ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อจัดจ้างยุคใหม่ พิมพ์ อีเมล

 

เปิดโลกทัศน์การจัดซื้อ จัดจ้างยุคใหม่

Exploring Modern Purchasing & Supply Management

				      การจัดซื้อจัดจ้างเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนปฏิบัติการขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จำเป็น
ต้องมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี อีกทั้งฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้จ่ายเงินก้อนมหึมา
ของแต่ละองค์กรอีกด้วย ดังนั้น ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง จึงจำเป็นต้องมีการเจรจาต่อรองที่ถูกต้องและ
อย่างมีจรรยาบรรณ และสามารถจัดยุทธศาสตร์การทำงานจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้องและทันสมัยทัน
เหตุการณ์ด้วย
				หัวข้อการอบรมสัมมนา 
1 เครื่องมือที่จะนำไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีประสิทธิภาพคืออะไรบ้าง
    - ติดตามความเปลี่ยนแปลงให้ทัน
    - เตรียมตัวและมีความพร้อมอยู่เสมอ 
    - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
    - ประหยัดต้นทุน 
2 เมื่อเจรจาต่อรองเพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) ต้องระวังหลุมพรางของ Price Reduction
3 การประหยัดต้นทุน (Cost Reduction) เป็นสิ่งจำเป็น แต่อย่าลืมมอง TCO และ LCC ด้วยเสมอ
4 เครื่องมือสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้เวลาและทรัพยากรในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ
    - Pareto (ABC) Analysis
    - Supplier Positioning Model
    - Supplier Preferencing Model
    - Market Management Matrix
    - Relationship Spectrum
5 วางยุทธศาสตร์เรื่องการเลือกซัพพลายเออร์ การเลือกเทคนิคการจัดซื้อ การเจรจาต่อรอง
  การจัดการความสัมพันธ์ และการเลือกนักจัดซื้อที่รับผิดชอบ สำหรับสินค้าและบริการ 4 ประเภท คือ 
    1. Non-critical supplies 
    2. Leverage supplies  
    3. Bottleneck supplies 
    4. Critical supplies
6 ความแตกต่างในการคบค้าและจัดความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์แบบ Tactical 
  และ Strategic Relationship
7 จรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วิทยากร


คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS 

นายกสมาคมคนแรก สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. สหรัฐอเมริกา และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 1 ------- วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2561

รุ่นที่ 2 ------ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561

รุ่นที่ 3 -------- วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561

เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5

สุดซอยสุขุมวิท 5 / ลงสถานี BTS นานา )

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา