ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

 

สำคัญมาก!

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ทำบัญชี (CPDต้องอบรมไม่น้อยกว่า 12 ขั่วโมง/ปี

ผู้สอบบัญชี (CPA) ต้องอบรมไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง/ปี

 

หลักสูตรบัญชีภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

พฤศจิกายน 2558

การอบรม บัญชีและภาษีอากร

หลักสูตรนับชั่วโมง CPD และ CPA

ศ.6
พ.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหักที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

อ.10
พ.ย.

บัญชีสินค้าคงเหลือ
การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.12
พ.ย.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 6 ชม.)

ศ.13
พ.ย.

TAX FOR AEC ภาระภาษีและแนวปฏิบัติ
เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ศ.13
พ.ย.

การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

อ.17
พ.ย.

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี (ภาคปฏิบัติ)

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พ.18
พ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 6 ชม.)

พฤ.19
พ.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน
การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 6 ชม.)

พฤ.19
พ.ย.

บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.20
พ.ย.

กลยุทธ์ การจัดเตรียมและแก้ปัญหา
เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ส.21
พ.ย.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ
การเปลี่ยนแปลง การออกใบกำกับภาษีใหม่

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.26
พ.ย.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ
การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.26
พ.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด
และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Work Shop)

วิทยากร มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ พฤศจิกายน 2558

พ.11
พ.ย.

สุดยอดผู้นำ…ทำอย่างไร?
How to you become a Great Leader?

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.12
พ.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา
เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร คุณสุชาติ  ประเสริฐสม

พฤ.12
พ.ย.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
Supplier Relationship Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.13
พ.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.14
พ.ย.

การบริหารและจัดการสัญญา
Administrative and Contract Management

วิทยากร คุณปัลลพ  สัจจรักษ์

จ.16-
อ.17

พ.ย.

การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงาน
จัดซื้อจัดหา

Sustainable Cost Saving in Purchasing &
Supply Management)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.18
พ.ย.

เตรียมความพร้อม เพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้า 
จากต่างประเทศ

(How to prepare your self to be an overseas buyer)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

ศ.20
พ.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ
Purchasing Performance Measurement / Reporting /
KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.21
พ.ย.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม
(Price Negotiation for Construction/Engineering work)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.23
พ.ย.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
Lean Procurement

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.24
พ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.25
-ศ.26
พ.ย.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์
Strategic Sourcing Option

วิทยากร คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.26
-ศ.27
พ.ย.

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

 
พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรบัญชีภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

ธันวาคม 2558

การอบรม บัญชีและภาษีอากร

หลักสูตรนับชั่วโมง CPD และ CPA

อ.15
ธ.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

อ.15
ธ.ค.

VAT UPDATE สรุป วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พ.16
ธ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

(นับชั่วโมงบัญชี CPD./ CPA. ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.17
ธ.ค.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.18
ธ.ค.

การจัดระบบเอกสาร และการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

ศ.18-
ส.19
ธ.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธรุกิจอุตสาหกรรม (Work Shop)

วิทยากร มล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 12 ชม.)

 ***เลื่อนวันสัมมนาเป็น อ.22-พ.23 ธ.ค. 58***

จ.21
ธ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า

การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พ.23
ธ.ค.

การวางแผนภาษี BOI เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ บัญชี 3 ชม. อื่นๆ 3 ชม.)

พฤ.24
ธ.ค.

การหักภาษีที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(นับชั่วโมง CPD และ CPA ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.24
ธ.ค.

กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงอัตรแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

 

หลักสูตรจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

จัดซื้อ ธันวาคม 2558

จ.14
ธ.ค.

ความรู้เบื้องต้น ในการวางแผนความต้องการพัสดุ

MRP  สำหรับนักจัดซื้อ

(Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.14
ธ.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

(Developing Supply Strategies to Contribute Profit)

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.15
ธ.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

(Price – Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.16
ธ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.17
ธ.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.18
ธ.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่

(New Professional Purchaser)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

ศ.18
ธ.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 85 บุคคลทั่วไป ออนไลน์