ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร พิมพ์ อีเมล

 

การพัฒนายุทธศาตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

 

 

 

หลักการและเหตุผล

                  งานจัดซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