แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี (1) ที่เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจ พิมพ์

แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

ที่เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจ

 ความสำคัญ

             ปัจจุบันมีมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย มีทั้งสิ้น 56 ฉบับแต่ได้ ยกเลิกไป 20 ฉบับและมีอีก 6 ฉบับ ยังไม่บังคับใช้ในปัจจุบัน

สรุปมาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับ ใช้ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 30 ฉบับ โดยใน 30 ฉบับนี้ มีบางฉบับที่บาง

ธุรกิจอาจจะไม่เกี่ยวข้อง ทางสถาบันได้มองเห็นว่าเรื่อง มาตรฐานการบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะ พ.ร.บ.การบัญชี กำหนดให้ทุกธุรกิจต้องปฏิบัติตาม

แต่เนื้อหาตามมาตรฐานการบัญชีบางเรื่องยากต่อการทำความเข้าใจจึงได้จัดสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการบัญชีขึ้น โดยหลักสูตรจะมีเนื้อหาของมาตรฐานการบัญชี

ที่มีผลกระทบต่อทุกธุรกิจ ซึ่งลักษณะการบรรยาย จะเน้นที่การนำไปปฏิบัติงานบัญชีได้จริงในทุกธุรกิจ 

 เนื้อหาตาม...มาตรฐานการบัญชีที่ท่านจะได้ทำความเข้าใจ

1. สรุปทิศทางมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย  ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันและที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม

2. มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทุกธุรกิจและมีปัญหามากในปัจจุบัน

3. แม่บทการบัญชี พื้นฐานแนวความคิดและหลักการทางบัญชีของมาตรฐานการบัญชี ทุกฉบับ

4. หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11)

5. สินค้าคงเหลือ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31)

6. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32)

7. ต้นทุนการกู้ยืม (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33)

8. การรับรู้รายได้ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37)

9. กำไรหรือขาดทุนสุทธิสำหรับงวด ข้อผิดพลาดที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39)

 วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

 กำหนดการสัมมนา

หลักสูตรนี้ รุ่นต่อไปยังไม่มีกำหนดเปิด