ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

1อบรมระบบ  เก็บ CPD ได้

สิงหาคม 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร + ZOOM...คลิ๊ก
คอร์ส การจัดซื้อ by ZOOM...คลิ๊ก

วันที่

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร + ZOOM

พ.04
ส.ค.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

ศ.06
ส.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 2 ชม.  

ส.07
ส.ค.

เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน

TAX FOR CASHIER

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

อ.10
ส.ค.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

ส.14
ส.ค.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

อ.17
ส.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

พ.18
ส.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

พ.18
ส.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 2 ชม.  

ศ.20
ส.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

 อบรม CPD  by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

ศ.20
ส.ค.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุง

เอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ส.21
ส.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

จ.23
ส.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 อบรม CPD  by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

อ.24
ส.ค.

การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 2 ชม.  

พ.25
ส.ค.

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

พฤ.26
ส.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 8 ชม.  

ศ.27
ส.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

ส.28
ส.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ by ZOOM

อ.03
ส.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.04
ส.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

Price-Cost Analysis & Total Coat of Ownership

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พฤ.05
ส.ค.

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร

Road to Purchasing & Supply Professional

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

พฤ.05
ส.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤต

Managing Suppliers During the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

ศ.06
ส.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ส.07
ส.ค.

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม

Basic in Price Negotiation for Construction/Engineering

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวัน)

จ.09
ส.ค.

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต

Workshop - Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

จ.09
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (ครึ่งวัน)

อ.10
ส.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Seting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.10
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.11
ส.ค.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

ส.14
ส.ค.

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย

Basic in bidding process and supplier selection

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวัน)

จ.16
ส.ค.

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต

Purchasing Role in Combating the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

จ.16
ส.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

อ.17
ส.ค.

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

Cost Savings in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.17
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.18
ส.ค.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวัน)

พ.18
ส.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement Workshop

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พฤ.19
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พฤ.19
ส.ค.

INCOTERMS® 2020 ความรู้เกี่ยวกับการค้า การชำระเงิน

และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)

ศ.20
ส.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

ศ.20
ส.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวัน)

ศ.20
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

ส.21
ส.ค.

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน / Basic in Procurement Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวัน)

จ.23
ส.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

Price-Cost Analysis & Total Coat of Ownership

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.24
ส.ค.

เคล็ดลับการจัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0%

Asean trade in goods agreement (ATIGA)

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

อ.24
ส.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.24
ส.ค.

กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม L/C

และ การแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)

พ.25
ส.ค.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.25
ส.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ / How to Purchase Effectively

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พฤ.26
ส.ค.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวัน)

พฤ.26
ส.ค.

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง Tendering Techiques

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวัน)

พฤ.26
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (ครึ่งวัน)

ศ.27
ส.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.27
ส.ค.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะ

งานจัดซื้อให้ธุรกิจ

Procurement : Reinforce your procurement performance

วิทยากร : อาจารย์ธีรทูล แก้วเครื่อคำ (ครึ่งวัน)

ส.28
ส.ค.

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด

Expenential Procurement Development Concept

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวัน)

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์