ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การจัดทำงบการเงินรวมและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย พิมพ์ อีเมล


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง

การจัดทำงบการเงินรวม และ วิธีปฏิบัติทางบัญชี
สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

CPD. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA.) นับชั่วโมง บัญชี 6 ช.ม. 

CPD. ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง บัญชี 5.30 ช.ม.อื่นๆ 0.30 ช.ม. รหัส 40021480040

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46

รายละเอียดในการสัมมนา

1)  การนำเสนอการเปิดเผยข้อมูลและขอบเขตที่ต้องจัดทำในงบการเงินรวม

2)  ความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญเพื่อการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้อง

          -   บริษัทร่วม

          -   บริษัทย่อย

          -   อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ

          -   การควบคุม

          -   วิธีส่วนได้เสีย

          -   วิธีราคาทุน

3)  การบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

          -   การจำหน่ายเงินลงทุนและการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย

          -   การปรับปรุงราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

4)  ขั้นตอนในการจัดทำงบการเงินรวม

5)  การตัดรายการบัญชีสำหรับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

6)  กระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

7)  แนวปฏิบัติกรณีเกิดรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

8)  ภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทร่วม

9)  แนวปฏิบัติกรณีมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 / เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม เวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา   2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 75 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม