ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

มิถุนายน 2559

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.15
มิ.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้ บัญชี 6 ชม.)

พ.15
มิ.ย.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร BOI

วิทยากร อ.สุพฒน์ อุปนิกขิต

(นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.16
มิ.ย.

บัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(นับชั่วโมงบัญชี CPD./ CPA. ได้ บัญชี 3 ชม.และ อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.17
มิ.ย.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม

การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พ.22
มิ.ย.

ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน (Tax for Cashier)

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.23
มิ.ย.

เทคนิค การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหาร การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

(นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้ อื่นๆชม.)

ศ.24
มิ.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash flows)

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้ บัญชีชม.)

พ.29
มิ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้ บัญชี 6 ชม.)

พฤ.30
มิ.ย.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

มิถุนายน 2559

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

พฤ.2,
พฤ.9,
พฤ.16.
พฤ.29
มิ.ย.

แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน

(Sustainable Development Plan : Purchasing)

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

ส.4
มิ.ย.

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP

(Bidding Process and Supplier Selection by Using
Technical Proposal–AHP)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

อ.7
มิ.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไร

ให้แก่องค์กร

(Developing Supply Strategies to Contribute Profit)

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ส.11
มิ.ย.

การออกแบบระบบงานและโปรแกรม ด้านจัดซื้อ ตามมาตรฐาน ERP

(Procurement system design and program in ERP Concept)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

อ.14
มิ.ย.

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์

(Asean Trade in Goods Agreement)

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก 

พ.15
มิ.ย.

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

(KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.17
มิ.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

(Price – Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.20
มิ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.20
มิ.ย.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

(Important Knowledge for Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.22
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.23
มิ.ย.

เทคนิค การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหาร การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.23
มิ.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.23
มิ.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่

(New Professional Purchaser)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.24
มิ.ย.

ความรู้เบื้องต้น ในการวางแผนความต้องการพัสดุ MRP  
สำหรับนักจัดซื้อ

(Basics of MRP (Materials Requirements Planning)
for Purchasers)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.25
มิ.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ด้านจัดซื้อและการสรรหา

(Strategic Sourcing)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

อ.28
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์