ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

พิมพ์ อีเมล

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

มิถุนายน 2560

อบรมสัมมนา บัญชีและภาษีอากร

อ.20
มิ.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

วิทยากร อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต

อ.20
มิ.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

พ.21
มิ.ย.

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา

เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.22
มิ.ย.

การจัดทำงบประมาณเงินสด (CASH BUDGET)

เพื่อการบริหารสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

พฤ.29
มิ.ย.

การวางแผนภาษี BOI

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดทางภาษีอากร

วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

 

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

(รายละเอียดแต่ละหลักสูตรคลิกที่หัวข้อสัมมนาค่ะ) 

ใบสมัครเข้าอบรมสัมมนา (คลิก)

วันที่

พฤษภาคม 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

จ.22
พ.ค.

มาตรฐานในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C สำหรับนำเข้า-ส่งออก

Standard for Preparation and Checking the L/C Documents for Import-Export 

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

พ.24
พ.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.26
พ.ค.

ลดการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงทางการเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

Buyer and Seller's Financial Risk Reduction

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.27
พ.
ค.

การต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง / งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction / Engineering work

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

พ.31
พ.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

วันที่

มิถุนายน 2560

อบรมสัมมนา การจัดซื้อ

ส.10
มิ.ย.

การจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง

Purchasing in Spare Part and Maintenance Service

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

ส.10
มิ.ย.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally

วิทยากร คุณจรูญโรจน์ เทพที

จ.12
มิ.ย.

ความรู้เบื้องต้น ในการวางแผนความต้องการพัสดุ MRP  สำหรับนักจัดซื้อ

(Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.14
มิ.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

(Purchasing Negotiation Technique)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.14
มิ.ย.

ข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดซื้อและการขายสินค้าประหว่างประเทศ

Term and Conditions for International Purchasing and Sale Managerment

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ศ.16
มิ.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

(Price – Cost Analysis)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.17
มิ.ย.

การประมูลงานและการคัดเลือกผู้ขาย / ผู้ให้บริการจากเกณฑ์ด้านเทคนิค-AHP

(Bidding Process and Supplier Selection by Using Technical Proposal–AHP)

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.19
มิ.ย.

กฎระเบียบและพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ L/C และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Uniform Customs and Practice for Documentary L/C : UCP 600

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

อ.20
มิ.ย.

การบริหารคลังสินค้าและพัสดุ แบบมืออาชีพ

วิทยากร อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.20
มิ.ย.

การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ 

(Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.20
มิ.ย.

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

วิทยากร คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.21
มิ.ย

กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา

เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.22
มิ.ย.

การใช้ KPI เพื่อการบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

(KPI for Strategic Purchasing)

วิทยากร คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พฤ.22
- ศ.23
มิ.ย.

เจาะลึก Incoterms® และ Payment Terms

สำหรับการจัดซื้อและการตลาดต่างประเทศ

วิทยากร คุณอาวุธ โพธิ์เล็ก

ส.24
มิ.ย.

การบริหารและจัดการสัญญา

Administrative and Contract Management

วิทยากร คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.26
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

(Fundamental of Purchasing Process)

วิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.28
มิ.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental in Import-Export

วิทยากร คุณจันทรา สิงหพันธุ

 

กำหนดการสัมมนา

กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์
กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคม กำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคม กำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายน กำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์