ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ

แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการอบรม (คลิก)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

บัญชีและภาษีอากร กันยายน 2557

ศ.12
ก.ย.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ...
การเปลี่ยนแปลงการออกใบกำกับภาษีใหม่ (2558)

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พ.17
ก.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
(ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหักที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พร้อมสรุปกฏหมายใหม่ฯ

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พ.17
ก.ย.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยาก  อ.วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.18
ก.ย.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร  อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.19
ก.ย.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยากร  อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.19
ก.ย.

การยุทธ์การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
(Sale Promotion)

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พ.24
ก.ย.

เจาะลึก! ปัญหาและแนวปฏิบัติ บัญชีทรัพย์สิน
และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาฯ

วิทยากร  อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.24
ก.ย.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม
การเฉลี่ยภาษีซื้อการปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร  ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

พฤ.25
ก.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน
*การจัดทำและการบันทึกบัญชี *การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร  อ.มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.26
ก.ย.

เทคนิค การวางระบบ การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
เพื่อการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ

วิทยากร  อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.26
ก.ย.

แนวปฏิบัติ! บัญชีสินค้าคงเหลือ และปัญหาการตรวจนับสินค้า
การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.30
ก.ย.

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร  อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

 หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ กันยายน 2557

ส.13
ก.ย.

การบริหารคลังสินค้า และระบบจัดส่งเพื่อการบริการที่ดีกว่า
(Warehouse and Distribution Management for Better Service)

วิทยากร คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

จ.15-
อ.16

ก.ย.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง
(The Standards of Purchasing Techniques)

วิทยากร คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ + คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.16
ก.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์
(Price-Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.17
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
(Fundamental in Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.19
ก.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ
(Purchasing Performance Measurement / Reporting / KPI Setting)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.19
ก.ย.

เพื่อมิให้เสียเปรียบจากการเป็น AEC นักจัดซื้อควรเตรียมตัวอย่างไร
(Preparation for competitive advantage purchasing in AEC)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ส.20
ก.ย.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.22
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ
(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.23
ก.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.24
ก.ย.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
(Supplier Relationship Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.25
-ศ.26

ก.ย.

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.27
ก.ย.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง
(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.27
ก.ย.

ยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ยอดใช้จ่ายในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Strategic Spend Anlaysis in Purchasing and Supply Management)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

จ.29
ก.ย.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
(Stregic Risk Management in Purchasing and Supply Management)

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์