ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

TEL : 0-2961-6220-1

หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร


การจัดทำงบกระแสเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด พิมพ์ อีเมล

การจัดทำงบกระแสเงินสด

และ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

(Statement of Cash Flows)

 

ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : บัญชี 6 ชม.

รายละเอียดในการสัมมนา

1. ความจำเป็นในการจัดทำงบกระแสเงินสดและประโยชน์ที่ได้รับจากการ ทำงบกระแสเงินสด

2. ทำความเข้าใจกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสดที่ถูกต้อง

3. การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ในการจัดทำงบกระแสเงินสด

4. วิธีการเสนองบกระแสเงินสด

              - กิจกรรมดำเนินงาน

              - กิจกรรมลงทุน

              - กิจกรรมจัดหาทุน

5. ขั้นตอนและการจัดทำงบกระแสเงินสด

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง

              - การจัดทำงบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม

6. เทคนิคการนำเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่ายๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของ

    กระแสเงินสดในช่วงที่ผ่านมาว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

7. เทคนิคการวิเคราะห์ งบกระแสเงินสดและการนำเสนอต่อผู้บริหาร

     เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินในทางธุรกิจ

วิทยากร

 ม.ล.วรกัลยา วัฒนสินธุ์

MBA Indiana University U.S.A.

บัญชีมหาบัณฑิต บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาด้านการบัญชีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 55

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 56

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 57

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 58

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 59

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 60

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 /  เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 เข้าซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)


(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พิมพ์ อีเมล

กลยุทธ์!..การวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  

รายละเอียดในการสัมมนา

1. รู้จักและทำความเข้าใจกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

2. วิธีการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน

4. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

    เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนในการป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน

         - วิเคราะห์ปัจจัยด้านพื้นฐาน (Fundamental Factor)

         - วิเคราะห์ปัจจัยด้านเทคนิค (Technical Factor)

6. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

    ที่เหมาะสมกับธุรกรรมแต่ละประเภท

        - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract)

        - การแปลงสกุลเงิน (Currency Swaps)

        - สิทธิในการซื้อขายเงินตราในเวลาที่กำหนด (Currency Option)

        - สัญญาที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยฯ (Forward Rate Agreement (FRA) )

        - สัญญาทางการเงินระหว่างคู่สัญญาฯ (Interest Rate Swaps)

7. วิธีการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท

        - การคำนวณอัตราไขว้ของค่าเงินสกุลต่างๆ

        - การคำนวณอัตราซื้อขายล่วงหน้า

        - วิธีวัดความเสี่ยงของกิจการ

8. การวางแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตัดสินใจซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

    กรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกรณีที่ธุรกิจต้องเกี่ยวข้องกับ

    เงินตราต่างประเทศอยู่เป็นประจำ

9. หลักในการพิจารณากู้เงินจากต่างประเทศและเทคนิคการพิจารณาเลือกเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ

    ในการกู้เงินจากต่างประเทศ

10. วิเคราะห์สถานการณ์ของค่าเงินยูโร (EURO)

วิทยากร

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์

ประสบการณ์ : ผู้จัดการสาขา,ผู้จัดการศูนย์ต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

กำหนดการสัมมนา 

รุ่นที่ 46

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 / เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน (CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ พิมพ์ อีเมล

การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงิน

(CASHIER) ที่มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญ

          เจ้าหน้าที่การเงิน (cashier) ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเข้า-ออกเงินสด

ของทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็น การรับ-จ่าย การควบคุม-การเก็บรักษาเงินสด ติดต่อทำธุรกรรม

ทางการเงินกับธนาคาร การรับเช็คและสั่งจ่ายเช็ค เงินสดย่อย รวมทั้งงานการเงินอื่นๆ ตามที่

ได้รับมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินตลอดเวลา ทำให้โอกาสที่เกิดความผิดพลาด

หรือเกิดข้อบกพร่องเป็นไปได้ทุกเวลาหากเจ้าหน้าที่ ไม่จัดระบบควบคุม ขาดประสบการณ์

ขาดความรอบคอบและรัดกุม

           สถาบันจึงได้จัดสัมมนาขึ้นโดยมุ่งที่จะให้ฝ่ายการเงิน(Cashier) ได้รับความรู้ โดย

ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน(Cahsier)

เทคนิคการแก้ปัญหาและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น ตลอดจนการจัดการด้าน

การเงินของแคชเชียร์ที่รัดกุมประสิทธิภาพ

รายละเอียดในการสัมมนา

1. สิ่งที่นักการเงินต้องทราบและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมี

2. ระบบภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินที่นักการเงิน (CASHIER) ต้องทราบและมีความแม่นยำ

3. การวางระบบเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน

             - เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ

             - เอกสารทางการเงินที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชี

             - ระบบการจัดเก็บเอกสารและแนวปฏิบัติ กรณีเอกสารสูญหายหรือเสียหาย

4. การจัดระบบรับเงิน

             - ระบบรับชำระจากการขาย กรณี:-

             - นำเงินสดมาชำระเอง                       - ชำระผ่านธนาคาร

             - ชำระทางไปรษณีย์                          - ชำระด้วยเช็ค

             - ชำระบัตรเครดิต                              - มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน

5. การจัดระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเช็ค

              - การตั้งวงเงินสดย่อย                        - เงื่อนไขในการเบิกจ่าย

              - การจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหน้าที่            - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่างๆ

              - การวางระบบและข้อควรระวังในการรับ/จ่ายเช็ค

6. การจัดทำรายงานทางการเงินที่ดีและมีประสิทธิภาพประเภทต่างๆ

7. การวางระบบงานพร้อมระบบควบคุมภายใน เพื่อลดข้อผิดพลาดและป้องกันการทุจริต

              - นโยบายวิธีการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานการเงิน

              - การจัดรูปแบบองค์กรภายในฝ่ายการเงิน

              - แนวปฏิบัติในการจดบันทึกและการจัดทำรายงานการเงิน

8. งานบริหารสำหรับฝ่ายการเงินที่มีประสิทธิภาพ

              - การบริหารเงินสดหมุนเวียน                - บริหารเงินสดรับ/จ่าย

              - บริหารวงเงินสดขั้นต่ำ                       - การเก็บรักษาเงินสดที่มีประสิทธิภาพ

              - จัดทำงบประมาณเงินสดและกระแสเงินสด

              - การบริหารเงินฝากธนาคาร

              - การจัดการบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์และเงินเบิกเกินบัญชี

              - การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

วิทยากร

อาจารย์เพ็ญแข  ลิ่มสุวรรณโรจน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการบัญชีมากกว่า 30

 กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 64

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 65

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 66

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 67

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ ถ.รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ออกประตู 3 ซอยเนียมอุทิศ)

อัตราค่าสัมมมนา

2,700+vat189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
เจาะลึก! ภาษีซื้อและภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อการปรับปรุงภาษีซื้อ พิมพ์ อีเมล

เจาะลึก! ภาษีซื้อ และ ภาษีซื้อต้องห้าม

การเฉลี่ยภาษีซื้อ การปรับปรุงภาษีซื้อ


(ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : รออนุมัติ)

รายละเอียดในการสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ของภาษีซื้อที่ขอคืนได้ (ห้ามลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล)

2. หลักเกณฑ์ของภาษีซื้อต้องห้าม:-

        -  ภาษีซื้อต้องห้ามที่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

        -  ภาษีซื้อต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

3. วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นภาษีซื้อต้องห้ามกรณี:-

        -  ปัญหาภาษีซื้อของค่ารับรอง

        -  ภาษีซื้อที่เกิดจากการนำสินค้าที่มีไว้จำหน่ายมาใช้ในกิจการเอง

        -  ภาษีซื้อของทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายที่นำมาใช้ในกิจการ NON-VAT

        -  ภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคารที่ใช้ในกิจการ VAT และ ได้นำไปขายหรือให้เช่า

        -  ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการโดยตรง

        -  ซื้อของมาบริจาคภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่

        -  ภาษีซื้อจากรถยนต์ต้องห้าม

        -  รถประเภทใดที่เข้าข่ายรถยนต์ต้องห้าม

        -  ภาษีซื้อจากรถยนต์ที่นำมาดัดแปลงเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 10 ที่

        -  กรณี ซื้อ เช่าซื้อ เช่าหรือรับโอน ตลอดจนค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซม

4. ภาษีซื้อต้องห้ามที่เกี่ยวกับใบกำกับภาษี:-

        -  ใบกำกับภาษี ข้อความไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง

        -  ใบกำกับภาษีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง

        -  ใบกำกับภาษี ที่ไม่ได้พิมพ์จากโรงพิมพ์ ฯลฯ

5. ประเด็นปัญหา:-

        -  ภาษีซื้อ ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ของสาขาหรือที่โครงการ สำนักงานใหญ่ สามารถขอคืนได้หรือไม่

        -  แนวปฏิบัติในกรณีที่ภาษีซื้อเกิดขึ้นก่อนที่จะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

        -  เงินทดรองที่จ่ายแทนบริษัทในเครือบริษัทจะนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่

        -  กรณีซื้อสินค้ามา เป็นตัวอย่าง แจก แถม เป็นของรางวัล ให้แลกซื้อ 

           ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ และต้องคิด VAT จากลูกค้าหรือไม่

