ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การจัดทำงบการเงินรวมและวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย พิมพ์ อีเมล


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง

การจัดทำงบการเงินรวม และ วิธีปฏิบัติทางบัญชี
สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับปรับปรุง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 46

{xtypo_info} รายละเอียดในการสัมมนา {/xtypo_info}

1)  การนำเสนอการเปิดเผยข้อมูลและขอบเขตที่ต้องจัดทำในงบการเงินรวม

2)  ความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญเพื่อการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินรวมได้อย่างถูกต้อง

          -   บริษัทร่วม

          -   บริษัทย่อย

          -   อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญ

          -   การควบคุม

          -   วิธีส่วนได้เสีย

          -   วิธีราคาทุน

3)  การบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

          -   การจำหน่ายเงินลงทุนและการเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย

          -   การปรับปรุงราคาตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

4)  ขั้นตอนในการจัดทำงบการเงินรวม

5)  การตัดรายการบัญชีสำหรับบริษัทใหญ่ บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

6)  กระดาษทำการเพื่อจัดทำงบการเงินรวม

7)  แนวปฏิบัติกรณีเกิดรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

8)  ภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทร่วม

9)  แนวปฏิบัติกรณีมีเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

{xtypo_info} วิทยากร {/xtypo_info}

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

{xtypo_info} กำหนดการสัมมนา {/xtypo_info}

รุ่นที่ 17

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 / เวลา 09.00-16.30 น. โรงแรม เวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก)

 

{xtypo_info} อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา {/xtypo_info}

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา   2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหักที่จ่าย 75 บาท)

{xtypo_warning} (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม {/xtypo_warning}