ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

รายละเอียดการสัมมนา อบรม บัญชี ภาษีอากร
21 การบริหารคลังสินค้าและพัสดุแบบมืออาชีพ
22 VAT UPDATE สรุป..วิธีปฏิบัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไขล่าสุด
23 เทคนิคการวางระบบบัญชีและปรับปรุงระบบบัญชี
24 บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม / มอบวุฒิบัตร
25 การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ
26 การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
27 กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
28 การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ
29 เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อการปรับปรุงภาษีซื้อ
30 เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน
31 เจาะลึก!..รายได้ที่ยกเว้นภาษีและรายจ่ายที่ต้องบวกกลับ พร้อมการบันทึกปรับปรุงรายรับ-รายจ่ายต้องห้าม ตามแนวทางสรรพากร
32 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบัญชี การจัดระบบงาน ผังงาน สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
33 เทคนิคการวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ-เครดิตทางการค้าและกลยุทธ์การบริหารการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
34 การจัดทำบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
35 การจัดทำบัญชีและภาษีอากร BOI
36 ภาษีอากรสำหรับงานการเงิน TAX FOR CASHIER
37 กลยุทธ์! การจัดเตรียมและแก้ปัญหาเอกสารชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ
38 บัญชีทรัพย์สิน การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา
39 เทคนิคและข้อควรระวังเกี่ยวกับ การจัดระบบและการปรับปรุงเอกสารรับ – จ่ายเงิน สำหรับฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน
40 การวางแผนภาษีทั้งระบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL