ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ กุมภาพันธ์ 2558

พ.11
ก.พ.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง รุ่นที่ 67
(Purchasing & Procurement Contracts)

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พฤ.12
-ศ.13
ก.พ.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 92
 (The Standards of Purchasing Techniques)

วิทยากร คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ + คุณสุชาติ ประเสริฐสม

 

ศ.14
ก.พ.

การบริหารและจัดการสัญญา รุ่นที่ 5
(Administrative and Contract Management)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.16
ก.พ.

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน รุ่นที่ 81
(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.17
ก.พ.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ รุ่นที่ 26
(How to prepare yourself to be an overseas buyer)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.17
ก.พ.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ รุ่นที่ 23
(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.23
ก.พ.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 1
(Important Knowledge for Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.24
ก.พ.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 5
(Strategic Planning in Purchasing)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.25
ก.พ.

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2
(Tendering Techniques)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.26
ก.พ.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2
(Lean Procurement)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 
พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ มีนาคม 2558

ส.14
มี.ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม รุ่นที่ 16
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.16
มี.ค.

หลักปฏิบัติการจัดซื้อ รุ่นที่ 2 (Principle Purchasing Operation)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

อ.17
มี.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ รุ่นที่ 94
(Price-Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.17-
พ.18
มี.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 10 (Strategic Sourcing Option)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.18
มี.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และการประเมินผลงาน รุ่นที่ 88
(Managing Vendors and Value Added Assessment)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.19
มี.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร รุ่นที่ 24
(Ideal Purchasing Role)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.19
-ศ.20
มี.ค.

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ รุ่นที่ 31

(Incoterms and Payment Terms)

วิทยากร อาจารย์ อาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.21
มี.ค.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง รุ่นที่ 10
(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ 

จ.23-
อ.24
มี.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง รุ่นที่ 92
(The Standards of Purchasing Techniques)

วิทยากร คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ คุณสุชาติ ประเสริฐสม 

อ.24
มี.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 112
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พ.25
มี.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 92
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พฤ.26
มี.ค.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ รุ่นที่ 35
(Supplier Relationship Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

ศ.27
มี.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก รุ่นที่ 25
(Fundamental in Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ 

ส.28
มี.ค.

การออกแบบระบบงานและโปรแกรม ด้านจัดซื้อ
ตามมาตรฐาน ERP รุ่นที่ 1

(Procurement system design and program in ERP Concept)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์
 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์