ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร


บัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม / มอบวุฒิบัตร พิมพ์ อีเมล

บัญชีต้นทุน

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม (WORK SHOP)

มอบวุฒิบัตร

 

(ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : บัญชี 12 ชม.)

สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาโครงการนี้

           ธุรกิจอุตสาหกรรมมีระบบบัญชีที่ซับซ้อนและละเอียดมากซึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์

นักบัญชีต้นทุนต้องมีความรอบคอบและมีความเข้าใจในระบบบัญชีต้นทุนเป็นอย่างดี

เพราะเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นในระบบข้อมูลต้นทุน อาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงของผู้บริหารได้

            สถาบันมั่นใจว่าหลักสูตรนี้จะทำให้นักบัญชีเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถนำไปปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจ


รายละเอียดในการสัมมนา


เนื้อหาสัมมนา วันแรก

1. ความรู้ที่ผู้จัดทำบัญชีต้นทุนควรทราบเพื่อการจัดทำบัญชีที่มีประสิทธิภาพ

       - ความจำเป็นของบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารธุรกิจ

       - ความหมายและการจำแนกประเภทต้นทุน

2. ระบบต้นทุนผลิตภัณฑ์

       - ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง (Direct Materials)

       - ต้นทุนแรงงานทางตรง (Direct Labor)

       - ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต (Factory Overhead)

3. ระบบต้นทุนงานสั่งทำ (Job Order Costing)

       - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายการผลิต

       - ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

4. ระบบต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing)

       - ลักษณะของต้นทุนช่วงการผลิต

       - ข้อแตกต่างระหว่างระบบต้นทุนช่วงการผลิตและระบบต้นทุนงานสั่งทำ

       - การจัดทำงบหรือรายงานต้นทุนการผลิต

5. ปัญหาตัวอย่างเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

เนื้อหาสัมมนา วันที่สอง

1. ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs)

       - การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

       - การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐานแยกตามปัจจัยการผลิต

2. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร

3. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาขาย

4. การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

5. กรณีศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุน

วิทยากร

ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

- MBA Indiana University U.S.A.

- บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

- อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 58

วันพฤหัสบดีที่ 24 - วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 59

วันพฤหัสบดีที่ 19 - วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 60

วันพฤหัสบดีที่ 14 - วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าสัมมนาตลอดหลักสูตร 2 วัน

5,500 + vat 385 = 5,885 บาท (หักภาษีที่จ่าย 165 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา

5,000 + vat 350 = 5,350 บาท (หักภาษีที่จ่าย 150 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
มาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร ข้อแตกต่างที่นักบัญชีมืออาชีพต้องวางแผน เพื่อลดปัญหาและข้อโต้แย้งกับกรมสรรพากร พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง

มาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร

ข้อแตกต่างที่นักบัญชีมืออาชีพต้องวางแผน

เพื่อลดปัญหา และ ข้อโต้แย้งกับกรมสรรพากร

 

 

สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาโครงการนี้ 

           ปัจจุบันนักบัญชีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้กฎหมายภาษีอากร เพื่อเป็นแนวทาง

ในการทำบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากรและลดปัญหาารถูกตรวจ สอบจากกรมสรรพากร

เนื่องจากการบางครั้งอาจละเลยในการบันทึกบัญชีหรือเอกสารหลักฐานที่สรรพากร กำหนดให้จัดเก็บ

ทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

           สถาบันจึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีที่ทั้งกรมสรรพากร

และกระทรวงพาณิชย์ยอมรับ

{xtypo_info} รายละเอียดในการสัมมนา {/xtypo_info}

1) ความสำคัญในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ

    ต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายภาษีอากร

2) การรับรู้รายได้ตามหลักบัญชีกับการใช้เกณฑ์สิทธิ์ทางกฎหมายภาษี

    มาคำนวณรายได้และค่าใช้จ่าย

              - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้

              - มาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ

              - มาตรา 65 ตรี รายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

3) มาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินค้าคงเหลือกับแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับภาษีอากร

4) มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับหลักกฎหมาย

    การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

5) หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนทรัพย์สิน

6) การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีกับการด้อยค่าของกรมสรรพากร

7) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้และหนี้สูญทางบัญชีและภาษีอากร

{xtypo_info} วิทยากร {/xtypo_info}

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

{xtypo_info} กำหนดการสัมมนา {/xtypo_info

 

 

   รุ่นที่ 6

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม  2552 / เวลา 09.00 - 16.30 น. ห้องราชาวดี โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก)

{xtypo_info} อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา {/xtypo_info}

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตรค่าสัมมนา   2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหักที่จ่าย 75 บาท)

{xtypo_warning} (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม {/xtypo_warning}

 
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ พิมพ์ อีเมล

การหักภาษีที่จ่าย

ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

รออนุมัติ CPA. / CPDนับชั่วโมงการอบรม ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

รายละเอียดในการสัมมนา

1) สรุปหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เปลี่ยนแปลงใหม่

2) รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่

3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถออกใบแทนได้หรือไม่และมีผลต่อผู้หักภาษีอย่างไรบ้าง

4) ธุรกิจ “ขนส่ง” เฟดฟอร์เวอร์เดอร์ ต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใดและคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.110/2545

        - ซื้อตั๋วรถทัวร์ ตั๋วเครื่องบินต้องหักภาษีหรือไม่

        - การจ่ายค่าขนของให้กับสายการบินที่รับขนส่ง สาธารณะ เช่น การบินไทย ต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่

        - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอะไรบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

        - กรณีผู้รับจ้างขนส่งเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่ จะหักภาษีอย่างไร

        - ผู้ประกอบการขนส่งต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่

        - อย่างไรเป็น “ขนส่ง” “รับจ้าง” “เช่ารถ” และอัตราภาษีหักที่จ่าย ที่ผู้จ่ายต้องหัก

        - การจ่ายค่าชิปปิ้งให้กับบริษัทชิปปิ้ง, การจ่ายค่าขนส่งให้กับเฟดฟอร์เวอร์เดอร์ อย่างไรบ้างเป็นค่าขนส่ง,

          ค่าบริการของชิปปิ้งหรือเฟดฟอร์เวอร์เดอร์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและในกรณีจ่ายเงินรวมกันมาเป็นเช็คใบเดียว,

          จ่ายแยกกันต้องหักภาษีอย่างไร

        - ค่า CFS, D/O, B/L, THC, C/Y ต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่

5) การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้กับบริษัท

        - ดอกเบี้ยที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

        - อัตราการหักภาษีที่จ่าย

        - กรณีจ่ายเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ตามมาตรา 40(4) (ข) หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

6) การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมเมื่อขายสินค้าได้ตามเป้าจากการทำการส่งเสริมการขาย

     การชิงโชค ประกวด แข่งขัน

        - อย่างไรเรียกว่า “ส่งเสริมการขาย” ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

        - กรณีการให้รางวัล เป็นสิ่งของ จะหักภาษีจากราคาใด

        - กรณีที่ไม่ต้องหักมีกรณีใดบ้าง

7) การให้ “บริการ” ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่

8) ค่าอาหาร ค่าที่พัก ของโรงแรมและภัตตาคารต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

        - อย่างไรถือเป็นบริการของโรงแรมที่ไม่ต้องหัก

        - การรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

9) กรณีการจ่ายค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้ เนื่องจากการเช่าทรัพย์สิน

10) การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันภัย

       หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยทั้งที่มีส่วนลดและไม่มีส่วนลด

11) การหักภาษีฯ ค่าบริการที่เข้าลักษณะ/ไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาระยะยาว คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.11/2545

12) การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด

        - อย่างไรจึงถือว่าเป็น ค่าลิขสิทธิ์

        - กรณีซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องหักภาษีที่จ่ายหรือไม่

13) การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องหักภาษีที่จ่าย วันใด

       - ลายเซ็นหรือชื่อของผู้มีหน้าที่หักภาษีจำเป็นต้องมีหรือไม่

       - อย่างไรเป็นสัญญาระยะยาว

       - การจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร

       - การจ่ายเงินแต่ละครั้งไม่ถึงพันบาท แต่รวมจ่ายหลายใบเสร็จต้องหักหรือไม่

14) ภาษีหักภาษี ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

 

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 67

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา

2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหักที่จ่าย 75 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด พิมพ์ อีเมล

การจัดทำงบกระแสเงินสด

และ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

 

(ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : บัญชี 6 ชม.)

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดและประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำงบกระแสเงินสด

2. ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. วิธีการเสนองบกระแสเงินสด

              - กิจกรรมดำเนินงาน

              - กิจกรรมลงทุน

              - กิจกรรมจัดหาทุน

5. ขั้นตอนและการจัดทำงบกระแสเงินสด

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม

6. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

7. เทคนิคการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดและการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ

วิทยากร

 ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 53

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 54

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา
2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหักที่จ่าย 75 บาท)


(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
กลยุทธ์!..การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์!..การบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  

รายละเอียดในการสัมมนา
 

1. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

2. วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อกำหนดทิศทาง

    และวางแผนในการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน

         - วิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Fundamental Factor)

         - วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical Factor)

6. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

ที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท

        - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

        - การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps)

        - สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด (Currency Option)

        - สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ (Forward Rate Agreement (FRA) )

        - สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญาฯ (Interest Rate Swaps)

7. วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท

        - การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆ

        - การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า

        - วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการ

8. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

กรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับ

เงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

9. หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ

ในการกู้เงินจากต่างประเทศ

10. วิเคราะห์สถานการณ์ของค่าเงินยูโร (EURO)

วิทยากร
 

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

  อดีต - ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

       - ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 45

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559  เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา

2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหักที่จ่าย 75 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123456789ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL