ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

พฤศจิกายน 2560

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

พฤศจิกายน 2560

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

อ.21
พ.ย.

BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี(อื่นๆ:6ชม.)ผู้สอบบัญชี(อื่นๆ:6ชม.)

พ.22
พ.ย.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี(อื่นๆ:6ชม.)ผู้สอบบัญชี(อื่นๆ:6ชม.)

พฤ.23
พ.ย.

บัญชีทรัพย์สิน และ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี(บัญชี:3ชม./อื่นๆ:3ชม.)
ผู้สอบบัญชี(บัญชี:3ชม./อื่นๆ:3ชม.)

พฤ.23
พ.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี(บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี(บัญชี:6ชม.)

อ.28
พ.ย.

มาตรฐานการบัญชี สำหรับทุกธุรกิจ
(แนวปฏิบัติทางบัญชีที่เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี(บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี(บัญชี:6ชม.)

พ.29
พ.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี(บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี(บัญชี:6ชม.)

พ.29
พ.ย.

VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี(อื่นๆ:6ชม.)ผู้สอบบัญชี(อื่นๆ:6ชม.)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

พฤศจิกายน 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

จ.20
พ.ย.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

อ.21
พ.ย.

ครบเครื่องเรื่องจัดซื้อ

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

อ.21
พ.ย.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.21
พ.ย.

BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.22
พ.ย.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
Risk Management in Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พฤ.23
พ.ย.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
ศ.24
พ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.24
พ.ย.

พื้นฐานการบริหารงานผู้ขายและกลยุทธ์สำหรับงานจัดซื้อ
The Fundamental of Supplier
Management and Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

จ.27
พ.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA
พ.29
พ.ย.
ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ
 
ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์