พิมพ์

พฤษภาคม 2564

(สามารถดูรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ โดยคลิกที่หัวสัมมนาค่ะ) 

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)
คอร์ส บัญชีและภาษีอากร
คอร์ส การจัดซื้อ
คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

วันที่

การจัดซื้อ คอร์ส ONLINE (by ZOOM)

พฤ.6
พ.ค.

เส้นทางสู่นักจัดซื้อจัดหามือโปร

Road to Purchasing & Supply Professional

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.7
พ.ค.

การจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ : เสริมสร้างสมรรถนะ

งานจัดซื้อให้ธุรกิจ

Procurement : Reinforce your procurement performance

วิทยากร : อาจารย์ธีรทูล แก้วเครื่อคำ

จ.24
พ.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์ในยุควิกฤต

Managing Suppliers During the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.25
พ.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้เข้าตาผู้บริหาร

How Purchasing Meets the Management's Expectation

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.27
พ.ค.

หลักเกณฑ์สำคัญในกระบวนการเจรจาต่อรอง

Critical Principles in Negotiation Process

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

จ.31
พ.ค.

บทบาทของนักจัดซื้อจัดหาเพื่อฝ่าวิกฤต

Purchasing Role in Combating the Crisis

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

วันที่

คอร์ส บัญชีและภาษีอากร

พ.12
พ.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

พ.12
พ.ค.

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษภาษี 0%

Asean trade in goods agreement (ATIGA)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พ.12
พ.ค.

เจาะลึกแนวปฏิบัติ ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน

TAX FOR CASHIER

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

พฤ.13
พ.ค.

การคำนวณและการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (Income Taxes)

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ศ.14
พ.ค.

การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เจาะลึกปัญหาและแนวทางแก้ไข

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.14
พ.ค.

L/C กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา

เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.15
พ.ค.

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER)

ที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์ (CPA)

ส.15
พ.ค.

เคล็ดลับ!..รายจ่ายต้องห้าม ปัญหาในการคำนวณกำไรสุทธิ

พร้อมแนวปฏิบัติเพื่อนำรายจ่ายต้องห้าม

กลับมาเป็นรายจ่ายทางภาษีที่สรรพากรยอมรับ

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

พ.19
พ.ค.

เทคนิค การปรับปรุงบัญชีและปิดบัญชี สิ้นงวด

ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พ.19
พ.ค.

การวางแผนภาษีทั้งระบบ

ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิทยากร : นิติกรผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

พฤ.20
พ.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.20
พ.ค.

การจัดทำงบกระแสเงินสด (WORK SHOP)

และการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

ศ.21
พ.ค.

การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก

BOI ปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

ศ.21
พ.ค.

เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี

วิทยากร : อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ส.22
พ.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

ส.22
พ.ค.

กลยุทธ์ การวางแผนภาษีเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

SALE PROMOTION

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

อ.25
พ.ค.

บัญชีสินค้าคงเหลือ

การตรวจนับสินค้า การจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

วิทยากร : อาจารย์เพ็ญแข ลิ่มสุวรรณโรจน์

อ.25
พ.ค.

ปัญหาและการจัดทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับ

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA)

พฤ.27
พ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.27
-ศ.28
พ.ค.

บัญชีต้นทุน สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

วิทยากร : อาจารย์ ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

นับชั่วโมงการอบรม CPD ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี ได้บัญชี 12 ชม.

วันที่

คอร์ส การจัดซื้อ

ส.8
พ.ค.

การเขียนแผนกลยุทธ์สำหรับการบริหารงานจัดซื้อ

Strategic planning and formulation in Procurement

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.10
พ.ค.

จัดซื้ออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

How to Purchase Effectively

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.11
พ.ค.

การบริหารจัดการซัพพลายเออร์และประเมินผลงาน

Managing Vendors and Value Added Assessment

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.11
พ.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.12
พ.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

พ.12
พ.ค.

บทบาทของงานจัดซื้อที่ถูกใจผู้บริหาร

Ideal Purchasing Role

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พ.12
พ.ค

เจาะลึกการทำสัญญาจัดซื้อ/ว่าจ้าง

Purchasing & Procurement Contracts

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

พ.12
พ.ค.

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษภาษี 0%

Asean trade in goods agreement (ATIGA)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.13
พ.ค.

Green Procurement : การจัดซื้อ-จัดหาเพื่อความยั่งยืน

Green Procurement Policy for Sustainable procurement

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.13
พ.ค.

