ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

กรกฏาคม 2560

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.26
ก.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(รออนุมัติหลักสูตร เพื่อนับชั่วโมงการอบรม CPD / CPA)

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

กรกฏาคม 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

พ.26
ก.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.26
ก.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

จ.31
ก.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 
 
พิมพ์ อีเมล

สิงหาคม 2560

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

สิงหาคม 2560

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.10
ส.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.17
ส.ค.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงรายการเพื่อเสียภาษี)

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(รออนุมัติชั่วโมงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี)

ศ.18
ส.ค.

 

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(รออนุมัติชั่วโมงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี)

พ.23
ส.ค.

มาตรฐานการบัญชี สำหรับทุกธุรกิจ
(แนวปฏิบัติทางบัญชีที่เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560)

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(รออนุมัติชั่วโมงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี)

พ.23
ส.ค.

VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด 

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

(รออนุมัติชั่วโมงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี)

พฤ.24
ส.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัขระ ปิยะพงษ์

พฤ.24
- ศ.25

ส.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร อาจารย์ มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(รออนุมัติชั่วโมงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี)

ส.26
ส.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER)
ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.31
ส.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

(รออนุมัติชั่วโมงการอบรมจากสภาวิชาชีพบัญชี)

สิงหาคม 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

สิงหาคม 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

จ.7
ส.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
Lean Procurement

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.7
ส.ค.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ 

อ.8
ส.ค.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (่ชุดที่1)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.9
ส.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์
Price - Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พฤ.10
ส.ค.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (่ชุดที่2)

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

พฤ.10
ส.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : คุณเพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

จ.14
ส.ค.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อและการขายสินค้า
ระหว่างประเทศ

Terms & Conditions for International Purchasing & Sales
Management

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.16
ส.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
Purchasing & Inventory Managerment for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 
ศ.18
ส.ค.

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
Modern Procurement Development Framework

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.18
ส.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.19
ส.ค.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณศุภโชค โชติสถิตกุล

อ.22
ส.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่
New Professional Purchaser

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

อ.22
ส.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
Ideal Purchasing Role

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 

อ.22
ส.ค.

พื้นฐานการบริหารงานผู้ขายและกลยุทธ์สำหรับงานจัดซื้อ
The Fundamental of Supplier Management & Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พ.23
ส.ค.

กฎระเบียบและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Uniform Customs & Practice for Documentary L/C:UCP600

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.23
ส.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.24
ส.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : คุณวัขระ ปิยะพงษ์

ศ.25
ส.ค.

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
Digital Transformation of Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.25
ส.ค.

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ อัตราภาษีร้อยละศูนย์
Asean Trade in Goods Agreement

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.25
ส.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
How To Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ 
 
ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์