ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

สิงหาคม 2563

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

ส.15
ส.ค.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI

ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

   วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

อ.18
ส.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.19
ส.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พ.19
ส.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.20
ส.ค.

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ใน ยุค 4.0

Logistics Management in 4.0 Era

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พฤ.20
ส.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

(e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ศ.21
ส.ค.

ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร

สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.21
ส.ค.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

ศ.21
ส.ค.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

อ.25
ส.ค.

การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.26
ส.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.26
ส.ค.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสาร

รับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.27
-ศ.28
ส.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชม.)

ศ.28
ส.ค.

UPDATE มาตรฐานการบัญชี TAS,TFRS ฉบับปรับปรุง

ที่ต้องจัดทำปี 2563

(การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่กระทบกับทุกธุรกิจ)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.29
ส.ค.

เจาะลึก ภาษีป้าย!

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวก่อนขึ้นป้าย

วิทยากร : คุณทวีชัย มีลาภ

ส.29
ส.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.29
ส.ค.

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

SALE PROMOTION

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

ส.08
ส.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction, Engineering work

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.10
ส.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.13
ส.ค.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

ศ.14
ส.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.15
ส.ค.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.15
ส.ค.

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

จ.17
ส.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.18
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.19
ส.ค.

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Import Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.19
ส.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

Costing and Financial Issue for

Purchasing & Supply Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.19
ส.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

Professional warehouse and material management

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.20
ส.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.20
ส.ค.

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ใน ยุค 4.0

Logistics Management in 4.0 Era

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.20
ส.ค.

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.20
ส.ค.

เจาะลึกวิธีการทำ Spending Analysis สำหรับการทำ

กลยุทธ์จัดซื้อ พร้อมฝึกปฏิบัติ

The Best Practice for Spending Analysis For Strategic

Procurement + Workshop

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

ศ.21
ส.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.21
ส.ค.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

สำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงานจัดซื้อ ที่ไม่ใช่นักบัญชี

Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.21
ส.ค.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.21
ส.ค.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.22
ส.ค.

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อ เพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์

Spending Analysis for Supply Positioning Strategy

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.22
ส.ค.

นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่

วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

จ.24
ส.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.25
ส.ค.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.26
ส.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.27
-ศ.28
ส.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : คุณกิตติกร /คุณสุชาติ

ศ.28
ส.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.29
ส.ค.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.29
ส.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

อ.18
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.19
ส.ค.

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Import Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.20
ส.ค.

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.21
ส.ค.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.26
ส.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์