มี.ค.

เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

อ.24
มี.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.25
มี.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

(Knowledge Base for Import-Export)

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.26
มี.ค.

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ

(Excellent Purchasing & Supply Management)

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.26
มี.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.27
มี.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

(Professional Purchasing Role in Cost Savings)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.27
มี.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

(Warehousing, Stock Management and control 4.0 era)

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.28
มี.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ

(Basic in Strategic Sourcing Process)

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.28
มี.ค.

หัวหน้างานขนส่งพันธุ์ใหม่

วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

พ.11
มี.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

(How to prepare yourself to be an overseas buyer)

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.13
มี.ค.

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN

ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0%

(Asean trade in goods agreement (ATIGA))

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.18
มี.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

(Important Knowledge for Import-Export)

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.19
มี.ค.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา

เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.25
มี.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

(Knowledge Base for Import-Export)

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.26
มี.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 60 บุคคลทั่วไป ออนไลน์