Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

พฤศจิกายน 2565

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก

 

เดือน

C P D

พฤศจิกายน

BOOKING
23
พ.ย.
2565

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้อื่นๆ 6 ชม.

23
24
พ.ย.
2565

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

อ.ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้บัญชี 12 ชม.

24
25
พ.ย.
2565

ครบเครื่องเรื่องบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (WORK SHOP)

อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้
บัญชี 6 ชม. และ อื่นๆ 6 ชม.

25
พ.ย.
2565

เทคนิคการวางระบบบัญชี และปรับปรุงระบบบัญชี

อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้บัญชี 6 ชม.

29
พ.ย.
2565

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้อื่นๆ 6 ชม.

 

เดือน

C P D

ธันวาคม

BOOKING
14
ธ.ค.
2565

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP) การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

อ. ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้บัญชี 6 ชม.
15
ธ.ค.
2565

เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เคล็ดลับนำภาษีซื้อต้องห้ามมาเป็นค่าใช้จ่าย

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้อื่นๆ 6 ชม.
19
ธ.ค.
2565

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้บัญชี 6 ชม.
21
ธ.ค.
2565

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

อ.สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้อื่นๆ 6 ชม.
23
ธ.ค.
2565

ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี (รออนุม้ติ CPD)

อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้บัญชี 6 ชม.

เดือน

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

พฤศจิกายน

BOOKING
11
พ.ย.
2565

เทคนิค การปรับปรุงและปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน

อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

15
พ.ย.
2565

TRANSFER PRICING การจัดเตรียมเอกสารและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “ราคาโอน”

อ.สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

15
พ.ย.
2565

ความรู้พื้นฐานทางภาษีอากร แบบครบวงจร

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

16
พ.ย.
2565

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

16
พ.ย.
2565

บัญชีภาษีอากร (การปรับปรุงรายการบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

17
18
พ.ย.
2565

การจัดบัญชีสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งระบบ (Work Shop)...(คอร์ส 2 วัน)

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

19
พ.ย.
2565

การจัดการคลังสินค้า บริหารการจัดส่งและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing, Distribution, Inventory Management & control for 5.0

คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

19
พ.ย.
2565

เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

22
พ.ย.
2565

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

23
24
พ.ย.
2565

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ บัญชี 12 ชม.

23
พ.ย.
2565

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ อื่นๆ 6 ชม.

24
25
พ.ย.
2565

ครบเครื่องเรื่องบัญชีและภาษีอากร สำหรับธุรกิจนำเข้า-ส่งออก (WORK SHOP)

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้
บัญชี 6 ชม. และ อื่นๆ 6 ชม.

25
พ.ย.
2565

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ บัญชี 6 ชม.

26
พ.ย.
2565

การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

29
พ.ย.
2565

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

CPD ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ได้ อื่นๆ 6 ชม.

30
พ.ย.
2565

ปัญหาและแนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

30
พ.ย.
2565

การจัดการคลังสินค้า บริหารการจัดส่งและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing, Distribution, Inventory Management & control for 5.0

คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

เดือน

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก

พฤศจิกายน

BOOKING
01
พ.ย.
2565
บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร Ideal Purchasing Role
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

02
พ.ย.
2565
หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ Foundation of Purchasing Process
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

04
พ.ย.
2565
การจัดซื้อและบริหาร MRO & Office Supplies อย่างมีประสิทธิภาพ
Managing the Purchasing of MRO & Office Supplies Effectively
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

05
พ.ย.
2565
กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน
Basic in Procurement Process
คุณปัลลพ สัจจรักษ์

07
พ.ย.
2565
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทํารายงานจัดซื้อ / Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

08
พ.ย.
2565
กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร / Export and Import Process with Customs Formalities
คุณวิรัตน์ บาหยัน

08
พ.ย.
2565
วิธีวิเคราะห์ต้นทุน และ ราคาขายของซัพพลายเออร์ / Price-Cost Analysis & Total Cost of Ownership
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

10
พ.ย.
2565
เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อจัดหา
Preparing the Purchasing and Supply Contract
คุณสุชาติ ประเสริฐสม
10
พ.ย.
2565
เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ / How to prepare yourself to be an overseas buyer
คุณจันทรา สิงหพันธุ

