พิมพ์

มกราคม 2565

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร...คลิ๊ก

คอร์ส การจัดซื้อ

คอร์ส นำเข้า-ส่งออก by ZOOM...คลิ๊ก

วันที่

คอร์ส บัญชี/ภาษีอากร

พ.12
ม.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

   วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.14
ม.ค.

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี

การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.19
ม.ค.

การคำนวณและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (INCOME TAX)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พ.19
ม.ค.

ปัญหา การจัดทำบัญชีและภาษีอากรสำหรับ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.20
ม.ค.

ต้นทุนมาตรฐาน (WORK SHOP)

การจัดทำและการบันทึกบัญชี การวิเคราะห์ผลต่าง

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.21
ม.ค.

เทคนิค การปรับปรุงและปิดบัญชี

ตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต

ศ.21
ม.ค.

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ

การจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ-จ่าย

สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ส.22
ม.ค.

เจาะลึก...แนวปฏิบัติ

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

ส.22
ม.ค.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing Stock Management and Control 4.0 era

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร

พ.26
ม.ค.

บัญชีภาษีอากร

(การปรับปรุงรายการบัญขี เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.26
ม.ค.

เทคนิค การวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

พฤ.27
ม.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.28
ม.ค.

การจัดทำบัญชีทรัพย์สิน

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.28
ม.ค.

การจัดทำบัญชีของ

ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ส.29
ม.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

 

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ by ZOOM

อ.11
ม.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อและการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Seting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.11
ม.ค.

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS® 2020

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงห์พันธุ (ครึ่งวันเช้า)

พ.12
ม.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พฤ.13
ม.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

ศ.14
ม.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ส.15
ม.ค.

พื้นฐานการประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขาย

Basic in bidding process and supplier selection

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

จ.17
ม.ค.

วิธีวิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายของซัพพลายเออร์

Price-Cost Analysis & Total Coat of Ownership

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.18
ม.ค.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส (เต็มวัน)

อ.18
ม.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement Workshop

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พ.19
ม.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (ครึ่งวันเช้า)

พฤ.20
ม.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.21
ม.ค.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะ

งานจัดซื้อให้ธุรกิจ

Procurement : Reinforce your procurement performance

วิทยากร : อาจารย์ธีรทูล แก้วเครื่อคำ (ครึ่งวันเช้า)

ศ.21
ม.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการจัดซื้อ

Fundamental of Purchasing Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ส.22
ม.ค.

แนวคิดการพัฒนางานจัดซื้อแบบก้าวกระโดด

Expanential Precurement Development

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)

ส.22
ม.ค.

การจัดการคลังสินค้า บริหารและควบคุมสต็อค ยุค 4.0

Warehousing Stock Management and Control 4.0 era

วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร (เต็มวัน)

จ.24
ม.ค.

กระบวนการส่งออกและนำเข้า พร้อมด้วยพิธีการศุลกากร

วิทยากร : อ.วิรัตน์ บาหยัน (เต็มวัน)

อ.25
ม.ค.

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

อ.25
ม.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญ ในการจัดซื้อต่างประเทศ

Fundamental for Overseas Purchase

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พ.26
ม.ค.

การประหยัดต้นทุนในการบริหารงานจัดซื้อจัดหา

Cost Savings in Purchasing & Supply Management

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

พ.26
ม.ค.

ครบเครื่องเรื่อง INCOTERMS® 2020

เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พฤ.27
ม.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Fundamental of Import-Export

วิทยากร : อาจารย์จันทรา สิงหพันธุ (เต็มวัน)

พฤ.27
ม.ค.

ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ

Penetrating Hurdles in Purchasing

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ (เต็มวัน)

ศ.28
ม.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable Procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ (ครึ่งวันเช้า)

ส.29
ม.ค.

กระบวนการจัดซื้อขั้นพื้นฐาน

Basic in Procurement Process

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (ครึ่งวันเช้า)