ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน พิมพ์ อีเมล

การบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

Purchasing & Inventory Management for Cost Saving

หลักการและเหตุผล

 

 

           การเก็บสต็อกไว้มากเกินไปทําให้ต้นทุนของบริษัทสูง ทําให้เสียเปรียบในการแข่งขัน 

แต่การเก็บสต็อกไว้ต่ำเกินไปก็ทําให้เสียเปรียบเช่นกันเพราะของจะขาดไม่พอใช้ไม่พอขาย ทําให้การปฏิบัติงาน

ขลุกขลักเสียหาย ทําให้เสียโอกาสและเสียลูกค้า การไม่รู้ว่าควรต้องลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติมใหม่เมื่อไร

และการไม่รู้ว่าควรจะสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะเหมาะสม อีกทั้งเมื่อผู้ขายเสนอส่วนลดเมื่อซื้อมากหรือมีของแถม

มาล่อใจก็ไม่สามารถคิดคํานวณเปรียบเทียบหาประโยชน์สูงสุดได้อย่างถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะนําไปสู่

การเสียเปรียบในการทําธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง การตรวจนับสต็อก ที่ไม่ถูกต้องและไม่รู้วิธีป้องกันปัญหา

ก็จะทําให้เสียโอกาสเสียลูกค้า การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนําในการบริหารงานจัดซื้อ

และควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

โดยไม่ต้องเพิ่มคน 

 หัวข้อสัมมนา

 

 

1. การเก็บสต็อกไว้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเสมอ จะคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในการเก็บสต็อกได้อย่างไร  

2. ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคํานวณค่าเสียหายได้อย่างไร  

3. แนวคิดเรื่องการเก็บสต็อกสําหรับผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก  

4. แนวคิดเรื่องระดับบริการ และสต็อกกันชน และคณะกรรมการบริหารพัสดุ 

5. กุญแจ 4 ดอกเพื่อนําสู่ประสิทธิภาพสงสูดในการบริหารงานจัดซื้อและจัดการสต็อก  

          - กุญแจดอกที่ 1...พยากรณ์ปริมาณการใช้งานและการขายได้แม่นยํา  

          - กุญแจดอกที่ 2...กําหนดปริมาณกันชนไว้เผื่อเหนียวได้อย่างเหมาะสม  

          - กุญแจดอกที่ 3...รู้ว่าเมื่อไรควรจะลงมือสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มเติม  

          - กุญแจดอกที่ 4...รู้ว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรจึงจะประหยัดที่สุด  

6. วิธีคํานวณเปรียบเทียบเพื่อประโยชน์สูงสุดเมื่อมีส่วนลดหรือของแถมว่าควรสั่งซื้อครั้งละเท่าไรดี  

7. การแยกแยะสินค้า/วัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการจัดซื้อ โดยวิธีต่างๆ เช่น  

          - วิเคราะห์แบบพาเรโต้หรือเอบีซี (ABC & Pareto analysis)  

          - วิเคราะห์ความวิกฤติของการใช้งาน (VED 

          - วิเคราะห์ความยุ่งยากในการจัดซื้อจัดหา (SDE 

          - วิเคราะห์ความซับซ้อนในกระบวนการ GOLF  

8. วิธีวางแผนการจัดซื้อจัดหาและเก็บสต็อกโดยใช้ระบบสามมิติ MUSIC 

   (Multi Unit Selective Inventory Control) Three Dimensional Approach  

9. การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระดับสต็อกที่เก็บไว้โดยวิธีต่างๆ  

          - สต็อกพอใช้ได้นานเท่าไร MOS (Month of supply)  

          - ใช้เงินหมุนสต็อกได้กี่รอบ ITR (Inventory turnover rate)  

          - ดัชนีการเก็บอะหลั่ย Spare part index  

10. การเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพโดยวิธีการต่างๆ กัน  

11. การหาข้อบกพร่องเมื่อเอกสารการเช็คสต็อกไม่ตรงกับของจริง  

12. การกําหนดรหัสพัสดุและสินค้าเพื่อป้องกันการเก็บของซ้ําซ้อน

 

 

 

วิทยากร

คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ C.P.M.,A.P.P.,MCIPS

นายกสมาคมคนแรก สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- คนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตร C.P.M. และ A.P.P. U.S.A. และ MCIPS กิตติมศักดิ์จากอังกฤษ

ได้รับประกาศนียบัตร Lead Assessor for ISO-9000 สถาบัน IQC ของอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่   99 ----- วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

รุ่นที่ 100 -------- วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561

รุ่นที่ 101 -------- วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561

รุ่นที่ 102 ---------- วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

รุ่นที่ 103 ----- วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2561

รุ่นที่ 104 ---------- วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561

ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท

(ปากซอยสุขุมวิท 23 / สถานี BTS อโศก หรือ สถานี MRT สุขุมวิท)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 3,900 + VAT 273 =  4,173 - (หัก ณ ที่จ่าย) 117 = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไป ลดเพิ่มท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

มอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา