ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ

ด่วนที่สุด!

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ฉบับใหม่  (เริ่ม 1 มกราคม 2563)

สัมมนา...วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562

ธันวาคม 2562

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.12
ธ.ค.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.13
ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

อ.17
ธ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พ.18
ธ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.19
- ศ.20

ธ.ค.

บัญชีต้นทุน (WORK SHOP)

สำหรับธุรกิจอุตสาหรรม

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 12 ชม.)

พฤ.19
ธ.ค.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด

ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิตขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.19
ธ.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.20
ธ.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.20
ธ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุรรณโรจน์ (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

อ.24
ธ.ค.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิตขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.25
ธ.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธ์ุ

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี 6 ชม.)

พ.25
ธ.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.26
ธ.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ

ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรักอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

CPD ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ 6 ชม.)

ธันวาคม 2562

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.06
ธ.ค.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พ.11
ธ.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.11
ธ.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Suppliesอย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.12
ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.13
ธ.ค.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.13
ธ.ค.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)

สำหรับนักจัดซื้อ

Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.13
ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ส.14
ธ.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ

และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

 
วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที
จ.16
ธ.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.17
ธ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พ.18
ธ.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

 
วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.
พ.18
ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.18
ธ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.18
ธ.ค.

เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้าง

และบริการทางวิศวกรรม

Procurement Techniques in Construction Work

& Engineering Services

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.19
ธ.ค.

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล

Digital Transformation of Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.19
ธ.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.20
ธ.ค.

เคล็ด (ไม่) ลับในการทำงานจัดซื้อ

Non-Secret Issues in Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.20
ธ.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์แบบสากล

Global Strategic Sourcing Option

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.20
ธ.ค.

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to Supervise Import Process for Utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

จ.23
ธ.ค.

หลักการบริหารงานจัดซื้อ

Principle of Purchasing Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

อ.24
ธ.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.25
ธ.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อจัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.25
ธ.ค.

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to Supervise Export Process for Utmast Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.25
ธ.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

ฉบับใหม่ (เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์