ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล พิมพ์ อีเมล

 

การปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัล

Digital Transformation of Procurement

 

ความสำคัญ

 เราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าธุรกิจทุกวันนี้กำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลกันอย่างเต็มตัว และจะเข้มข้นมากขึ้น

เมื่อทั้งคู่ค้าและคู่แข่งของเราต่างก็ปรับตัว พัฒนาระบบธุรกิจของตนให้ทันสมัยหรือล้ำสมัยยิ่งขึ้น

ในทุกระบบงานไม่ว่าจะเป็น งานผลิต งานด้านการขาย งานด้านการตลาด งานด้านเทคโนโลยี หรือ

แม้แต่งานด้านการจัดซื้อหา ความท้าทายคือ เราจะชะลอหรือจะหยุด หรือจะนำ หรือจะไปพร้อมกัน

กับเขาเหล่านั้น

         การสัมมนาในหัวข้อนี้ จะเป็นการจูงใจและแนะนำแนวทางการพัฒนางานจัดซื้อจัดหา

ให้เทียบชั้นกับองค์ชั้นนำต่างๆ ด้วยการปฏิรูปงานจัดซื้อจัดหาสู่ยุคดิจิทัลและใช้ประโยชน์นวัตกรรม

ทางสารสนเทศให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร


หัวข้อสัมมนา
 

1. มูลเหตุจูงใจให้ต้องเปลี่ยนแปลง
 

     (Motivation to changing)
 

2. บทนำสู่การปฏิรูปการจัดซื้อจัดหา
 

     (Introduction to Procurement Digital Transformation)
 

3. วางแผนสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปสู่ยุคดิจิทัล
 

     (Plan to Success In Digital Transformation)
 

4. หลักการและนวัตกรรมนำสู่ยุคดิจิทัล
 

     ( Principle & Innovation Digital Transformation)
 

5. กรณีศึกษาความสำเร็จจากการปฏิรูปการจัดซื้อจัดหา
 

     (Case Study : Successor in Procurement Digital Transformation)

 

วิทยากร

คุณธีรทูล แก้วเครือคำ C.P.K., C.P.S., Ms.IT, MBA

CEO & Co-Founder, ศูนย์พัฒนาจัดซื้ออัจฉริยะ (ประเทศไทย)