ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

 

ความสำคัญ

 

     "การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลงานของนักจัดซื้อ

 

หรือฝ่ายจัดซื้อมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ

 

และประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

 

ในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่ง "นักจัดซื้อหรือฝ่ายจัดซื้อ"จะสามารถแสดงบทบาทของตนเองต่อองค์กร

 

ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคของ

 

งานจัดซื้อให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะพร้อมและประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที การวางแผน

 

กลยุทธ์ในงานจัดซื้อจะเป็นแนวทางให้ทำงานได้ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจมากที่สุด

 

 

หัวข้อสัมมนา

 

 1. ความจำเป็นของแผนกลยุทธ์

 

 2. ปิรามิดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

 

 3. กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์

 

 4. การกำหนด Vision, Mission, Core value

 

 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 

 6. ทำความรู้จักกับ Value Chain

 

 7. SWOT Analysis

 

 8. ระดับและรูปแบบของกลยุทธ์

 

 9. กลยุทธ์การจัดซื้อที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร

 

10. แผนที่กลยุทธ์การจัดซื้อ (Purchasing Strategy Map)

 

11. Balance Score Card เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ

 

12. ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานจัดซื้อ (Purchasing KPIs)

 

13. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan)

 

14. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจัดซื้อ