ปัจจัยความสำเร็จเพื่อประสิทธิภาพการจัดการพัสดุ

Success Factors for Effective Material Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ศ.14
-ส.15
พ.ค.

การประมูลงาน การคัดเลือกผู้ขายจากเกณฑ์เทคนิค

และการบริหารสัญญา

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (คอร์ส 2 วัน)

ศ.14
พ.ค.

ลดต้นทุนการจัดซื้อกับการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลัง

อย่างมีประสิทธิภาพ

Purchase Cost Saving and Inventory Management Efficiency

วิทยากร : คุณจีรภา คล้ายรัศมี

ศ.14
พ.ค.

L/C กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา

เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ส.15
พ.ค.

การบริหารและจัดการสัญญา

Administrative and Contract Management

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

จ.17
พ.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

จ.17
พ.ค.

ความรู้เรื่องต้นทุนและการเงินสำหรับนักจัดซื้อจัดหาวิชาชีพ 

Costing and Financial Issue for

Purchasing & Supply Management Professional

วิทยากร : คุณสุชาติ ประเสริฐสม

อ.18
พ.ค.

การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง

Lean Procurement

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

อ.18
พ.ค.

วิธีลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องด้วย Spending Analysis

พร้อม Case Study และ ฝึกปฏิบัติ

The Best Practice for Spending Analysis For Strategic

Procurement + Workshop

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พ.19
พ.ค.

กลยุทธ์การจัดซื้อสมัยใหม่อย่างมืออาชีพ

Modern Purchasing Strategy

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

พ.19
พ.ค.

วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ

Purchasing Performance Measurement/Reporting/KPI Setting

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

พฤ.20
พ.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.20
พ.ค.

INCOTERMS® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.20
พ.ค.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

Purchasing Negotiation Technique

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ศ.21
-ส.22
พ.ค.

การต่อรองราคา สำหรับงานก่อสร้าง , งานวิศวกรรม

Price Negotiation for Construction , Engineering work

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์ (คอร์ส 2 วัน)

ศ.21
พ.ค.

การจัดหาเชิงกลยุทธ์ แบบสากล

Global Strategic sourcing Option

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

ส.22
พ.ค.

การจัดการคลังสินค้า, บริหารและควบคุมสต็อก ยุค 4.0

Warehousing, Stock Management and control 4.0 era

วิทยากร : คุณสมเกียรติ ลีรัตนขจร

อ.25
พ.ค.

การใช้ KPI เพื่อบริหารงานจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

KPI for Strategic Purchasing

วิทยากร : คุณกมลทิพย์ จันทรมัส

อ.25
พ.ค.

ยุทธศาสตร์ใหม่ในการบริหารงานจัดซื้อ

และการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมือโปร

Modern Strategies in Purchasing & Supplier Management Professionally

วิทยากร : คุณจรูญโรจน์ เทพที

พฤ.27
พ.ค.

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อและซัพพลาย

Strategic Risk Management in Purchasing and Supply Management

วิทยากร : คุณธีรทูล แก้วเครือคำ

พฤ.27
-ศ.28
พ.ค.

สิ่งควรรู้สำหรับเจ้าหน้าที่จัดซื้อระดับต้นและกลาง

The Standards of Purchasing Techniques

วิทยากร : คุณกิตติกร /คุณสุชาติ (คอร์ส 2 วัน)

พฤ.27
พ.ค.

เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ - เครดิตทางการค้า

กลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.28
พ.ค.

ทำงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ ในการประหยัดต้นทุน

Professional Purchasing Role in Cost Savings

วิทยากร : คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

ส.29
พ.ค.

การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อและการวัดผล

แบบก้าวกระโดด

Exponential Strategic Procurement and KPls

วิทยากร : คุณปัลลพ สัจจรักษ์

วันที่

คอร์ส การนำเข้า-ส่งออก

อ.11
พ.ค.

เตรียมความพร้อมเพื่อจะทำงานจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

How to prepare yourself to be an overseas buyer

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พ.12
พ.ค.

เคล็ดลับจัดการซื้อสินค้าใน ASEAN ด้วยสิทธิพิเศษภาษี 0%

Asean trade in goods agreement (ATIGA)

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

ศ.14
พ.ค.

L/C กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหา

เอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

จ.17
พ.ค.

ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก

Important Knowledge for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ

พฤ.20
พ.ค.

INCOTERMS ® 2020

ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ ฉบับใหม่

วิทยากร : อาจารย์วัชระ ปิยะพงษ์

พฤ.20
พ.ค.

ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก

Knowledge Base for Import-Export

วิทยากร : คุณจันทรา สิงหพันธุ