ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการอบรม (คลิก)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

บัญชีและภาษีอากร กันยายน 2557

พ.17
ก.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
(ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พร้อมสรุปกฏหมายใหม่ฯ

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พ.17
ก.ย.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยาก  อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.18
ก.ย.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร  อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.19
ก.ย.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร  อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.19
ก.ย.

การยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
(Sale Promotion)

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พ.24
ก.ย.

เจาะลึก! ปัญหาและแนวปฏิบัติ บัญชีทรัพย์สิน
และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาฯ

วิทยากร  อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.24
ก.ย.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
การเฉลี่ยภาษีซื้อการปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พฤ.25
ก.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน
*การจัดทำและการบันทึกบัญชี *การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร  อ.มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.26
ก.ย.

เทคนิค การวางระบบ การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

วิทยากร  อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.26
ก.ย.

แนวปฏิบัติ! บัญชีสินค้าคงเหลือ และปัญหาการตรวจนับสินค้า
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.30
ก.ย.

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

  หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ กันยายน 2557

พ.17
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
(Fundamental in Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.19
ก.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.19
ก.ย.

เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร
(Preparation for competitive advantage purchasing in AEC)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ส.20
ก.ย.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.22
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.23
ก.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.24
ก.ย.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
(Supplier Relationship Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.25
-ศ.26

ก.ย.

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.27
ก.ย.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.27
ก.ย.

ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Strategic Spend Anlaysis in Purchasing and Supply Management)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

จ.29
ก.ย.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Stregic Risk Management in Purchasing and Supply Management)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

 
พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการอบรม (คลิก)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

บัญชีและภาษีอากร ตุลาคม 2557

ศ.10
ต.ค.

เทคนิคการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย
สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร  อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.15
ต.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร  อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.16
ต.ค.

การจัดระบบงานบัญชี ผังงานบัญชี การจัดทำคู่มือปฎิบัติงานบัญชี
สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยาก  อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

พฤ.16
ต.ค.

การหักภาษีที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร  อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.17-
ส.18

ต.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

วิทยากร  อ.มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.24
ต.ค.

VAT UPDATE สรุป...วิธีปฎิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ล่าสุด

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีิอากร

ศ.24
ต.ค.

การจัดระบบ การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.28
ต.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (Cashier)
ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.29
ต.ค.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร
สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร  อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

พ.29
ต.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน (Cashier)

วิทยากร  อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 

  หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ ตุลาคม 2557

อ.14
ต.ค.

หลักปฏิบัติการจัดซื้อ
(Principle of Purchasing Operation)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.15
ต.ค.

การบริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
(Purchasing Management in Purchasing)

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.16
ต.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
(Proactive Purchasing Strategy)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.16
-ศ.17

ต.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing Option)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ส.18
ต.ค.

การบริหารคลังสินค้าสมัยใหม่
(Modern Warehouse Management)

วิทยากร คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.18
ต.ค.

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย/ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP
(Bidding Process and Supplier Selection by Using Technical Proposal-AHP)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.20
ต.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.21
ต.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
(How to prepare yourself to be an overseas buyer)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.22
ต.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.25
ต.ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.25
ต.ค.

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
(Purchasing Cost Saving Strategy)

วิทยากร คุณจีรภา คล้ายรัศมี

อ.28
ต.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง
(Purchasing & Procurement Contracts)

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.28
ต.ค.

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
(Professional Procurement Manual & Policy)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.29
ต.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์