ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการประกวดราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง

Tendering Techniques

 

ความสำคัญ

 

           ฝ่ายจัดซื้อมักมีปัญหาในการดำเนินการประกวดราคา ด้วยเพราะหน่วยงานภายในบาง

 

หน่วยงานไม่เข้าใจกระบวนการที่ถูกต้อง หรือบางทีแม้แต่ฝ่ายจัดซื้อเองก็ยังสับสนในกระบวน

 

ประกวดราคาของตนเองบางครั้งฝ่ายจัดซื้ออยากเขียนขั้นตอนกระบวนการไว้ชัดเจนแต่มักไม่สำเร็จ

 

เพราะไม่ทราบแนวทาง( Guide line)ในการเขียนที่ถูกต้อง วิชานี้จะเป็น Guide Line ที่ถูกต้องให้กับ

 

ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารการประกวดราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้าง

 

ผลประโยชน์ให้กับองค์กรมากขึ้น

 

หัวข้อสัมมนา

 

1 การประเมินความคุ้มค่าก่อนประกวดราคา? (Bid or No bid)

 

2 รูปแบบและสไตล์ของการประกวดราคา (Type & Style of bidding)

 

3 วางแผนเพื่อการประกวดราคา (Prepare a bid plan)

 

เค้าโครงร่างข้อกำหนด (TOR; Term of Reference drafting)

 

ข้อแตกต่างการเขียน Spec กับการเขียน TOR (Specification vs TOR)

 

6 ตารางตรวจสอบขั้นตอนการประกวดราคา (Tendering check list)

 

7 ข้อกำหนดสำคัญๆในการประกวดราคา (Important terms & Conditions )

 

8 สิ่งควรทำและไม่ควรทำในการร่างข้อกำหนด (Do & Do not in TOR drafting)

 

9 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (Tendering committee setting)

 

10 ขั้นตอนในการปฏิบัติในการประกวดราคา (Tendering work instructions)

 

11 การรายงานและการขออนุมัติผลการประกวดราคา (Tendering result approval)

 

12 การทำสัญญาและบริหารสัญญา (Contracting Management)

 

13 การรายงานผลประโยชน์จากการประกวดราคา (Tendering benefits reporting)

 

วิทยากร

 

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA 

 

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)

 

 

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 1

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

(ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

(ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5)

รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5

(ลงสถานี BTS นานา สุดซอยสุขุมวิท 5)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

3,900+VAT273 = 4,173

(ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 117 บาท)


 กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา