ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

การพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหาเพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร พิมพ์ อีเมล

 

การพัฒนายุทธศาตร์งานจัดซื้อจัดหา

เพื่อสร้างกำไรให้แก่องค์กร

Developing Supply Strategies to Contribute Profit

 

 

 

หลักการและเหตุผล

                  งานจัดซื้อ ไม่ว่าจะซื้อสินค้า วัตถุดิบหรือบริการ เป็นกิจกรรมหลัก (key activity) ในระบบซัพพลายเชน

ซึ่งจะสำเร็จราบรื่นดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ดูแลกำกับงาน จัดซื้อ รวมถึงตัวนักจัดซื้อในทีมงานด้วย จึงต้องมีการพัฒนา

ยุทธศาสตร์งานจัดซื้อจัดหา (developing supply strategies) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยรวมขององค์กรที่มี

เป้าหมายมุ่งมั่น เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ปัญหาของ งานจัดซื้อจะต้องลดน้อยลงหรือไม่มีเลยในเรื่อง

ของขาด ของมาไม่ทัน ของไม่ได้คุณภาพ ราคาขยับสูงขึ้นเรื่อย ค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีสัมพันธภาพที่ดีกับซัพพลายเออร์

เก็บรักษาสต็อกของบางอย่างมาก เกินไป บางอย่างก็น้อยเกินไป ไม่รู้ว่าจะซื้อวัสดุใดก่อนหลัง วัสดุใดเร่งด่วน

สำคัญกว่า คำขอให้ซื้อทุกรายการดูเหมือนมีความต้องการด่วนไปหมด เกิดความสับสนลุกลนอยู่ตลอดเวลา

ทำให้องค์กรเสีย โอกาสทางการค้าและทำกำไร อันเนื่องจากไม่มีการพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ หลักสูตรนี้

จะเพิ่มศักยภาพความเป็นมืออาชีพของทีมงาน จัดซื้อเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้องค์กรอยู่ได้กำไรดีตาม

เป้าหมายและยุทธศาสตร์หลักขององค์กร

 

 

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. Pre-test

2. ทำความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กรกับเป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อพร้อมตัวอย่าง

3. ความหมายและองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ในงานจัดซื้อจัดหา

4. การบริหารสัมพันธภาพกับซัพพลายเออร์เชื่อมโยงกับข้อตกลงในสัญญาซื้อ

5. ทำความเข้าใจหลักของสัญญาซื้อ 6 รูปแบบมาตรฐาน

6. วิธีแบ่งกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญของสินค้าวัตถุดิบหรือบริการที่ซื้อ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์งานจัดซื้อ

    เน้นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่นในเรื่อง 

      - เลือกใช้ยุทธศาสตร์ต่างกันกับการซื้อสินค้าแต่ละกลุ่ม

      - วิธีกำกับดูแลของรายการที่มีความเสี่ยงและผลกระทบสูงต่อองค์กร 

      - เก็บรักษาระดับสต็อกสินค้า วัตถุดิบแต่ละชนิดในปริมาณที่ต่างกัน 

      - สินค้าใดต่อรองราคาเพื่อลดต้นทุนในปีหนึ่งๆ ได้เป็นเงินจำนวนมาก

      - ลด lead time

7. วิธีจัดกลุ่มลูกค้า และ “ลูกค้าที่ดี” ในมุมมองของซัพพลายเออร์

8. การซื้อสินค้าประเภท commodity และวิธีซื้อแบบ hedging เพื่อลดความเสี่ยง

.9. การตรวจประเมินซัพพลายเออร์ก่อนลงมือซื้อขาย และประเมินคำเสนอขาย

10. Workshop คัดเลือกผู้ขาย จัดสรรปริมาณซื้อจากผู้ขายแต่ละราย

11. Post-test

 

 

 

วิทยากร

คุณสุชาติ ประเสริฐสม C.P.S.

- อุปนายกและประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- กรรมการบริหาร บจก.อัลฟ่า แมเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์

- วิทยากรหลักสูตร CIPS ของสถาบันบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายแห่งประเทศอังกฤษ

 

 

 

 

 

 

วันเวลาและสถานที่อบรม

รุ่นที่ 38 ----- วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 /  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถ.สุขุมวิท (ซอย สุขุมวิท  5 / ลงสถานี BTS นานา)

 

 

 

อัตราค่าสัมมนา

3,900 + vat 273 - 117 (หัก ณ ที่จ่าย 3%) = 4,056 บาท

กรณีส่งเข้าอบรม 3 ท่านขึ้นไปจะได้ส่วนลดท่านละ 400 บาท

รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่างและอาหารกลางวัน

ยิ่งอบรมมาก ยิ่งเสียภาษีน้อย ค่าอบรมสามารถลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 200%

ทุกหลักสูตรจะมอบประกาศนียบัตร Certificate of Attendance ให้กับผู้เข้าสัมมนา