6. การเฉลี่ยภาษีซื้อ:-

        -  กรณีใดบ้างที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

        -  ข้อผ่อนปรนใดบ้างที่ไม่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ

        -  วิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ:-

             -  ภาษีซื้อไม่ชัดเจนระหว่าง VAT กับ NON-VAT จะเฉลี่ยอย่างไร

             -  กรณีเริ่มประกอบการต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรืไม่ถ้าเฉลี่ยจะมีวิธีอย่างไร

             -  การเฉลี่ยภาษีซื้อของธุรกิจบริการให้เช่าทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์

             -  ผู้ประกอบการสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อได้หรือไม่

7. การปรับปรุงการเฉลี่ยภาษีซื้อตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

8. ประเด็นการขอคืนภาษีซื้อที่ต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร

      พร้อมเจาะลึกนโยบายการตรวจสอบและการคืนภาษีของกรมสรรพากร

วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร กรมสรรพากร

 กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 71

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 72

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 73

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 74

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 75

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 76

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา 

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

 (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
เทคนิคการวางระบบต้นทุน การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน พิมพ์ อีเมล

เทคนิคการวางระบบต้นทุน

การวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน

(ผู้ทำบัญชี CPD/ผู้สอบบัญชี CPA นับชั่วโมงการอบรมได้ : รออนุมัติ)

ความสำคัญ

        ในการบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายของกิจการ (มีกำไรสูงสุด) จำเป็นต้องอาศัยระบบบัญชีต้นทุน

การวิเคราะห์ต้นทุนและการบริหารต้นทุน ที่มีประสิทธิภาพ การบริหารต้นทุนไม่ให้เกิดการสูญเปล่าหรือรั่วไหล

การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าล้วนแต่อาศัย ข้อมูลด้านต้นทุน ทั้งสิ้นดังนั้น ตัวเลขที่ถูกต้อง

แม่นยำและทันเหตุการณ์เท่านั้นที่จะมีชัยเหนือ คู่แข่งได้ สถาบันจึงได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้น

เพื่อให้ท่านผู้เข้าสัมมนาได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ 

รายละเอียดในการสัมมนา

1) ความสำคัญและประโยชน์ของบัญชีต้นทุนที่มีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจโดยตรง

2) การจำแนกประเภทต้นทุน (Cost Classifiication) ตามความประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร

3) การวางระบบบัญชีต้นทุนเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริหาร

4) การคำนวณ การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล เพื่อทราบถึงต้นทุนขาย ต้นทุนคงเหลือ

     การวางแผนการควบคุมและเป็นเครื่องมือในการตัดสินใน

         -  การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อกำหนดราคาและวางแผนกำไร

         -  การวิเคราะห์หาจุดคุ้มทุน

         -  จุดกำลังการผลิตเต็มที่และต้นทุนคงที่เท่าเดิม

         -  การปันส่วนต้นทุนเข้าแต่ละผลิตภัณฑ์

         -  การคำนวณต้นทุนส่วนแตกต่างระหว่างการผลิตเองกับการซื้อจากภายนอก

         -  การคำนวณต้นทุนค่าเสียโอกาสในการตัดสินใจเลือกทางหนึ่งทางใดและต้องเสียโอกาสอีกทางหนึ่ง

         -  การคำนวณต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการยกเลิกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดและทำให้ต้นทุนลดลง

5) ระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดการสูญเสียและปิดช่องว่างที่อาจทำให้เกิดการทุจริตได้

6) กลยุทธ์การวางแผนควบคุมและบริหารต้นทุนต่ำสุดเพื่อกำไรสูงสุดของธุรกิจ

         -  การวิเคราะห์และวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย

         -  วิเคราะห์แนวทางในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไร

         -  วิเคราะห์เพิ่มกำลังการผลิตโดยไม่เพิ่มต้นทุนคงที่


วิทยากร

อาจารย์สุพัฒน์  อุปนิกขิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาและวางระบบบัญชี

มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านบัญชีมากกว่า 35 ปี

 กำหนดการสัมมนา

รุ่นที่ 68

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 69

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 70

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 71

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 72

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

รุ่นที่ 73

วันพุธที่ 12  ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 โรงแรมเดอะพาลาสโซ (ถ.รัชดาภิเษก / MRT สถานีห้วยขวาง ออกประตู 3 ซ.เนียมอุทิศ)

อัตราค่าเข้าร่วมการสัมมนา

2,700+VAT189 = 2,889 (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 81 บาท)

(รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน) หักภาษีที่จ่ายได้ 3% จากราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678ถัดไปสุดท้าย»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL