ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

พฤษภาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

พฤษภาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.24
พ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.24
พ.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
Statement of Cash Flows

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

ศ.25
พ.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์ 

 

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

พฤษภาคม 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

พฤ.24
พ.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์
Strategic Sourcing Option

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.24
พ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.25
พ.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ส.26
พ.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม
Price Negotiation for Construction/Engineering Work

วิทยากร : คุณศุภโชค โชติสถิตกุล

พ.30
พ.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน
Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.30
พ.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

มิถุนายน 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

มิถุนายน 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.6
มิ.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิ
ติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ศ.8
มิ.ย.

เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

ศ.8
มิ.ย.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร
(ปรั
บปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.13
มิ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.13
มิ.ย.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา
เอกสาร
ชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.14
มิ.ย.

อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

พ.20
มิ.ย.

การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

พ.20
มิ.ย.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พฤ.21
มิ.ย.

เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุง
เอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

พฤ.21
-ศ.22
มิ.ย.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:12ชม.)ผู้สอบบัญชี( บัญชี:12ชม.)

อ.26
มิ.ย.

ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.27
มิ.ย.

การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ
การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

พ.27
มิ.ย.

VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

พฤ.28
มิ.ย.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า
การจัด
ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.28
มิ.ย.

การจัดทำงบประมาณเงินสด (CASH BUDGET)
เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

 

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

มิถุนายน 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

อ.5
มิ.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
Purchasing & Inventory Managerment for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.6
มิ.ย.

แนวทางการจัดซื้อสำหรับมือใหม่
Purchasing Guidance for new purchaser

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.7
มิ.ย.

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
Professional Procurement Manual & Policy

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

ศ.8
มิ.ย.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)
สำหรับนักจัดซื้อ
Basics fo "Materials Requirements Planning (MRP)"
for Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.9
มิ.ย.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ
และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
Modern Strategies in Purchasing
& Supplier Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

ส.9
มิ.ย.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง
Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณศุภโชค โชติสถิตกุล

อ.12
มิ.ย.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์
Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

อ.12
มิ.ย.

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล
Digital Transformation of Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.12
มิ.ย.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่1)
Lession 1 in the Purchasing Secret

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.13
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.13
มิ.ย.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อ
และการขายสินค้าระหว่างประเทศ
Terms and Conditions for International Purchasing
& Sales Managerment

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.13
มิ.ย.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา
เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.14
มิ.ย.

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
Tendering Techniques

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.14
มิ.ย.

ครบเครื่องเรื่องงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ศ.15
มิ.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์
Price-Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

จ.18
มิ.ย.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่
Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.19
มิ.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies
อย่างมีประสิทธิภา

Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies
Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.20
มิ.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร
Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

พ.20
มิ.ย.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่2)
Lession 2 in the Purchasing Secret

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.21
มิ.ย.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์
KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

พฤ.21
-ศ.22
มิ.ย.

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.22
มิ.ย.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.26
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.27
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Fundamental in Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.28
มิ.ย.

กรอบการพัฒนางานจัดซื้อจัดหายุคใหม่
Modern Procurement Development Framework

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA