ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ พิมพ์ อีเมล

การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ

Strategic Planning in Purchasing

 

ความสำคัญ

 

     "การวางแผนกลยุทธ์ในงานจัดซื้อ" มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผลงานของนักจัดซื้อ

 

หรือฝ่ายจัดซื้อมีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์ขององค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ

 

และประสิทธิผล อีกทั้งยังสามารถเพิ่มพูนผลกำไรให้กับบริษัท ส่งผลให้ได้เปรียบในการแข่งขัน

 

ในเชิงธุรกิจได้ในที่สุด ซึ่ง "นักจัดซื้อหรือฝ่ายจัดซื้อ"จะสามารถแสดงบทบาทของตนเองต่อองค์กร

 

ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเช่นนี้ได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้วิธีการและเทคนิคของ

 

งานจัดซื้อให้ถ่องแท้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะพร้อมและประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที การวางแผน

 

กลยุทธ์ในงานจัดซื้อจะเป็นแนวทางให้ทำงานได้ตรงเป้าหมาย และสอดคล้องกับแผนธุรกิจมากที่สุด

 

 

หัวข้อสัมมนา

 

 1. ความจำเป็นของแผนกลยุทธ์

 

 2. ปิรามิดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

 

 3. กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ์

 

 4. การกำหนด Vision, Mission, Core value

 

 5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

 

 6. ทำความรู้จักกับ Value Chain

 

 7. SWOT Analysis

 

 8. ระดับและรูปแบบของกลยุทธ์

 

 9. กลยุทธ์การจัดซื้อที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจและเป้าหมายขององค์กร

 

10. แผนที่กลยุทธ์การจัดซื้อ (Purchasing Strategy Map)

 

11. Balance Score Card เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดซื้อ

 

12. ตัวชี้วัดผลงานหลักในงานจัดซื้อ (Purchasing KPIs)

 

13. การวางแผนดำเนินการจัดซื้อ (Purchasing Action Plan)

 

14. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขององค์กรในการจัดซื้อ

 

 

วิทยากร

 

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

(ลงสถานี BTS นานา / สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

(ลงสถานี BTS นานา / สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 3

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

(ลงสถานี BTS นานา / สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 4

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 

(ลงสถานี BTS นานา / สุดซอยสุขุมวิท 5)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173

(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)


 
กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%