ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

กรกฎาคม 2559

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

กรกฎาคม 2559

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.6
ก.ค.

INCOTERMS 2010

ข้อตกลง/ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.8-
ส.9
ก.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

(Work Shop/มอบวุฒิบัตร)

วิทยากร อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(CPD / CPA ได้ ชั่วโมงบัญชี 12 ชั่วโมง)

อ.12
ก.ค.

 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ "ภาษีเงินได้

 มาตรฐานการบัญชี ที่ทุกธุรกิจต้องรับรู้ภาษีเงินได้ 

 ทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคต 

(CPD / CPA อยู่ระหว่างรออนุมัติหลักสูตร)

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

พ.13
ก.ค.

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

(Sale Promotion)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

พฤ.14
ก.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ

Tax for Purchasing

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.22
ก.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (Cashier)

ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.22
ก.ค.

การจัดระบบเอกสารและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(CPD / CPA ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พ.27
ก.ค.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงรายการเพื่อเสียภาษี)

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(CPD / CPA ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พฤ.28
ก.ค
.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

(CPD / CPA ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พฤ.28
ก.ค
.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(CPD / CPA ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

ศ.29
ก.ค
.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

 

วันที่

กรกฎาคม 2559

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

พ.6
ก.ค.

การบริหารงานจัดซื้อสู่ความเป็นเลิศ

Excellent Purchasing & Supply Management

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พ.6
ก.ค.

INCOTERMS 2010

ข้อตกลง/ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.8
ก.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.8
ก.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

ส.9,
ส.16
ก.ค.

การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบงาน และสารสนเทศในงานจัดซื้อInformation System and Analysis in Procurement

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.11
ก.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.12
ก.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ

Risk Management in Procurement

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พ.13
ก.ค.

 วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance

Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.14
ก.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ Tax for Purchasing

วิทยากร คุณสมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.14
ก.ค.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ

Supplier Relationship Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.15
ก.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.15
ก.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.21
ก.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.22
ก.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.23
ก.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering Work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.25
ก.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.27-
พฤ.28
ก.ค.

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

Incoterms and Payment Terms for Oversea Purchasing

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พฤ.28
ก.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.28
-ศ.29
ก.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร คุณกิตติกร / คุณสุชาติ

ส.30
ก.ค.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์