ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

ตุลาคม 2559

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

ตุลาคม 2559

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

พ.12
ต.ค.

การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ได้ อื่นๆ 6 ชม.)

พฤ.13
ต.ค.

กลยุทธ์!..การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินตราต่างประเทศ

วิทยากร อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.13
ต.ค.

บัญชีทรัพย์สิน และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ได้ บัญชี 3 ชม. และ อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.14
ต.ค.

วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ "ภาษีเงินได้"

มาตรฐานการบัญชี ที่ทุกธุรกิจต้องรับรู้ภาษีเงินได้

ทั้งในงวดปัจจุบันและอนาคต

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ได้ บัญชี 3 ชม. และ อื่นๆ 3 ชม.)

พ.19
ต.ค.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน

สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต

พ.19
ต.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash flows)

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ได้ บัญชี 6 ชม.)

พฤ.20
ต.ค.

การจัดระบบเอกสารและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ได้ ชั่วโมงอื่นๆ 6 ชม.)

ศ.21
ต.ค.

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

(Sale Promotion)

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

พ.26
ต.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน การจัดทำและการบันทึกบัญชี

การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ได้ บัญชี 6 ชม.)

พฤ.27
ต.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับสินค้า

การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

(CPD / CPA นับชั่วโมงการอบรม ได้ บัญชี 3 ชม. และ อื่นๆ 3 ชม.)

ศ.28
ต.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน

Cashier) ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร อ.เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

 

วันที่

ตุลาคม 2559

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ส.1
ต.ค.

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการ

จากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP

(Bidding Process and Supplier Selection

by Using Technical Proposal–AHP)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

พ.5
ต.ค.

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์ 

(KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.6
ศ.14

ศ.21
ศ.28
ต.ค.

แผนพัฒนาฝ่ายจัดซื้ออย่างยั่งยืน 

(Sustainable Development Plan : Purchasing)

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

ศ.7
ต.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ 

(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.10
ต.ค.

ความรู้เบื้องต้น ในการวางแผนความต้องการพัสดุ MRP 

สำหรับนักจัดซื้อ


Basics of MRP (Materials Requirements Planning)

for Purchasers)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.10
ต.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก 

(Important Knowledge for Import-Export)

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

อ.11
ต.ค.

ATIGA จัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ

อัตราภาษีร้อยละศูนย์

(Asean Trade in Goods Agreement)

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.12
ต.ค.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

(Developing Supply Strategies to Contribute Profit)

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พฤ.13
ต.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์ 

(Price – Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.15
ต.ค.

การบริหารและจัดการสัญญา 

(Administrative and Contract Management)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.17
ต.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

(Purchasing & Inventory Management for Cost Saving)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.18
ต.ค.

สุดยอดผู้นำ...ทำอย่างไร? 

(How to you become a Great Leader?)

วิทยากร คุณณิศรามิล โภคินพีรวัศ

พ.19
ต.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ 

(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.20
ต.ค.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies 

อย่างมีประสิทธิภาพ

(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.22
ต.ค.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

(Purchasing in Spare Part and Maintenance Service)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

พ.26
ต.ค.

นักจัดซื้อมือใหม่ (New Professional Purchaser)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 101 บุคคลทั่วไป ออนไลน์