ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

กันยายน 2560

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

วันที่

กันยายน 2560

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.13
ก.ย.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน
สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต

พ.13
ก.ย.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษี

พฤ.21
ก.ย.

การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.) / ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

ศ.22
ก.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน
การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.) / ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

อ.26
ก.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.) / ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

พ.27
ก.ย.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

ผู้สอบบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

พ.27
ก.ย.

บัญชีทรัพย์สิน และ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

ผู้สอบบัญชี( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

พฤ.28
ก.ย.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา
เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.28
ก.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.) / ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

ส.30
ก.ย.

BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.) / ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

 

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

กันยายน 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.19
ก.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.21
ก.ย.

ครบเครื่องเรื่องจัดซื้อ

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.21
- ศ.22
ก.ย.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง
(หลักสูตร 2 วัน)

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ศ.22
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

   วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.23
ก.ย.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง/ งานวิศวกรรม

วิทยากร : คุณศุภโชค โชติสถิตกุล

จ.25
ก.ย.

มาตรฐานในการจัดเตรียม และ ตรวจสอบเอกสาร L/C
สำหรับนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

จ.25 -
อ.26
ก.ย.

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ
(หลักสูตร 2 วัน)

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.27
ก.ย.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.27
ก.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ /
Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.28
ก.ย.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา
เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.30
ก.ย.

BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 
ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์