โรงแรมเอเซีย ราชเทวี พิมพ์

หมายเหตุ
1. BTS สถานีราชเทวี
2. รถประจำทางที่ผ่านด้านหน้าโรงแรม สาย 34,16,50,54,36 และ 159  รถปรับอากาศ สาย 79,163,542 และ 547
3. รถประจำทางที่ผ่านด้านถนนเพชรบุรี สาย 2,60,23 และ 99
4. โรงแรมเอเชีย โทร. 02-215-0808