ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การคำนวณและการหักภาษี ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง

การคำนวณและการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้างและประโยชน์เพิ่มอื่นๆ
ที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน

 

 

 CPD. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA.) นับชั่วโมง กฎหมาย 6 ช.ม.

 CPD. ผู้ทำบัญชี นับชั่วโมง อื่นๆ 6 ช.ม. รหัส 40021510001

 เหมาะสมสำหรับ

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

- เจ้าหน้าที่ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำค่าจ้าง/เงินเดือน

 รายละเอียดในการสัมมนา

1) วิธีการคำนวณและการปรับปรุงภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง ที่ถูกต้องตามหลักสรรพากร

2) วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณี:-

          - การจ่ายบำเหน็จ

          - เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง

          - เกษียณอายุ

          - เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

          - ทุพพลภาพ

          - กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

3) การยกเว้นภาษีเงินได้จากการให้ออกจากงานตามกฎกระทรวง

4) ปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินชดเชยตามคำพิพากษาของศาล

5) การพิจารณาประโยชน์เพิ่ม อันเนื่องจากสวัสดิการพนักงานต่างๆ อาทิ:-

          - ออกค่าเช่าบ้านให้/มีบ้านพักให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า

          - เลี้ยงอาหารกลางวันพนักงาน

          - ให้เครื่องแบบ/ให้ผ้า/ให้ค่าตัดเย็บ

          - บริการรถรับ-ส่ง/ให้รถประจำตำแหน่ง/ให้ค่าพาหนะ/ค่าน้ำมัน

          - ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

          - ให้ทุนการศึกษาพนักงาน/บุตร

          - ออกค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันชีวิตให้พนักงาน/บุตร/บิดามารดา

          - ออกภาษีให้พนักงาน

          - สิทธิในการซื้อสินค้าของบริษัทในราคาพิเศษ

6) การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากค่าจ้างแรงงาน

7) ข้อแตกต่างและเกณฑ์การพิจารณาเงินได้ ตามมาตรา 40(1) กับ 40(2)

8) ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่

    จ่ายในการซื้อหรือเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด

9) แนวปฏิบัติการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

    และคนไทย ที่ไปทำงานในต่างประเทศ

10) กรณีนายจ้างไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือหักผิดพลาดจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

11) การยกเว้นเงินได้กรณีต่างๆ และค่าลดหย่อนที่สรรพากรยกเว้นให้

12) กรณี หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสูญหายจะออกใบแทนได้หรือไม่

13) แบบหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่พร้อมข้อผ่อนปรนของกรมสรรพากร

 

วิทยากร

 ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร

กรมสรรพากร

 

 กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 25

วันพฤหัสบดีที่  27 ตุลาคม พ.ศ.2554 / เวลา 09.00 - 16.30 น. โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ (ถ.รัชดาฯ ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง)

 อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา   2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 75 บาท)

 (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม