ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

บัญชีภาษีอากร สิงหาคม 2558

ส.15
ส.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER)

ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.18
ส.ค.

การจัดระบบการบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.19
ส.ค.

เทคนิคการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.21
ส.ค.

การจัดระบบงานบัญชี ผังงานบัญชี

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี

สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

วิทยากร สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.21
ส.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด

และ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

วิทยากร มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ส.22
ส.ค.

V A T   U P D A T E

สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

อ.25
ส.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์ และ บริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.26
ส.ค.

การวางแผนภาษี

สำหรับ ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

ศ.28
ส.ค.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.28-
ส.29
ส.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม มอบวุฒิบัตร 

วิทยากร มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

 

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ สิงหาคม 2558

ส.15
ส.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ
และซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier
Management Professionally

วิทยากร คุณจรูญโรจน์ เทพที

ส.15
ส.ค.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.17
ส.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies
อย่างมีประสิทธิภาพ

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.17
ส.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้า
จากต่างประเทศ

How to prepare your self to be an overseas buyer

วิทยากร คุณ จันทรา สิงหพันธุ

อ.18
ส.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.18
ส.ค.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.19
ส.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.20
-ศ.21
ส.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ Strategic Sourcing Option

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ส.22
ส.ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.24
ส.ค.

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

Professional Procurement Manual & Policy

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

อ.25
ส.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.26
ส.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.27
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์