ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

กุมภาพันธ์ 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

กุมภาพันธ์ 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.23
ก.พ.

ครบเครื่องเรื่องจัดซื้อ

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

ศ.23
ก.พ.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริหารการจัดซื้อ
และการขายสินค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.24
ก.พ.

ยุทธศาสตร์การลดต้นทุนในการจัดซื้อ
Purchasing Cost Saving Strategy

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

อ.27
ก.พ.

หลักปฏิบัติการจัดซื้อ
Principle of Purchasing Operation

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พ.28
ก.พ.

เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการบริหาร
สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี
Read and Analyze Financial Statements for Non-Finance

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

มีนาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ดาวโหลดใบสมัครเข้าอบรมสัมมนาคลิกที่นี่

วันที่

มีนาคม 2561

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

ศ.9
มี.ค.

เจาะลึก!..รายได้ที่ยกเว้นภาษีและรายจ่ายที่ต้องบวกกลับ พร้อมการบันทึกปรับปรุงรายรับ-รายจ่ายต้องห้าม ตามแนวทางสรรพากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

ศ.9
มี.ค.

INCOME TAXES การคำนวณและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

อ.13
มี.ค.

ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.14
มี.ค.

แนวปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ชุดเล็ก
(TFRS for NPAEs) ให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากร

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.15
มี.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

ศ.16
มี.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

ศ.16
มี.ค.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

อ.20
มี.ค.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

อ.20
มี.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

พ.21
มี.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.22
มี.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( บัญชี:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( บัญชี:6ชม.)

ศ.23
มี.ค.

เทคนิคการจัดทำบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี (บัญชี:3ชม. อื่นๆ:3ชม.)

ศ.23
มี.ค.

การวางแผนภาษี BOI อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

นับชั่วโมงการอบรมผู้ทำบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)ผู้สอบบัญชี( อื่นๆ:6ชม.)

อ.27
มี.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ Tax for Purchasing

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

อ.27
มี.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.29
มี.ค.

การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
The Effective Delivery Management for Delivering System
Rational and Significant

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

 

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

วันที่

มีนาคม 2561

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.2
มี.ค.

ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP)
สำหรับนักจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.6
มี.ค.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส B.A.(Econ.),X-MBA

พฤ.8
- ศ.9
มี.ค.

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร : คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

อ.13
มี.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.14
มี.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.15
มี.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ศ.16
มี.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

ศ.16
มี.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

ส.17
มี.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ และ
การจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

ส.17
มี.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

วิทยากร : คุณศุภโชค โชติสถิตกุล

จ.19
มี.ค.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

จ.19
มี.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.20
มี.ค.

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่
Exploring Modern Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

อ.20
มี.ค.

การบริหารความเสี่ยงในฝ่ายจัดซื้อ
Risk Management in Procurement

วิทยากร : คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ C.P.S./B.B.A./M.E.

อ.20
มี.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ
Costing and Financial Issue
for Purchasing & Supply Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

อ.20
มี.ค.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.21
มี.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

พ.21
มี.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.22
- ศ.23
มี.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

วิทยากร : คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์ /คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ศ.23
มี.ค.

จัดระเบียบและวิธีการจัดซื้ออย่างมือโปร
Professional Procurement Manual & Policy

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

จ.26
มี.ค.

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
Tendering Techniques

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.27
มี.ค.

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
Strategic Planning in Purchasing

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

อ.27
มี.ค.

ภาษีอากร สำหรับงานจัดซื้อ
Tax for Purchasing

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

อ.27
มี.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า
กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.28
มี.ค.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
Strategic Risk Management
in Purchasing and Supply Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

พฤ.29
มี.ค.

ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่
Arming the new-coming Purchasers

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พฤ.29
มี.ค.

การบริหารการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
The Effective Delivery Management
for Delivering System Rational and Significant

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

ศ.30
มี.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

 
ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์