ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

บัญชีและภาษีอากร

ทุกหลักสูตรสามารถนับชั่วโมง

CPD และ CPA ได้

 
พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

บัญชีภาษีอากร กันยายน 2558

พ.16
ก.ย.

กลยุทธ์!..
การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร อาจารย์ วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.17
ก.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

พร้อมสรุปกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

วิทยากร กรมสรรพากร

ศ.18
ก.ย.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร อาจารย์ สมชาย  วนารักษ์พิทักษ์

พ.23
ก.ย.

เจาะลึกภาษีซื้อ และ ภาษีซื้อต้องห้ามการเฉลี่ยภาษีซื้อ
การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร กรมสรรพากร

พ.23
ก.ย.

เจาะลึก! ปัญหาและแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สิน
และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
  ตามมาตรฐานการบัญชี
พร้อมการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายภาษีอากร

วิทยากร อาจารย์ สมชาย  วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.24
ก.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน
*การจัดทำและการบันทึกบัญชี*การวิเคราะห์ผลต่าง*

วิทยากร ม.ล. วรกัลยา  วัฒนสินธุ์

พฤ.24
ก.ย.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร อาจารย์ สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ศ.25
ก.ย.

เทคนิค การวางระบบ การวิเคราะห์ และการบริหารต้นทุน
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

วิทยากร อาจารย์ สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ศ.25
ก.ย.

แนวปฏิบัติ! บัญชีสินค้าคงเหลือ ปัญหาการตรวจนับสินค้า
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2

วิทยากร อาจารย์ เพ็ญแข  ลิ่มสุวรรณโรจน์

ส.26
ก.ย.

TAX For AEC ภาระภาษีและแนวปฏิบัติ
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

วิทยากร กรมสรรพากร

อ.29
ก.ย.

การจัดทำแผน งบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร อาจารย์ เพ็ญแข  ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.29
ก.ย.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลงการออกใบกำกับภาษีใหม่

วิทยากร กรมสรรพากร

 

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ กันยายน 2558

พฤ.3
-ศ.4
ก.ย.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร คุณกิตติกร / คุณสุชาติ

จ.14
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.15
ก.ย.

หลักปฏิบัติการจัดซื้อ

Principle Purchasing Operation

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.16
ก.ย.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.17
ก.ย.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ

Supplier Relationship Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.18
ก.ย.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.19
ก.ย.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.21
ก.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting
/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.22
ก.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.22
-พ.23
ก.ย.

เจาะลึก Incoterms? และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร อาจารย์ อาวุธ โพธิ์เล็ก

พฤ.24
ก.ย.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พฤ.24
ก.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.25
ก.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.26
ก.ย.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์