ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ พิมพ์ อีเมล

 

การหักภาษีที่จ่าย

ตามข้อตกลงและสัญญาทางธุรกิจ

 

CPD. ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง อื่นๆ 6 ช.ม.

รายละเอียดในการสัมมนา

1) สรุปหลักเกณฑ์การหักภาษีที่จ่ายที่เปลี่ยนแปลงใหม่

2) รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษีที่จ่ายแบบใหม่

3) หนังสือรับรองการหักภาษีที่จ่าย สามารถออกใบแทนได้หรือไม่และมีผลต่อผู้หักภาษีอย่างไรบ้าง

4) ธุรกิจ “ขนส่ง” เฟดฟอร์เวอร์เดอร์ ต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใดและคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.110/2545

        - ซื้อตั๋วรถทัวร์ ตั๋วเครื่องบินต้องหักภาษีหรือไม่

        - การจ่ายค่าขนของให้กับสายการบินที่รับขนส่ง สาธารณะ เช่น การบินไทย ต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่

        - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอะไรบ้างที่ไม่ต้องหักภาษีที่จ่าย

        - กรณีผู้รับจ้างขนส่งเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่ จะหักภาษีอย่างไร

        - ผู้ประกอบการขนส่งต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่

        - อย่างไรเป็น “ขนส่ง” “รับจ้าง” “เช่ารถ” และอัตราภาษีหักที่จ่าย ที่ผู้จ่ายต้องหัก

        - การจ่ายค่าชิปปิ้งให้กับบริษัทชิปปิ้ง, การจ่ายค่าขนส่งให้กับเฟดฟอร์เวอร์เดอร์ อย่างไรบ้างเป็นค่าขนส่ง,

          ค่าบริการของชิปปิ้งหรือเฟดฟอร์เวอร์เดอร์ที่ต้องหักภาษีที่จ่ายและในกรณีจ่ายเงินรวมกันมาเป็นเช็คใบเดียว,

          จ่ายแยกกันต้องหักภาษีอย่างไร

        - ค่า CFS, D/O, B/L, THC, C/Y ต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่

5) การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้กับบริษัท

        - ดอกเบี้ยที่ต้องหักภาษีที่จ่าย

        - อัตราการหักภาษีที่จ่าย

        - กรณีจ่ายเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ตามมาตรา 40(4) (ข) หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

6) การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมเมื่อขายสินค้าได้ตามเป้าจากการทำการส่งเสริมการขาย

     การชิงโชค ประกวด แข่งขัน

        - อย่างไรเรียกว่า “ส่งเสริมการขาย” ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

        - กรณีการให้รางวัล เป็นสิ่งของ จะหักภาษีจากราคาใด

        - กรณีที่ไม่ต้องหักมีกรณีใดบ้าง

7) การให้ “บริการ” ที่ต้องหักภาษีที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่

8) ค่าอาหาร ค่าที่พัก ของโรงแรมและภัตตาคารต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่

        - อย่างไรถือเป็นบริการของโรงแรมที่ไม่ต้องหัก

        - การรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่

9) กรณีการจ่ายค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้ เนื่องจากการเช่าทรัพย์สิน

10) การหักภาษีที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันภัย

       หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยทั้งที่มีส่วนลดและไม่มีส่วนลด

11) การหักภาษีฯ ค่าบริการที่เข้าลักษณะ/ไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาระยะยาว คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.11/2545

12) การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด

        - อย่างไรจึงถือว่าเป็น ค่าลิขสิทธิ์

        -