ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการอบรม (คลิก)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

 

วันที่

บัญชีและภาษีอากร ธันวาคม 2557

ศ.12
ธ.ค.

VAT UPDATE สรุป...วิธีปฎิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไข ล่าสุด

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีิอากร

อ.16
ธ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร  อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พ.17
ธ.ค.

การจัดระบบงานบัญชี ผังงานบัญชี การจัดทำคู่มือปฎิบัติงานบัญชี
สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยาก  อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

พฤ.18
ธ.ค.

เทคนิคการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย
สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร  อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.24
ธ.ค.

การจัดระบบ การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.19-
ส.20

ธ.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

วิทยากร  อ.มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

พฤ.25
ธ.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (Cashier)
ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.23
.ค.

การวางแผนภาษี
สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พฤ.25
ธ.ค.

การหักภาษีที่จ่าย ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.25
ธ.ค.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร  อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.26
ธ.ค.

แนวปฏิบัติ! บัญชีสินค้าคงเหลือ และปัญหาการตรวจนับสินค้า
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

 

วันที่

จัดซื้อ ธันวาคม 2557

อ.16
ธ.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง
(Purchasing & Procurement Contracts)

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.17
ธ.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
(Lean Procurement)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.18
.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.19
.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.20
ธ.ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.22
.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.23
.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ  
(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์