รับมือกับ...มาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ พิมพ์

รับมือกับ...มาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ

 เนื้อหาการสัมมนา 

1 ภาษีเงินได้  ประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 17

2 ผลประโยชน์ของพนักงาน   ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 52

3 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ    ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 53

4 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง    ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 17

5 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    ประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 54

6 การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่    ประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 17

7 สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์    ประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับที่ 55

8 แนวปฎิบัติเมื่อมีมาตรฐานฯ ฉบับใหม่ๆออกมา

9 การเปลี่ยนวิธีการบัญชี การปรับปรุงบัญชีและงบการเงิน

10 การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี และการปรับปรุงย้อนหลัง

        - การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15    - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6

        - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2                       - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

        - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26                                          - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19

        - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

หลักสูตรนี้ รุ่นต่อไปยังไม่มีกำหนดเปิด