Mobile : 097-096-2584 

Tel. : 02-961-6220-1 

Line@ ID : @nidapro  


 

TAX UPDATE ความเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร พร้อมแนวปฏิบัติ พิมพ์ อีเมล

T A X    U P D A T E

ความเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากร พร้อมแนวปฏิบัติ

หัวข้อสัมมนา

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. การบริจาคให้กับการกีฬาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรบ้าง

2. การลดอัตราภาษีสำหรับพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 530 กับพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 555

    มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

3. การยกเว้นเงินไ้ด้ 2 เท่าสำหรับการบริิจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 420

    กับพระราชกฤษฏีกา ฉบับที่ 558 มีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานแสดงสินค้าที่มีสิทธิตัดเป็นรายจ่ายเพิ่มขึ้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง

    ตามพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 545)

5. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท SME เกี่ยวกับการจ่ายค่าแรง 300 บาท

    ตามพระราชกฤษฏีกาฯ (ฉบับที่ 551-553) มีอย่างไรบ้าง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. การขยายกำหนดเวลาการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีกกี่ปี

7. ภาษีซื้อจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ตามประกาศ VAT

    นำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่

8. ภาษีขายจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นำไปหักภาษีขายได้หรือไม่ตามประกาศ VAT (ฉบับที่ 188-189)

9. การขายบุหรี่ไทยและบุหรี่ต่างประเทศเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

10. การนำเข้าพลอย ทับทิม มรกต สำหรับบุคคลธรรมดาได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร

11. การออกใบกำกับภาษีอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามประมวลรัษฏากร

12. ภาษีซื้อต้องห้ามมีอย่างไรบ้าง

 

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภาษีอากร

สำนักกฏหมาย กรมสรรพากร

กำหนดการสัมมนา

รุ่นต่อไปยังไม่มีกำหนดเปิด