ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

ธันวาคม 2559

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

วันที่

ธันวาคม 2559

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.15
ธ.ค.

เทคนิค การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหาร การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พฤ.15
ธ.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม 

การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

ศ.16
ธ.ค.

การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

วิทยากร อ.สุพฒน์ อุปนิกขิต

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

จ.19
ธ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

อ.20
ธ.ค.

บัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี 

ได้ บัญชี 3 ชม. และ อื่นๆ 3 ชม.)

พ.21
ธ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า 

การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี 

ได้ บัญชี 3 ชม. และ อื่นๆ 3 ชม.)

พ.21
ธ.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด 

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash flows)

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี 

ได้ ชั่วโมงบัญชี 6 ชั่วโมง)

พฤ.22
ธ.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน การจัดทำและการบันทึกบัญชี 

การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงบัญชี 6 ชั่วโมง)

พฤ.22
ธ.ค.

การจัดระบบเอกสารและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน

 สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.)

ศ.23
ธ.ค.

การวางแผนภาษี BOI 

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร ผุ้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

ศ.23
ธ.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์

และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงบัญชี 6 ชั่วโมง)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

ธันวาคม 2559

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.2
ธ.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก 

(Important Knowledge for Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

ส.3
ธ.ค.

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / 

ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP

(Bidding Process and Supplier Selection

by Using Technical Proposal–AHP)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

พ.7
ธ.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

(Developing Supply Strategies to Contribute Profit)

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พฤ.8
ธ.ค.

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN

ด้วยสิทธิพิเศษอัตราภาษีร้อยละศูนย์

(Asean Trade in Goods Agreement)

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.9
ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ 

(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.13
ธ.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่ (New Professional Purchaser)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.14
ธ.ค.

ความรู้เบื้องต้น ในการวางแผนความต้องการพัสดุ MRP  

สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.15
ธ.ค.

เทคนิค การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหาร การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.15
ธ.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ 

(Price – Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.16
ธ.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.17
ธ.ค.

การบริหารและจัดการสัญญา 

(Administrative and Contract Management)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.19
ธ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

อ.20
ธ.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 

(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.21
ธ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า 

การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.21
ธ.ค.

สุดยอดผู้นำ...ทำอย่างไร? How to you become a Great Leader?

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.22
ธ.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies 

อย่างมีประสิทธิภาพ

(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์