ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

กันยายน 2559

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ)

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา

วันที่

กันยายน 2559

อบรมสัมมนา บัญชีภาษีอากร

พ.14
ก.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ ชั่วโมงบัญชี 6 ชั่วโมง)

พฤ.15
ก.ย.

การจัดทำบัญชีภาษีอากร (ปรับปรุงรายการเพื่อเสียภาษี)

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

ศ.16
ก.ย.

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม

การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

ศ.16
ก.ย.

เทคนิค การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหาร การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

ศ.16
ก.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พ.21
ก.ย.

การจัดทำบัญชี และภาษีอากร BOI

วิทยากร อ.สุพฒน์ อุปนิกขิต

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

พฤ.22
ก.ย.

ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน (Tax for Cashier)

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.23
ก.ย.

เจาะลึกรายจ่ายต้องห้าม

และเทคนิคการบันทึกรายจ่ายต้องห้าม ที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

ศ.23
-ส.24
ก.ย.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

(Work Shop/มอบวุฒิบัตร)

วิทยากร อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ ชั่วโมงบัญชี 12 ชั่วโมง)

อ.27
ก.ย.

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี / B U D G E T I N G 

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชั่วโมง)

 

วันที่

กันยายน 2559

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ศ.2
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Fundamental in Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

จ.5-อ.6
ก.ย.

การประหยัดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา
Sustainable Cost Saving in Purchasing & Supply Management

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.7
ก.ย.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
Lean Procurement

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.8
ก.ย.

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ / ว่าจ้าง
Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

ศ.9
ก.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.13
ก.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร
Ideal Purchasing Role

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.14
ก.ย.

การบริหารบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
HR Management for Purchasing

วิทยากร คุณณัศรามิล โภคินพีรวัศ

พฤ.15
ก.ย.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน
Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.16
ก.ย.

เทคนิค การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์ การบริหาร การติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.16
ก.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

จ.19
ก.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.21
ก.ย.

การจัดการ SRM เพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อ
Supplier Relationship Management for Cost Saving

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.22
-ศ.23
ก.ย.

เจาะลึก Incoterms และ Payment Terms
สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

Incoterms and Payment Terms for Oversea Purchasing

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พฤ.22
ก.ย.

ยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก
Proactive Purchasing Strategy

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.22
ก.ย.

ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน (Tax for Cashier)

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ส.24
ก.ย.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้า / งานวิศวกรรม
Price Negotiation for Construction / Engineering Work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.26-
อ.27
ก.ย.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง
The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร คุณกิตติกร / คุณสุชาติ

อ.27
ก.ย.

การจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี / B U D G E T I N G 

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์