ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

บัญชีและภาษีอากร กรกฏาคม 2557

พฤ.31

ก.ค.

ปัญหาแนวปฏิบัติ...

การเปลี่ยนแปลงการออกใบกำกับภาษีใหม่ (2558)

วิทยากร อ.ธงชัย ยางงาม

 

วันที่

บัญชีและภาษีอากร สิงหาคม 2557

พฤ.14
ส.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (Cashier) ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.15
ส.ค.

VAT UPDATE สรุป...วิธีปฎิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ล่าสุด

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พ.20
ส.ค.

การจัดระบบ การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.20
ส.ค.

เทคนิคการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.22
ส.ค.

การจัดระบบงานบัญชี ผังงานบัญชี การจัดทำคู่มือปฎิบัติงานบัญชี

สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.22-
ส.23
ส.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

วิทยากร อ.มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

พ.27
ส.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.28
ส.ค.

การวางแผนภาษี สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ศ.29
ส.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

วิทยกร อ.มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.29
ส.ค.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรงานจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา คลิกเพื่อสมัคร

วันที่

หลักสูตร จัดซื้อ สิงหาคม 2557

ศ.15
ส.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

(Developing Supply Strategies to Contribute Profit)

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

จ.18
ส.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และการประเมินผลงาน

(Managing Vendors and Value Added Assessment)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.18
ส.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.19
ส.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.19-
พ.20
ส.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing Option)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.20
ส.ค.

เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร

(Preparation for competitive advantage purchasing in AEC)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.21
ส.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

(How to prepare yourself to be an overseas buyer)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.22
ส.ค.

การบริหารงานซื้อขายสินค้าใน AEC ด้วย ATIGA

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.22
ส.ค.

เก็บ Saving อย่างมืออาชีพ

(Professional Cost Savings Guidance)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ส.23
ส.ค.

ปฏิบัติการคลังสินค้า (Warehouse Operations)

วิทยากร คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

จ.25
ส.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.26
ส.ค.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ

(Supplier Relationship Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.27
ส.ค.

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร

(Professional Procurement Manual & Policy)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.28
ส.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

(Ideal Purchasing Role)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 
 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์