ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร


มาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร ข้อแตกต่างที่นักบัญชีมืออาชีพต้องวางแผน เพื่อลดปัญหาและข้อโต้แย้งกับกรมสรรพากร พิมพ์ อีเมล

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง

มาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากร

ข้อแตกต่างที่นักบัญชีมืออาชีพต้องวางแผน

เพื่อลดปัญหา และ ข้อโต้แย้งกับกรมสรรพากร

 

 

สาเหตุที่ท่านควรเข้าสัมมนาโครงการนี้ 

           ปัจจุบันนักบัญชีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้กฎหมายภาษีอากร เพื่อเป็นแนวทาง

ในการทำบัญชีให้สอดคล้องกับหลักภาษีอากรและลดปัญหาารถูกตรวจ สอบจากกรมสรรพากร

เนื่องจากการบางครั้งอาจละเลยในการบันทึกบัญชีหรือเอกสารหลักฐานที่สรรพากร กำหนดให้จัดเก็บ

ทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

           สถาบันจึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีที่ทั้งกรมสรรพากร

และกระทรวงพาณิชย์ยอมรับ

{xtypo_info} รายละเอียดในการสัมมนา {/xtypo_info}

1) ความสำคัญในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและ

    ต้องสอดคล้องกับหลักกฎหมายภาษีอากร

2) การรับรู้รายได้ตามหลักบัญชีกับการใช้เกณฑ์สิทธิ์ทางกฎหมายภาษี

    มาคำนวณรายได้และค่าใช้จ่าย

              - มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่องการรับรู้รายได้

              - มาตรา 65 ทวิ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ

              - มาตรา 65 ตรี รายการที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

3) มาตรฐานการบัญชี เรื่อง สินค้าคงเหลือกับแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับภาษีอากร

4) มาตรฐานการบัญชี เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับหลักกฎหมาย

    การคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

5) หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนทรัพย์สิน

6) การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีกับการด้อยค่าของกรมสรรพากร

7) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้และหนี้สูญทางบัญชีและภาษีอากร

{xtypo_info} วิทยากร {/xtypo_info}

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

{xtypo_info} กำหนดการสัมมนา {/xtypo_info

 

 

   รุ่นที่ 6

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม  2552 / เวลา 09.00 - 16.30 น. ห้องราชาวดี โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ (ถ.รัชดาภิเษก)

{xtypo_info} อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา {/xtypo_info}

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตรค่าสัมมนา   2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหักที่จ่าย 75 บาท)

{xtypo_warning} (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม {/xtypo_warning}

 
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ พิมพ์ อีเมล

การหักภาษีที่จ่าย

ทางการค้าและสัญญาทางธุรกิจ

 

รายละเอียดในการสัมมนา

1) สรุปหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เปลี่ยนแปลงใหม่

2) รูปแบบและรายละเอียดของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายแบบใหม่

3) หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย สามารถออกใบแทนได้หรือไม่และมีผลต่อผู้หักภาษีอย่างไรบ้าง

4) ธุรกิจ “ขนส่ง” เฟดฟอร์เวอร์เดอร์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราเท่าใดและคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.110/2545

        - ซื้อตั๋วรถทัวร์ ตั๋วเครื่องบินต้องหักภาษีหรือไม่

        - การจ่ายค่าขนของให้กับสายการบินที่รับขนส่ง สาธารณะ เช่น การบินไทย ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

        - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอะไรบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

        - กรณีผู้รับจ้างขนส่งเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่ จะหักภาษีอย่างไร

        - ผู้ประกอบการขนส่งต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่

        - อย่างไรเป็น “ขนส่ง” “รับจ้าง” “เช่ารถ” และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้จ่ายต้องหัก

        - การจ่ายค่าชิปปิ้งให้กับบริษัทชิปปิ้ง, การจ่ายค่าขนส่งให้กับเฟดฟอร์เวอร์เดอร์ อย่างไรบ้างเป็นค่าขนส่ง,

          ค่าบริการของชิปปิ้งหรือเฟดฟอร์เวอร์เดอร์ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและในกรณีจ่ายเงินรวมกันมาเป็นเช็คใบเดียว,

          จ่ายแยกกันต้องหักภาษีอย่างไร

        - ค่า CFS, D/O, B/L, THC, C/Y ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

5) การจ่ายดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้กับบริษัท

        - ดอกเบี้ยที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

        - อัตราการหักภาษี ณ ที่จ่าย

        - กรณีจ่ายเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ตามมาตรา 40(4) (ข) หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

6) การให้รางวัล ส่วนลด การแถมสินค้า การให้ส่วนลดหรือแถมเมื่อขายสินค้าได้ตามเป้าจากการทำการส่งเสริมการขาย

     การชิงโชค ประกวด แข่งขัน

        - อย่างไรเรียกว่า “ส่งเสริมการขาย” ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

        - กรณีการให้รางวัล เป็นสิ่งของ จะหักภาษีจากราคาใด

        - กรณีที่ไม่ต้องหักมีกรณีใดบ้าง

7) การให้ “บริการ” ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ใหม่

8) ค่าอาหาร ค่าที่พัก ของโรงแรมและภัตตาคารต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

        - อย่างไรถือเป็นบริการของโรงแรมที่ไม่ต้องหัก

        - การรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

9) กรณีการจ่ายค่าเช่าหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้ เนื่องจากการเช่าทรัพย์สิน

10) การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีการจ่ายค่าเบี้ยประกันวินาศภัยให้กับบริษัทประกันภัย

       หรือตัวแทนบริษัทประกันภัยทั้งที่มีส่วนลดและไม่มีส่วนลด

11) การหักภาษีฯ ค่าบริการที่เข้าลักษณะ/ไม่เข้าลักษณะเป็นสัญญาระยะยาว คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.11/2545

12) การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องหักภาษีอัตราเท่าใด

        - อย่างไรจึงถือว่าเป็น ค่าลิขสิทธิ์

        - กรณีซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

13) การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย วันใด

       - ลายเซ็นหรือชื่อของผู้มีหน้าที่หักภาษีจำเป็นต้องมีหรือไม่

       - อย่างไรเป็นสัญญาระยะยาว

       - การจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร

       - การจ่ายเงินแต่ละครั้งไม่ถึงพันบาท แต่รวมจ่ายหลายใบเสร็จต้องหักหรือไม่

14) ภาษีหักภาษี ณ ที่จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.118

วิทยากร

อาจารย์สมชาย วนารักษ์พิทักษ์

ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร

ประสบการณ์ด้านการบริหารงานบัญชีมากกว่า 25 ปี

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 64

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 65

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2559 / เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา

2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 75 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 พิมพ์ อีเมล


การจัดทำงบกระแสเงินสด และ

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(WORK SHOP)

CPA. / CPD. นับชั่วโมง (บัญชี 6.00 ชม.)

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดและประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำงบกระแสเงินสด

2. ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. วิธีการเสนองบกระแสเงินสด

              - กิจกรรมดำเนินงาน

              - กิจกรรมลงทุน

              - กิจกรรมจัดหาทุน

5. ขั้นตอนและการจัดทำงบกระแสเงินสด

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม

6. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

7. เทคนิคการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดและการนำเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ

วิทยากร

 ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 49

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา
2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 75 บาท)


(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
กลยุทธ์!..การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์!..การบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  

รายละเอียดในการสัมมนา
 

1. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

2. วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อกำหนดทิศทาง

    และวางแผนในการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน

         - วิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Fundamental Factor)

         - วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical Factor)

6. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

ที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท

        - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

        - การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps)

        - สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด (Currency Option)

        - สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ (Forward Rate Agreement (FRA) )

        - สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญาฯ (Interest Rate Swaps)

7. วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท

        - การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆ

        - การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า

        - วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการ

8. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

กรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับ

เงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

9. หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ

ในการกู้เงินจากต่างประเทศ

10. วิเคราะห์สถานการณ์ของค่าเงินยูโร (EURO)

วิทยากร
 

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

  อดีต - ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

       - ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 42

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558  เวลา 09.00-16.30 น.
โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 43

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558  เวลา 09.00-16.30 น.
โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา

2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหักที่จ่าย 75 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล


การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน

(CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดในการสัมมนา

1. สิ่งที่นักการเงินต้องทราบและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมี

2. ระบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินที่นักการเงิน (CASHIER) ต้องทราบและมีความแม่นยำ

3. การวางระบบเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน

             - เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ

             - เอกสารทางการเงินที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชี

             - ระบบการจัดเก็บเอกสารและแนวปฏิบัติ กรณีเอกสารสูญหายหรือเสียหาย

4. การจัดระบบรับเงิน

             - ระบบรับชำระจากการขาย กรณี:-

             - นำเงินสดมาชำระเอง

             - ชำระผ่านธนาคาร

             - ชำระทางไปรษณีย์

             - ชำระด้วยเช็ค

             - ชำระบัตรเครดิต

             - มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน

5. การจัดระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเช็ค

              - การตั้งวงเงินสดย่อย

              - เงื่อนไขในการเบิกจ่าย

              - การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่

              - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่างๆ

              - การวางระบบและข้อควรระวังในการรับ - จ่ายเช็ค

6. การจัดทำรายงานทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพประเภทต่างๆ

7. การวางระบบงานพร้อมระบบควบคุมภายใน เพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันการทุจริต

              - นโยบายวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานการเงิน

              - การจัดรูปแบบองค์กรภายในฝ่ายการเงิน

              - แนวปฏิบัติในการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการเงิน

8. งานบริหารสำหรับฝ่ายการเงินที่มีประสิทธิภาพ

              - การบริหารเงินสดหมุนเวียน

              - บริหารเงินสดรับ - จ่าย

              - บริหารวงเงินสดขั้นต่ำ

              - การเก็บรักษาเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

              - จัดทำงบประมาณเงินสดและกระแสเงินสด

              - การบริหารเงินฝากธนาคาร

              - การจัดการบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์และเงินเบิกเกินบัญชี

              - การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข  ลิ่มสุวรรณโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 30

 กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 59

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / ขึ้นสถานี MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าสัมมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

พิเศษ! กรณีชำระเงินก่อนวันสัมมนา 7 วันอัตราค่าสัมมนา

2,500+VAT175 = 2,675 (ภาษีหักที่จ่าย 75บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ123456789ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL