ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

Line@ ID : @nidapro  


 

พิมพ์ อีเมล

เดือนสุดท้าย เก็บ CPD ระบบ ZOOM

อบรมระบบ  เก็บ CPD ได้

โดยไม่ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนจบ

กันยายน 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร by ZOOM...คลิ๊ก

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก by ZOOM...คลิ๊ก

วันที่

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร by ZOOM

พ.08
ก.ย.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 2 ชม.  

ศ.10
ก.ย.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

ส.11
ก.ย.

กลยุทธ์การวางแผนภาษี BOI ให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสูงสุด

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

อ.14
ก.ย.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

พ.15
ก.ย.

เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

ส.18
ก.ย.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

จ.20
ก.ย.

การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 2 ชม.  

พ.22
ก.ย.

ครบเครื่องเรื่องบัญชี สำหรับธรุกิจนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

พฤ.23
ก.ย.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 2 ชม.  

พฤ.23
- ศ.24
ก.ย.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 8 ชม.  

ศ.24
ก.ย.

บัญชีลูกหนี้ หนี้สูญและการบริหารลูกหนี้

(วางแผน วางระบบ ควบคุม) ตามมาตรฐานการบัญชี ล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

ส.25
ก.ย.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ อื่นๆ 4 ชม.  

อ.28
ก.ย.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

 อบรม CPD  by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

อ.28
ก.ย.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

  อบรม CPD by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

พ.29
ก.ย.

เคล็ดลับ!...รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ

พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้ามกลับมาเป็น

รายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย

พ.29
ก.ย.

ปัญหาและแนวปฏิบัติ การจัดทำบัญชีของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

 อบรม CPD  by ZOOM ผู้ทำบัญชี ได้ บัญชี 4 ชม.  

 

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ by ZOOM

จ.06
ก.ย.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement Workshop

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.07
ก.ย.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.08
ก.ย.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวัน)

พ.08
ก.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พฤ.09
ก.ย.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.10
ก.ย.

จัดซื้อจัดหาอย่างปลอดจากการทุจริต

Workshop - Fraud Prevention in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ส.11
ก.ย.

พื้นฐานการต่อรองราคาสำหรับงานก่อสร้าง/งานวิศวกรรม

Basic in Price Negotiation for Construction/Engineering

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวัน)

จ.13
ก.ย.

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

จ.13
ก.ย.

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต

Purchasing Role in Combating the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

อ.14
ก.ย.

บทบาทของงานจัดซื้อในการประหยัดต้นทุนให้กิจการ

Purchasing Role in Corporate/Company Cost Savings

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

อ.14
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.15
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พ.15
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พฤ.16
ก.ย.

อุาวุธของนักจัดซื้อมืออาชีพ / P&S Professional Weapons

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวันเช้า)

พฤ.16
ก.ย.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS® 2020 เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

ศ.17
ก.ย.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะ

งานจัดซื้อให้ธุรกิจ

Procurement : Reinforce your procurement performance

วิทยากร : อาจารย์ธีรทูล แก้วเครื่อคำ (ครึ่งวัน)

ศ.17
ก.ย.

INCOTERMS® 2020 ความรู้เกี่ยวกับการค้า การชำระเงิน

และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)

ส.18
ก.ย.

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย

Basic in bidding process and supplier selection

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวัน)

จ.20
ก.ย.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Seting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.21
ก.ย

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (ครึ่งวัน)

พ.22
ก.ย.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พ.22
ก.ย.

เทคนิคการตรวจเอกสารตาม Letter of Credit & UCP 600

เพื่อไม่ให้เสียเปรียบทางการค้า

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)

พ.22
ก.ย.

เคล็ดลับการจัดซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษ ภาษี 0%

Asean trade in goods agreement (ATIGA)

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พฤ.23
ก.ย.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวัน)

พฤ.23
ก.ย.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

Price-Cost Analysis & Total Coat of Ownership

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.24
ก.ย.

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

Tendering Techiques

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวัน)

ศ.24
ก.ย.

กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

วิทยากร : คุณวิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)

ศ.24
ก.ย.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ / How to Purchase Effectively

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ส.25
ก.ย.

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน / Basic in Procurement Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวัน)

จ.27
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (ครึ่งวัน)

พ.27
ก.ย.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.28
ก.ย.

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

Cost Savings in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พ.29
ก.ย.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.29
ก.ย.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวัน)

พฤ.30
ก.ย.

กลยุทธ์ การจัดเตรียมเอกสารตาม L/C

และ การแก้ปัญหาเอกสารการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณมนตรี ยุวชาติ (เต็มวัน)

พฤ.30
ก.ย.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (ครึ่งวัน)

 

กำหนดการสัมมนา

โทร : 097-096-2584

           02-961-6220-1


กำหนดการสัมมนาเดือนมกราคมกำหนดการสัมมนาเดือนกุมภาพันธ์กำหนดการสัมมนาเดือนมีนาคม
กำหนดการสัมมนาเดือนเมษายนกำหนดการสัมมนาเดือนพฤษภาคมกำหนดการสัมมนาเดือนมิถุนายน
กำหนดการสัมมนาเดือนกรกฏาคมกำหนดการสัมมนาเดือนสิงหาคมกำหนดการสัมมนาเดือนกันยายน
กำหนดการสัมมนาเดือนตุลาคมกำหนดการสัมมนาเดือนพฤศจิกายนกำหนดการสัมมนาเดือนธันวาคม

ป้ายโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ในขณะนี้

เรามี 225 บุคคลทั่วไป ออนไลน์