ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 02-583-2119 , 097-096-2584  

ID Line : nidaprofes  


 

พิมพ์ อีเมล

กรกฏาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

กรกฎาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.11
ก.ค.

การวางแผนภาษี BOI อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ( อื่นๆ:6ชม.)

ศ.13
ก.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.13
ก.ค.

แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ชุดเล็ก
(TFRS for NPAEs)
ให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากร

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ส.14
ก.ค.

BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ( อื่นๆ:6ชม.)

พ.18
ก.ค.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ( บัญชี:6ชม.)

พฤ.19
ก.ค.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พฤ.19
ก.ค.

เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

พฤ.19
ก.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ( บัญชี:6ชม.)

ศ.20
ก.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ( บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

พฤ.26
ก.ค.

เจาะลึก!..รายได้ที่ยกเว้นภาษีและรายจ่ายที่ต้องบวกกลับ พร้อมการบันทึกปรับปรุงรายรับ-รายจ่ายต้องห้าม ตามแนวทางสรรพากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ( อื่นๆ:6ชม.)

อ.24
ก.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.25
ก.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ( บัญชี:6ชม.)

พ.25
ก.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า 
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.25
ก.ค.

INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.26
ก.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ Tax for Purchasing

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.26
ก.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

กรกฎาคม 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.3
ก.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.10
ก.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
/ Green Procurement Policy for Sustainable procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พ.11
ก.ค.

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ
/ Excellent Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พฤ.12
ก.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ / How to Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.13
ก.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
/ Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ส.14
ก.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง/ งานวิศวกรรม

วิทยากร : คุณศุภโชค โชติสถิตกุล

ส.14
ก.ค.

BUDGETING การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.17-พ.18
ก.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.18
ก.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.19
ก.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
/ Risk Management in Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

พฤ.19
ก.ค.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
/ Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.19
ก.ค.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่
/ Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พฤ.19
ก.ค.

เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.20
ก.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.21
ก.ค.

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
/ Purchasing Cost Saving Strategy

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

จ.23
ก.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ
/ Costing and Financial Issue for Purchasing & Supply Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

อ.24
ก.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.25
ก.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.25
ก.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.25
ก.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.26
ก.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ Tax for Purchasing

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.26
ก.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.31
ก.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS