ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 02-961-6220-1 , 097-096-2584  

ID Line : nidaprofes  


 

พิมพ์ อีเมล

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

กันยายน 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

อ.25
ก.ย.

การวางแผนภาษี BOI อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ : 6 ชม.)

อ.25
ก.ย.

แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) กับกฎหมายภาษีอากร

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี

(บัญชี : 3 ชม. + สอบบัญชี : 3 ชม.)

พฤ.27
ก.ย.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี : 6 ชม.)

พฤ.27
ก.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี : 6 ชม.)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

กันยายน 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.21
ก.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.21
ก.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร
Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

ส.22
ก.ย.

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อเพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์
Spending Analysis for Supply Positioning Strategy

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA 

ส.22
ก.ย.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและ
การจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier
Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

อ.25 -
พ.26
ก.ย.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง
The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.25
ก.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
Managing the Purchasing fo MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.26
ก.ย.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
How to perpare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.27
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.27
- ศ.28

ก.ย.

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อ
และการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.29
ก.ย.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม
Price Negotiation for Construction / Engineering work

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

 

มิถุนายน 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

ตุลาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

ศ.5
ต.ค.

VAT UPDATE
สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญ
หาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พ.10
ต.ค.

เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุง
เอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ:6ชม.)

พ.10
ต.ค.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหาเอกสารชำระเงิน
ทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.11
ต.ค.

การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ:6ชม.)

พฤ.11
ต.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ:6ชม.)

พ.17
ต.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พ.17
ต.ค.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการบริหาร
สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่นักบัญชี

(Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พฤ.18
ต.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน (TAX FOR CASHIER)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ. 18
ต.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ
การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

พ.24
ต.ค.

อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พ.24
ต.ค.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร
(ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.25
ต.ค.

การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ
การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พฤ.25
-ศ.26
ต.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:12ชม.)

อ.30
ต.ค.

เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

อ.30
ต.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ
การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ:6ชม.)

ศ.31
ต.ค.

การจัดทำงบประมาณเงินสด (CASH BUDGET)
เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

ตุลาคม 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ส.6
ต.ค.

พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
Basic in Strategic Sourcing Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

อ.9
ต.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์
Price-Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.10
ต.ค.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา เอกสารชำระเงิน
ทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.11
ต.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.12
ต.ค.

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
Modern Procurement Development Framework

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.16
ต.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.17.
ต.ค.

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
Digital Transformation of Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พ.17
ต.ค.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่1)
Lession 1 in the Purchasing Secret

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.17
ต.ค.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการบริหาร
สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.18
ต.ค.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่2)
Lession 2 in the Purchasing Secret

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.18
ต.ค.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อ
และการขายสินค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.19
ต.ค.

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่
Purchasing Guidance for new purchaser

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

ส.20
ต.ค.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง
Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

พ.24
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.25
ต.ค.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

ศ.26
ต.ค.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ส.27
ต.ค.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผล แบบก้าวกระโดด
Exponential Strategic Procurement and KPls

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ B.Eng, Msc.IT, MBA

ส.27
ต.ค.

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
Purchasing Cost Saving Strategy

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี