ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  

Tel. 097-096-2584 , 02-961-6220-1  

ID Line : nidaprofes  


 

อัพเดทและเจาะลึก มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติ พิมพ์ อีเมล

อัพเดทและเจาะลึก...

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ที่ต้องปฏิบัติในปี 2561

นับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชี CPD (บัญชี : 6 ชั่วโมง) ผู้สอบบัญชี CPA (บัญชี : 6 ชั่วโมง)

ความสำคัญ

        เนื่องจากในปีที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั้งหมด

หากนักบัญชีหรือผู้สอบบัญชี ไม่ได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ไม่ทราบความแตกต่างระหว่าง

เนื้อหาฉบับเก่ากับฉบับใหม่ หรือประเด็นไหนยกเลิกไปแล้ว ซึ่งบางฉบับมีเนื้อหาสาระที่สำคัญ

ทำให้การทำบัญชีผิดพลาด ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

         สถาบันได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงได้จัด สัมมนาขึ้นเพื่อเป็นการ UPDATE 

มาตรฐานฯ ทั้งหมด เพื่อการปฎิบัติงานที่่ถูกต้อง

รายละเอียดในการสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับไหนบ้างที่ปรับปรุง

2. สรุปประเด็นสำคัญๆ ของมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับ ที่ปรับปรุงในปี 2561

เจาะลึก มาตรฐานการบัญชี ฉบับสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องใช้ (บังคับใช้ พ.ศ.2561)

3. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (TAS1)เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

4. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (TAS2) เรื่อง สินค้าคงเหลือ

5. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (TAS12) เรื่อง ภาษีเงินได้

6. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (TAS16) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS18) เรื่อง รายได้

ตีความมาตรฐานการบัญชีที่น่าสนใจและจะเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจ (บังคับใช้ พ.ศ.2561)

8. ตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (TSIC 31) เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

9. ตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (TSIC 32) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์ อุปนิกขิต (CPA) 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 5

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม