ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ พฤษภาคม 2558

จ.25
พ.ค.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ รุ่นที่ 36
(Supplier Relationship Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.26
พ.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 3
(Lean Procurement)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.27
พ.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ รุ่นที่ 94
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.28
พ.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ รุ่นที่ 113
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 
พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

บัญชีภาษีอากร มิถุนายน 2558

พฤ.18
มิ.ย.

การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.19
มิ.ย.

VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร อาจารย์ธงชัย ยางงาม

ศ.19
มิ.ย.

เทคนิคการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ – จ่ายเงิน
สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

จ.22
มิ.ย.

การจัดระบบการบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.23
มิ.ย.

การจัดระบบงานบัญชี ผังงานบัญชี การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชีสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน 

วิทยากร อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต

อ.23
มิ.ย.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า และ
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.26
มิ.ย.

ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน (TAX FOR CASHIER)

วิทยากร อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.26-
ส.27
มิ.ย.

บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม / มอบวุฒิบัตร

วิทยากร อาจารย์ มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ส.27
มิ.ย.

การวางแผนภาษี 
สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

วิทยากร อาจารย์ธงชัย ยางงาม

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ มิถุนายน 2558

จ.15
มิ.ย.

เตรียมความพร้อม เพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้า จากต่างประเทศ
(How to prepare your self to be an overseas buyer)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.16
มิ.ย.

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.17
มิ.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.18
มิ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.18
มิ.ย.

นักจัดซื้อมือใหม่
(New Professional Purchaser)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.19
มิ.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
(Price-Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.20
มิ.ย.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.22
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.23
มิ.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
(Strategic Planning in Purchasing)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พ.24
มิ.ย.

เก็บ Savings อย่างมืออาชีพ
(Professional Cost Savings Guidance)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.25
มิ.ย.

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
(KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.25
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.26
มิ.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.27
มิ.ย.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์ 

 
 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 96 บุคคลทั่วไป ออนไลน์