11
พ.ย.
2565
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ Incoterms 2020
คุณจันทรา สิงหพันธุ
11
พ.ย.
2565
การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ
Strategic Planning in Purchasing
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

12
พ.ย.
2565
พื้นฐานการจัดซื้ออะไหล่ และการจ้างงานซ่อมบำรุง / Basic in Spare Part and Maintenance Service Purchasing
คุณปัลลพ สัจจรักษ์
14
พ.ย.
2565
การเจรจาต่อรองสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่ / Negotiation for Modern Procurement & Supply
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

15
พ.ย.
2565
หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
Fundamental in Import-Export
คุณจันทรา สิงหพันธุ

15
พ.ย.
2565
การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน / Managing Vendors and Value Added Assessment
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

16
พ.ย.
2565
การทำการค้าระหว่างประเทศ และพิธีการศุลกากรรูปแบบใหม่ตาม พรบ.ศุลกากรปี 60
คุณมนตรี ยุวชาติ / คุณวิรัตน์ บาหยัน

17
พ.ย.
2565
การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร
Developing Supply Strategies to Contribute Profit
คุณสุชาติ ประเสริฐสม

18
พ.ย.
2565
การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะงานจัดซื้อให้ธุรกิจ
E-Procurement : Reinforce your procurement performance
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ
18
พ.ย.
2565
Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน
Green Procurement Policy for Sustainable procurement
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ
18
พ.ย.
2565
แนวปฏิบัติ Incoterms และ Payment Terms สำหรับการจัดซื้อในตลาดต่างประเทศ
คุณมนตรี ยุวชาติ

19
พ.ย.
2565
พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม
Basic in Price Negotiation for Construction/Engineering work
คุณปัลลพ สัจจรักษ์
19
พ.ย.
2565
ติดอาวุธให้นักจัดซื้อหน้าใหม่
Arming the new-coming Purchasers
คุณจรูญโรจน์ เทพที

19
พ.ย.
2565
การจัดการคลังสินค้า บริหารการจัดส่งและควบคุมสต๊อกยุค 5.0 / Warehousing, Distribution, Inventory Management & control for 5.0
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
21
พ.ย.
2565
LEAN PROCUREMENT (Workshop)
วิธีทำระบบให้ลีน เพื่อให้งานจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวยิ่งขึ้น

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

22
พ.ย.
2565
จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
How to Purchase Effectively
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

22
พ.ย.
2565
ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
Knowledge Base for Import-Export
คุณจันทรา สิงหพันธุ

23
พ.ย.
2565
เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600 เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า
คุณมนตรี ยุวชาติ

23
พ.ย.
2565
กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ
Modern Purchasing Strategy
คุณกมลทิพย์ จันทรมัส
23
พ.ย.
2565
การบริหารงานจัดซื้อ และการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน
Purchasing & Inventory Management for Cost Savings
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

24
พ.ย.
2565
ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ
คุณจันทรา สิงหพันธุ

25
พ.ย.
2565
กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย
Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management
คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

26
พ.ย.
2565
พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย
Basic in bidding process and supplier selection
คุณปัลลพ สัจจรักษ์
26
พ.ย.
2565
ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร
Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally
คุณจรูญโรจน์ เทพที

28
พ.ย.
2565
วิธีการประหยัดต้นทุนในงานจัดซื้อจัดจ้างสมัยใหม่
Cost Savings in Modern Procurement & Supply
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

29
พ.ย.
2565
หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ
Fundamental for Overseas Purchase
คุณจันทรา สิงหพันธุ

29
พ.ย.
2565
ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
Penetrating Hurdles in Purchasing
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

29
พ.ย.
2565
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า
Customs Privileges under Free Trade Agreement
คุณวิรัตน์ บาหยัน

30
พ.ย.
2565
การจัดการคลังสินค้า บริหารการจัดส่งและควบคุมสต๊อกยุค 5.0
Warehousing, Distribution, Inventory Management & control for 5.0
คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร
30
พ.ย.
2565
ความรู้เบื้องต้นในการวางแผนความต้องการพัสดุ (MRP) สำหรับนักจัดซื้อ
Basics of MRP (Materials Requirements Planning) for Purchasers
คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