ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล
คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

กุมภาพันธ์ 2563

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)  

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

พฤ.20
ก.พ.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ได้ บัญชี 12 ชั่วโมง

ศ.21
ก.พ.

ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.22
ก.พ.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ศ.22
ก.พ.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาระภาษีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของธุรกิจ

วิทยากร : คุณทวีชัย มีลาภ

พ.26
ก.พ.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม มกราคม 2563)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.27
ก.พ.

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

SALE PROMOTION

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ศ.28
ก.พ.

การจัดบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.28
ก.พ.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี /ผู้สอบบัญชี ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.

กุมภาพันธ์ 2563

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

ส.15
ก.พ.

กระบวนการจัดซื้อสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศ

Best Practice for Modern Purchasing

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.15
ก.พ.

นักปฏิบัติการโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

จ.17
ก.พ.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.18
ก.พ.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่

Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

อ.18
ก.พ.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ

Costing and Financial Issue

for Purchasing & Supply Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.19
ก.พ.

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Import Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.20
ก.พ.

การจัดซื้อจัดหาเชิงกลยุทธ์

Strategic Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

ศ.21
ก.พ.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์

Price – Cost Analysis

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.22
ก.พ.

การวิเคราะห์มูลค่าการจัดซื้อ เพื่อการวางแผนด้านกลยุทธ์

Spending Analysis for Supply Positioning Strategy

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.22
ก.พ.

นักปฏิบัติการคลังสินค้าพันธุ์ใหม่

วิทยากร : คุณธนาศักดิ์ เสนคำ

จ.24
ก.พ.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.24 -
อ.25
ก.พ.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.25
ก.พ.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.26
ก.พ.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.27
ก.พ.

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.27
ก.พ.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.27
ก.พ.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.28
ก.พ.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.29
ก.พ.

การจัดซื้ออะไหล่และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.29
ก.พ.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

กุมภาพันธ์ 2563

อบรมสัมมนา การนำเข้า-ส่งออก

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

พ.19
ก.พ.

การบริหารการนำเข้าสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Import Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.26
ก.พ.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

(เริ่ม 1 มกราคม 2563)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.27
ก.พ.

การบริหารการส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด

How to supervise Export Process for utmost Benefits

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