ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

by ZOOM & ONSITE

อบรมระบบ  เก็บ CPD ได้

 

พฤศจิกายน 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร...คลิ๊ก

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก by ZOOM...คลิ๊ก

วันที่

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

พฤ.25
พ.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ONSITE นับชั่วโมง CPD ได้ บัญชี 6 ชม.

ZOOM นับชั่วโมง กิจกรรมอื่นๆ 6 ชม.

พฤ.25
พ.ย.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ONSITE & ZOOM นับชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆ 6 ชม.

ZOOM คอร์ส 800-900 บาท

ศ.26
พ.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ONSITE นับชั่วโมง CPD ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

ZOOM นับชั่วโมง กิจกรรมอื่นๆ 6 ชม.

ศ.26
พ.ย.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ONSITE & ZOOM นับชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆ 6 ชม.

ส.27
พ.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

ONSITE นับชั่วโมง CPD ได้ อื่นๆ 6 ชม.

ZOOM นับชั่วโมง กิจกรรมอื่นๆ 6 ชม.

จ.29
พ.ย.

ปัญหา การจัดทำบัญชีและภาษีอากรสำหรับ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ONSITE & ZOOM นับชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆ 6 ชม.

ZOOM คอร์ส 1,300-1,500 บาท

อ.30
พ.ย.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ONSITE & ZOOM นับชั่วโมงการอบรม กิจกรรมอื่นๆ 6 ชม.

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ by ZOOM

พฤ.25
พ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.26
พ.ย.

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

Tendering Techiques

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวันเช้า)

ศ.26
พ.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันเช้า)

ศ.26
พ.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤต

Managing Suppliers During the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันบ่าย)

ส.27
พ.ย.

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน / Basic in Procurement Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

จ.29
พ.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.30
พ.ย.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส (เต็มวัน)

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 424 บุคคลทั่วไป ออนไลน์