ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

พิมพ์ อีเมล

ตุลาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

ตุลาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พฤ.18
ต.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานการเงิน (TAX FOR CASHIER)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.18
ต.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ
การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

ศ.19
ต.ค.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการบริหาร
สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและเจ้าหน้าที่ ที่ไม่ใช่นักบัญชี

(Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance)

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พ.24
ต.ค.

อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พ.24
ต.ค.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร
(ปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.25
ต.ค.

การบันทึกบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้และหนี้สูญ
การควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

พฤ.25
-ศ.26
ต.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:12ชม.)

อ.30
ต.ค.

เทคนิคการจัดบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้างและรับจ้างทำของ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (บัญชี:6ชม.)

อ.30
ต.ค.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ
การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี (อื่นๆ:6ชม.)

พ.31
ต.ค.

การจัดทำงบประมาณเงินสด (CASH BUDGET)
เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

ตุลาคม 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.19
ต.ค.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการบริหาร
สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พฤ.18
ต.ค.

เคล็ดลับในการทำงานจัดซื้อ (ชุดที่2)
Lession 2 in the Purchasing Secret

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พฤ.18
ต.ค.